Forskrift om brann og sikkerhet (BSL D 5-2).

DatoFOR-1974-03-15-3149
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.04.1974
Sist endretFOR-1994-04-01-303
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1994-03-11-202
Kunngjort
KorttittelForskrift om brann og sikkerhet (BSL D 5-2)

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Luftfartsdirektoratet 15. mars 1974 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 og § 15-4 jf. forskrift 11. mars 1994 nr. 202 om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven. Endret 1 april 1994 nr. 303 (hjemmel).

I

1 Gyldighetsområde
1.1 Denne forskriften gjelder for:
a)Norsk registrert fly med høyeste tillatte startvekt over 5.700 kg som anvendes her i riket og/eller utenfor norsk område når dette ikke strider mot spesielt inngått avtale med utenlandsk luftfartsmyndighet og det for øvrig er overensstemmende med luftfartsloven § 2,
b)Utenlandsk registrert fly med høyeste tillatte startverkt over 5.700 kg som anvendes her i riket og/eller utenfor norsk område av norsk statsborger eller annen regnes som norsk, jf. luftfartsloven § 7, når det ikke strider mot registreringslandets egne bestemmelser eller inngått avtale med registreringslandets luftfartsmyndighet og det for øvrig er overensstemmende med luftfartslovens § 2.

Luftfartsverket kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra denne forskrift.

Anm.:Ved behandling av dispensasjoner legger Luftfartsverket til grunn de minstekrav som er spesifisert i Federal Aviation Regulations (FAR) Part 25, Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes.
 
2 Definisjoner

Type A nødutgang

En utgang med åpning som er minst 1.065 mm (42″) bred og minst 1 840 mm (72″) høy, med hjørneradier ikke over 1/6 av bredden, og med åpningens underkant i høyde med gulvet. 

Type I nødutgang

En utgang som er minst 610 mm (24″) bred og minst 1.220 mm (48″) høy, med hjørneradier ikke over 1/3 av bredden, og med åpningens underkant i høyde med gulvet. 

Type II nødutgang

En utgang med åpning som er minst 510 mm (20″) bred og minst 1 115 mm (44″) høy, med hjørneradier ikke over 1/3 av bredden. Hvis utgangen er plassert foran eller bak vingen, skal åpningens underkant være i høyde med gulvet. Hvis utgangen er plassert over vingen, må opptrinn ikke være mer enn 254 mm (10″) og nedtrinn ikke mer enn 430 mm (17″). 

Type III nødutgang

En utgang med åpning som er minst 510 mm (20″) bred og minst 915 mm (36″) høy, med hjørneradier ikke over 1/3 av bredden. Opptrinn må ikke være mer enn 510 mm (20″) og hvis utgangen er plassert over vingen, må nedtrinn ikke være mer enn 685 mm (27″). 

Type IV nødutgang

En utgang som er plassert over vingen med åpning som er minst 485 mm (19″) bred og minst 660 mm (26″) høy, med hjørneradier ikke over 1/3 av bredden. Opptrinn må ikke være mer enn 735 mm (29″) og nedtrinn ikke mer enn 915 mm (36″).

Andre typer nødutganger

For at større utganger, enten rektangulære eller av annen form, skal kunne godtas som en av de ovenfor nevnte typer, må den spesifiserte åpning kunne inntegnes i den aktuelle utgangsåpning, og underkanten av den inntegnede åpning må overholde de spesifiserte opptrinn og nedtrinn.

