Forskrift om personskadetrygd - garantiregler (samordningsforskrift 34).

DatoFOR-1974-01-01-4107
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om personskadetrygd - garantiregler

Kapitteloversikt:

Fastsatt av av Sosialdepartementet 1. januar 1974 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

A.Ved samtidig rett til pensjon fra tjenestepensjonsordning, personskadetrygd og folketrygd skal som hovedregel samordningsfradraget i pensjon fra personskadetrygd reguleres, slik at pensjonisten til enhver tid ikke blir dårligere økonomisk stillet enn om pensjon fra personskadetrygd ikke var tilstått.
B.Dersom det blir tilstått pensjon fra personskadetrygd etter høyere uføregrad enn tidligere, og dette fører til at pensjonistens samlede ytelser etter samordning blir lavere, skal som hovedregel samordningsfradraget i pensjonen fra personskadetrygd reguleres slik at pensjonisten samlet ikke får mindre utbetalt enn hva han samlet ville fått etter den tidligere fastsatte, lavere uføregrad. Det sees i denne forbindelse helt bort fra at pensjonisten eventuelt kunne fått høyere samlet pensjon dersom han hadde fått redusert den sist fastsatte uføregrad til en annen uføregrad enn den tidligere fastsatte. Det tas således bare i betraktning tidligere reelt fastsatt uføregrad, som har vært lagt til grunn ved tidligere pensjonsutbetaling.

Reglene under bokstav B gjelder fra 16. november 1971.

C.Ved oppregulering av pensjonene fra en personskadetrygd, ved et prosenttillegg eller ved en justering av pensjonsgrunnlaget, kommer reglene under bokstav B tilsvarende til anvendelse.

Reglene under bokstav C gjelder fra 1. januar 1973.

D.Hvis samordnet tjenestepensjon/personskadepensjon under opphold i helseinstitusjon blir mindre enn brutto tjenestepensjon alene, skal pensjonene fra personskadetrygd økes med et tilsvarende beløp. Dersom det i tillegg foreligger rett til pensjon fra folketrygden og de samlede ytelser etter samordning er lavere enn om personskadepensjonen reguleres i henhold til bokstav A ovenfor, deretter økes eventuelt pensjonen med et beløp, slik at samlet ytelse ikke blir lavere enn samordnet tjenestepensjon/folketrygdpensjon alene.

Garantiene under bokstav D kan grupperes slik:

1.Pensjonisten har rett til tjenestepensjon og personskadepensjon: Samordnede pensjoner skal til sammen gi minst det som svarer til brutto tjenestepensjon
2.Pensjonisten har rett til tjenestepensjon, personskadepensjon og folketrygdpensjon:
a)Hvis institusjonsoppholdet tok til 1. januar 1972 eller senere skal samordnede pensjoner i alt minst svare til netto tjenestepensjon etter isolert samordning med folketrygdpensjon, tillagt folketrygdens ytelser beregnet etter lovens §§ 7-9 m.v.
b)Hvis institusjonsoppholdet tok til 31. desember 1971 eller tidligere skal samordnede pensjoner i alt minst svare til netto tjenestepensjon tillagt folketrygdens ytelser beregnet etter de regler som gjaldt 31. desember 1971, dog likevel ikke mindre enn garantien etter bokstav a ovenfor. (Garantien under bokstav b vil gi minst brutto tjenestepensjon).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1974.