3 Sitteplasser
3.1 Enhver sitteplass som brukes av en person under kjøring på bakken, under start og landing, eller under flyging i turbulent luft - og sitteplassens omgivelser - skal være innrettet slik at vedkommende person er beskyttet mot skade under påvirkning av de treghetskrefter som flyet er sertifisert for.
3.1.1 Enhver sitteplass skal ha godkjent sikkerhetsbelte.
3.1.2 I tillegg skal alle sitteplasser hvor sitteretningen danner en vinkel på mer enn 18° med flyets langsgående vertikale symmetriplan, være utstyrt med enten energiabsorberende støtte som understøtter armer, skuldre, hode og ryggrad eller med en godkjent skuldersele som hindrer hodet i å treffe noen gjenstander som kan forvolde skade. Ved alle andre sitteplasser, avhengig av type, plassering og sitteretningens vinkel med det langsgående vertikale symmetriplan, skal personer være beskyttet mot hodeskader på en eller flere av følgende måter.
a)Ved en godkjent skuldersele som hindrer hodet i å treffe noen gjenstander som kan forvolde skade.
b)Ved å fjerne alle gjenstander som kan forvolde skade innenfor den radius hodet kan bevege seg.
c)Ved energiabsorberende støtte som understøtter armer, skuldre, hode og ryggrad.
4 Last, bagasje og løst utstyr i kabiner og førerrom
4.1 All slags last (som kan transporteres i passasjerkabinen) kan plasseres foran den passasjer som sitter lengst fremme, og passasjerbagasje kan plasseres ved siden av den passasjer som sitter lengst fremme. Det forutsettes da at last og bagasje er plassert i godkjent beholdere eller plassert slik at:
a)Den er sikkert festet med sikkerhetsbelte eller annen fastspenningsanordning som har en slik styrke at det ikke er mulighet for forskyvning eller løsrivelse når flyet påvirkes av de maksimale treghetskrefter det er sertifisert for,
b)den er pakket og dekket slik at passasjerer ikke kan skades,
c)den ikke belaster stoler og gulv utover det tillatte,
d)den ikke hindrer adkomst til nødutstyr, nødutganger, andre utganger eller til kabinens hovedgang,
e)den ikke skjuler informasjonsskilt om sikkerhetsbelter, røyking, nødutganger m.m., med mindre erstatningsskilt eller annen godkjent forholdsregel sikrer passasjerene informasjon.
4.2 Under start og landing skal all bagasje som passasjerer har tatt med om bord, være plassert:
a)I et passende bagasje- eller lasterom
b)som angitt i pkt. 4.1
c)under en passasjerstol.
4.3 Passasjerstoler skal være innrettet slik at bagasje som er plassert under stolene, ikke kan gli fremover ved støt som medfører påvirkning av de maksimale treghetskrefter flyet er sertifisert for.
4.4 I kabiner og førerrom skal det finnes innretning som hindrer at pantryutstyr, service- og salgsvogner m.m., som ikke er i bruk, kan forskyves eller komme løs under påvirkning av de maksimale treghetskrefter flyet er sertifisert for.
4.5 Et hvert bagasje- og lasterom og et hvert område hvor ballast kan plasseres, skal ha et skilt med tekst som angir lastningsforskriftene.
5 Dører og utganger i siden, halen og under flykroppen
5.1 Enhver inngang eller utgang i siden av flykroppen - bortsett fra de som fører inn til laste- eller bagasjerom og ikke er tilgjengelige fra passasjerkabiner - med en høyde på 1.115 mm (44″) eller mer, og en bredde mellom 510 mm (20″) og 1.170 mm (46″) og med nedre kant i høyde med gulvet, samt enhver utgang i halen og under flykroppen for passasjerer skal oppfylle følgende:
a)dersom utgangen er plassert over vingen, skal vingen ha en evakueringsvei i samsvar med pkt. 11. Dersom det er en nødutgang av type A, og det er avstand fra utgangens underkant til vingens overside, skal den være utstyrt med nødseil («slide») eller liknende hjelpemiddel i samsvar med pkt. 10, med mindre det er demonstrert at utgangen uten nødseil eller hjelpemiddel har samme evakueringskapasitet som er identisk utgang plassert utenfor vingen.
b)dersom utgangen er plassert utenfor vingen og det er mer enn 1.830 mm (6 fot) fra dens underkant til bakken når flyet står på utfelt understell, skal den være utstyrt med et hjelpemiddel innrettet i samsvar med pkt. 10. Er utgangen av type A, skal hjelpemiddelet være et nødseil som tillater evakuering av 2 personrekker samtidig.
c)utgangen skal kunne åpnes innenfra og utenfra, og skal ha:
i)identifiserings- og lokaliseringsskilt, samt innvendig åpningsanvisning i samsvar med pkt. 7
ii)utvendig merking, samt merking av dens utvendige åpningsmekanisme i samsvar med pkt. 8.
d)identifiserings- og lokaliseringsskilt, samt atkomstvei til gulvområder ved inn- eller utgangen, skal være belyst eller opplyst i samsvar med pkt. 12.
e)dersom utgangen er plassert over vingen, skal den ha utvendig belysning i samsvar med pkt. 12.
f)det skal finnes hjelperplass og atkomst til denne ved inn- eller utgangen i samsvar med pkt. 9.
g)utgangen skal kunne åpnes i løpet av 10 sekunder, regnet fra det øyeblikket åpningsmekanismen aktiveres, til inn- eller utgangen er helt åpen, og med flyet i hvilken som helst stilling forårsaket av sammenbrudd av en eller flere understellslegger.
6 Nødutganger ut over minimumskravet

Enhver nødutgang i en passasjerkabin, og som ifølge typesertifiseringsbestemmelsene overstiger minimumskravet for det aktuelle fly, skal oppfylle kravene under pkt. 5, unntatt underpunkt 5.1 f, og være lett tilgjengelig.

7 Innvendig merking av nødutganger
7.1 Hver passasjernødutgang med åpningsmekanisme skal ha klar og tydelig merking.
7.2 Identifiserings- og lokaliseringsskilt for passasjernødutganger skal kunne leses på en avstand på minst lik kabinbredden.
7.3 Enhver nødutgang skal være angitt (merket) med et skilt godt synlig for passasjerer fra alle posisjoner i hovedgangen(e).
7.3.1 I nærheten av hver passasjernødutgang skal det være et lokaliseringsskilt i taket over hovedgangen(e) eller på en plass i nærheten dersom dette er mer praktisk på grunn av liten takhøyde. Et skilt kan dekke flere utganger når hver utgang med letthet kan sees fra den plassen skiltet er montert.
7.3.2 Nær eller på hver passasjernødutgang skal det være et identifiseringsskilt. Et skilt kan dekke flere utganger når hver utgang med letthet kan sees fra den plassen skiltet er montert.
7.3.3 På hvert skott eller annen gjenstand som hindrer fritt utsyn framover og bakover i kabinen og skjuler passasjernødutganger som ligger bakenfor, skal det være et lokaliseringsskilt. Er montering på skott eller gjenstand umulig, kan skiltet monteres på en annen egnet plass. Skiltet skal angi at det finnes utgang bak dette skottet eller gjenstand.
7.4 Åpningshåndtak skal merkes og anvisning av åpningsmetode skal angis:
a)på eller ved hver passasjernødutgang med merking eller anvisning som er synlig og leselig i en avstand av 750 mm (30″),
b)for hver type A, type I eller type II nødutganger som åpnes med en roterende bevegelse av betjeningshåndtaket og ut over merking av selve håndtaket skal det tas med:
i)en sirkelformet rød pil med skaftbredde på minst 19 mm (3/4″) og spissbredde to ganger skaftebredden. Pilens totallengde skal dekke minst 70° av en sirkel med radius ca. ¾ av lengden av håndtaket.
ii)ordet ÅPEN (OPEN) i 25 mm (1″) høye røde bokstaver, plassert horisontalt ved pilspissen.
7.5 Ethvert identifiserings- og lokaliseringsskilt trenger bare å ha teksten «UTGANG» og/eller «EXIT».
8 Utvendig merking av nødutganger

Enhver nødutgang som kan åpnes utenfra, skal tydelig avmerkes på utsiden av flyet med tydelig anvisning av åpningsmekanismen og av betjeningsmåten dersom dette er nødvendig.

8.1 Merking av utgangen skal inkludere en 50 mm (2″) bred farget stripe langs hele utgangens omkrets.
8.2 Den utvendige merking, inkludert stripen nevnt i 8.1 og betjeningsanvisningen, skal ha stor fargekontrast til den omliggende flate.

Hvis refleksjonen fra den mørke farge er 15% eller mindre, skal refleksjonen fra den lysere farge være minst 45%. Er refleksjonen fra den mørke fargen sterkere enn 15%, skal forskjellen i refleksjonen være minst 30%. («Refleksjon» er forholdet mellom reflektert og mottatt lys).

8.3 Dersom det finnes andre utganger enn de i siden av flykroppen, for eksempel i halen eller under flykroppen, skal merking av åpningsmekanismer og betjeningsanvisninger være i en iøyenfallende rød farge, eller lys kromgul farge dersom bakgrunnen gir liten kontrast med rødt. Er det åpningsmekanismer bare på den ene siden av flyskroget, skal den andre siden ha en iøyenfallende henvisning.
9 Adgang til hjelpeplass ved nødutganger
9.1 Det skal være gang mellom eventuelle atskilte passasjerområder. Gangen skal være minst 510 mm (20″) bred, og fri for hindringer.
9.2 Dersom det er to eller flere hovedganger, skal det være tverrganger mellom disse, som er minst 510 mm (20″) brede og fri for hindringer. Ved hver type A nødutgang skal det finnes en slik tverrgang som fører direkte ut i atkomstveien mellom nødutgangen og hovedgangen.
9.3 Mellom hver nødutgang og nærmeste gang skal det finnes en atkomstvei, som for:
a)Type A nødutgangen skal være minst 915 mm (36″) bred og fri for hindringer,
b)Type I og type II nødutganger skal være minst 510 mm (20″) bred og fri for hindringer,
c)Type III og type IV nødutganger skal gi passasje som ikke hindres av stoler, køyer eller andre fremspring som nedsetter nødutgangens effektivitet. I fly hvor passasjerkapasiteten ikke overstiger 19, kan mindre hindringer tillates, dersom kompenserende forholdsregler opprettholder utgangens effektivitet. I fly med passasjerkapasitet på 20 eller mer må en atkomstvei, minst like stor som nødutgangsåpningen, være fri for hindringer innenfor en avstand fra nødutgangen minst lik det smaleste passasjersete. Dette inkluderer også stolrygger i enhver posisjon.
9.4 Dersom nødutgangen skal ha et hjelpemiddel ifølge pkt. 5, skald det være plass til at et eller flere besetningsmedlemmer kan assistere under evakueringen, uten at den fri bredde som kreves for nødutgangen nedsettes.
a)Ved type A nødutgang skal det være hjelpeplass på hver side av atkomstveien.
b)Ved type I eller type II nødutganger skal det være hjelpeplass på den ene siden av atkomstveien.
9.5 Enhver dør og åpning med forheng som må passeres for å nå en hvilken som helst krevd nødutgang, skal ha et passende skilt som angir at døren skal være sikret i åpen stilling, og forhenget skal holdes fast i fratrukket posisjon under start og landing.
10 Evakueringshjelpemiddel ved nødutganger

Dersom nedre kant av nødutgangen er i høyde med gulvet, skal evakueringshjelpemiddelet være et selvbærende nødseil eller tilsvarende, og innrettet slik at:

a)Det utfoldes automatisk samtidig som utgangen åpnes innenfra,
i)dersom nødutgangen også er passasjer- eller servicedør, skal den være utstyrt med en anordning som hindrer automatisk utfolding ved normal bruk av utgangen, enten den åpnes innenfra eller utenfra, (jf. pkt. 13.1). Gjelder kun for fly som er typesertifisert etter 1. mai 1974.
b)det automatisk gjøres selvbærende innen 10 sekunder etter at utfoldingen begynner,
c)den selvbærende delen er så langt at den nederste enden støttes på bakken med flyet i en hvilken som helst stilling forårsaket av sammenbrudd av en eller flere understellslegger,
d)det er synlig fra flyet i utfoldet tilstand, belyst ved fremmed eller intern lyskilde. Dersom evakueringshjelpemiddelet er belyst fra flyets nødlyssystem, skal bestemmelsene i pkt. 12 være oppfylt.

Dersom evakueringshjelpemiddelet har intern lyskilde, må det

(i)ikke kunne ødelegges ved lagring
(ii)med flyet i en hvilken som helst stilling - som angitt i pkt. 10 C - gi en lysstyrke på ikke under 0,32 lux (målt vinkelrett på lysretningen) ved enden av det selvbærende hjelpemiddel hvor en person som bruker dette vil treffe bakken.
11 Evakueringsvei på vinger

Ved enhver nødutgang som er plassert over vingen, skal det finnes en evakueringsvei som skal:

a)Være sikker å gå på, unntatt på oversiden av klaffer dersom disse kan brukes til nedglidning,
b)være minst 1.220 mm (48″) bred for type A nødutgang, og minst 610 mm (24″) bred for alle andre nødutganger,
c)ha en overflate med minst 80% lysrefleksjon, og
d)ha en fargekontraktsfaktor til den omliggende overflate på minst 5 til 1.

Dersom flygeegenskapene blir påvirket av evakueringsveien, kan det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i pkt. 11.

12 Nødbelysning

Det skal finnes et nødlyssystem som er uavhengig av hovedsystemet, og dette skal omfatte:

Identifiserings- og lokaliseringsskilt for nødutganger, generell kabinbelysning og belysning av atkomstveier til nødutganger, samt utvending nødbelysning.

12.1 Identifiserings- og lokaliseringsskilt for nødutganger skal være minst 25 mm (1″) høye, hvite bokstaver på en minst 50 mm (2″) høy rød bakgrunn. Skiltene kan være elektrisk opplyst innenfra eller selvlysende med en begynnelsesintensitet på minst 160 mikrolambert.
Anm.:Minste tillatte lysintensitet for skilt i bruk er 100 mikrolambert. De angitte farger kan byttes dersom dette gjør skiltet tydeligere.
12.2 Den generelle belysning i passasjerkabinen skal være så sterk at den gjennomsnittlige lysstyrke, målt for hver 1.000 mm (40″) i høyde med stolarmene langs senterlinjene i langsgående hovedganger, og tverrganger mellom hovedganger er minst 0,54 lux og lysstyrken på hvert målepunkt minst 0,10 lux. En langsgående hovedgang går på langs av flyskroget fra den fremre passasjernødutgang eller fremre sete, det som er lengst fremme, til den bakre passasjernødutgangen eller det bakre sete, det som lengst bak.
12.3 Gulvet i atkomstveier mellom passasjernødutganger som har nedre kant i høyde med gulvet og nærmeste hovedgang, skal ha en belysning på minst 0,22 lux langs atkomstveiens midtlinje, målt i samme høyde og høyest 150 mm (6″) over gulvet.
12.4 Ved hver nødutgang over vingen skal det være nødlys innrettet slik at:
a)Et område på 0,2 m² (2 square foot) hvor en regner med at en person må sette foten sin utenfor kabinen under evakuering, har en lysstyrke på 0,32 lux.
b)Et område med minimumsbredde på 1.220 mm (4 fot) for type A utganger og 610 mm (2 fot) for alle andre utganger, langs de 30% av evakueringsveien (ref. pkt. 11), som ligger lengst fra utgangen, har en lysstyrke på minst 0,54 lux.
c)Et område på bakken hvor en person normalt vil treffe ved å benytte evakueringsveien når flyet står på utfelt understell, har en lysstyrke på minst 0,32 lux.
12.5 Derom de evakueringshjelpemidler som er krevd ifølge pkt. 5 har utvendig nødlyssystem, skal følgende punkter oppfylles:
a)Hver nødutgang som er plassert over vingen har et område på bakken, hvor en person normalt vil treffe ved å benytte evakueringsveien når flyet står på utfelt understell. Dette området skal opplyses med en lysstyrke på minst 0,32 lux.
b)Hver nødutgang utenfor vingen har et område ved enden av det selvbærende hjelpemiddel, hvor en person normalt vil treffe under evakuering. Dette området skal opplyses med en lysstyrke på minst 0,32 lux.
Anm.:Lysstyrken skal måles vinkelrett på lysretningen.
12.6 Nødlyssystemet skal være konstruert slik at:
a)Lysene kan tennes manuelt fra førerrommet og fra et sted i passasjerkabinen som er lett tilgjengelig fra et sete som normalt brukes av et besetningsmedlem. De manuelle brytere skal være sikret mot utilsiktet tenning.
b)Lysene tennes eller forblir tent ved avbrytelse av flyets normale elektrisitetsforsyning, dersom bryterne er armert eller i «på» stilling. (Brudd i elektrisitetssystemet som skyldes en loddrett tverrgående deling av skroget på grunn av nødlanding, er unntatt).
12.7 Intensiteten og lysstyrken som er krevet for nødlysene, skal opprettholdes i minst 10 minutter under de kritiske forhold ved en nødlanding.
12.8 Alle lokaliseringsskilt ifølge pkt. 7.3.3, som er elektrisk opplyst, skal forbli i funksjon etter et havari.
13 Interiør og stoler

For interiør og stoler i kabin og førerrom gjelder brannsikkerhetskravene i US FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 (inklusive amendment 25-66).

Anm.:Interiør som ikke tilfredsstiller pkt. c) i FAR 25.853, tillates gradvis utskiftet i forbindelse med normalt vedlikehold og reparasjon.
14 Nødevakueringsveier - merking

Nødevakueringsveier skal nær gulvet ha en merking som er i samsvar med kravene i FAR (Federal Aviation Regulations) Part 25, § 25.812 (e), fastsatt med ikrafttredelsesdato 26. november 1984.

Anm.:Dette punktet gjelder kun fly som er godkjent for mer enn 19 passasjerseter.
15 Røkdeteksjonssystem - brannslokkingssystem
15.1 Hvert toalett på fly som er godkjent for mer enn 19 passasjerer skal være utstyrt med et røkdeteksjonssystem eller et likeverdig system. Systemet skal ha varsellys i førerrommet eller en lyd- eller lysvarsling i passasjerkabinen. Varslingen i passasjerkabinen skal lett kunne observeres av kabinpersonalet uansett hvor i kabinen personalet befinner seg.
15.2 På fly som er godkjent for mer enn 19 passasjerseter skal det i hver avfallsbeholder på hvert toalett, være installert et brannslokningssystem som utløses automatisk dersom det oppstår brann i beholderen.
16 Lasterom

Lasterom med større volum enn 5,66 m² (200 ft² ) klasse C eller D, som definert i FAR 25.857 på fly som er godkjent for mer enn 19 passasjerseter og som er typesertifisert etter 1. januar 1958, skal oppfylle kravene til kledning av vegger og tak i henhold til FAR 121.314, inklusive Amendment 121.202.

17 Drivstoffdeksler

For turbindrevne fly som er godkjent for mer enn 19 passasjerseter gjelder at drivstofftankenes inspeksjonsdeksler (Fuel tank access covers) skal oppfylle kravene i FAR 25.963 (e) Amendment 25-69, til lekkasjetoleranse mot treff av splinter og fragmenter, samt brannsikkerhet.

18 Ikrafttredelse

Følgende punkter trer i kraft som angitt nedenfor:


Bestemmelsene i pkt. 13 og 14 trer i kraft 1. januar 1988.

Bestemmelsene i pkt. 15 trer i kraft 15. september 1987.
Anm:Kopier av FAR Part 25, § 25.853 (c) og § 25.812 (e), samt Appendix F til FAR Part 25 fås ved henvendelse til:

Luftfartsverket

Luftfartsinspeksjonen

Postboks 8124 Dep.

0032 Oslo

Telefon2294200, linje 2002, eller 22942002

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 1974.