Forskrift om værminima for fly (operative begrensninger for start og landing ved IFR-flyging)

DatoFOR-1974-03-15-3203
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2014-10-28-1361
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, FOR-1994-03-11-202, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort
Rettet11.12.2008 (punktoverskriften 4.2.4, Visuell innflygning)
KorttittelForskrift om værminima for fly

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartsdirektoratet 15. mars 1974 med hjemmel i lov lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, jf. forskrift 11. mars 1994 nr. 202 om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 april 1992, 1 april 1994 nr. 303, 1 juli 2011 nr. 713, 28 okt 2014 nr. 1361. 

1 Definisjoner

Definisjonene er angitt i BSL D 0-9.

2 Gyldighetsområde

Denne forskrift gjelder for fastsettelse av værminima for start og landing ved IFR-flyging med norsk registrerte fly, samt med utenlandske registrerte fly som anvendes av norske luftfartsforetagende eller personer. Forskriften gjelder likevel ikke sivil luftfart som er regulert i forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra denne forskrift.

3 Generelt
3.1 Før flyging påbegynnes skal fartøysjefen sette seg inn i de prosedyrer som kan komme til anvendelse ved start, landing og avbrutt innflyging på de flyplasser som er oppført i den operative flygeplan (Operational flight plan), og
a)fastsette de operative minima som skal gjelde for start og innflyging
b)fastsette planleggingsminima.
3.2 Luftfartsforetagende med konsesjon og/eller tillatelse til å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet skal, i samsvar med BSL D 2-1 «Driftsforskrifter for ervervsmessig luftfart med fly», pkt. 4.2.6 fastsette og utgi værminima for hver flyplass som kan komme til å bli benyttet i foretagendes virksomhet.
3.3 En instrumentinnflyging må ikke fortsette forbi ytre merkefyr (Outer marker) eller motsvarende punkt (Final approach fix) med mindre meteorologisk sikt eller rullebanesikten i landingssonen (Touchdown zone) er like med eller bedre enn den i pkt. 3.1 a) fastsatte verdi.

Etter plassering av ytre merkefyr eller motsvarende punkt kan innflygingen fortsette uansett rapportert meteorologisk sikt eller rullebanesikt. Fra beslutningshøyden (DH) eller beslutningspunktet (DP) kan innflygingen fortsette og landing utføres under forutsetning av at man oppnår og beholder nødvendige visuelle referanser.

3.4 En instrumentflyging som skal etterfølges av sirklingsprosedyre, må ikke påbegynnes med mindre skydekkehøyde og sikt rapporteres likt med eller bedre enn sirklingsminima.
3.5 Visuell innflyging

En visuell innflyging kan ikke påbegynnes med mindre:

a)fartøysjefen kan opprettholde visuell referanse til terrenget,
b)den rapporterte skydekkehøyde ikke er lavere enn godkjent minstehøyde for fartøyets trekk mot innledende innflygingsfiks (IAF) eller fartøysjefen under den innledende instrumentinnflygingsfase eller senere anser en visuell innflyging for mulig og har rimelig sikkerhet for at landing vil kunne gjennomføres
c)sikten eller rullebanesikten er rapportert lik med eller bedre enn den verdi som er angitt for visuell innflyging i pkt. 4.2.4.

I kontrollert luftrom vil en eventuell klarering for visuell innflyging utstedes av vedkommende flygekontrollenhet. Utenfor kontrollert luftrom kan fartøysjefen etter egen beslutning foreta en visuell innflyging så fremt den lufttrafikktjenesteenhet som det er opprettet radiokommunikasjon med, blir informert om at slik innflyging vil bli foretatt. 

Anm.:Dersom det ved en ikke-kontrollert flyplass i stedet for «rullebanesikt», jf. bokstav c, oppgis «senterlinjesikt», likestilles den oppgitte verdi med det krav til rullebanesikt som er angitt i punkt 4.2.4 for visuell innflyging, jf. AIP Norge, del MET.
4 Operative minima
4.1 Start (Take-off)
4.1.1 For start skal det fastsettes minste verdier for sikt eller rullebanesikt og vertikalsikt. Disse verdiene skal fastsettes under hensyntagen til eksisterende visuelle hjelpemidler og flyets yteevne.
4.1.1.1 Vertikalsikten kan settes til null under forutsetning av at de for vedkommende fly angitte ytelsesopplysninger (performance information) viser, at eventuelle hindringer i utflygingsretningen kan overflyges med den nødvendige hinderfrihet. I motsatt fall skal slike hindringer være synlige under utflygingen, eller det skal fastsettes en spesiell utflygingsprosedyre.
4.1.1.2 Sikten eller rullebanesikten må ikke fastsettes mindre enn: 
Flyplasser med AFIS eller tårnkontrolltjeneste og startbanen utstyrt medAndre flyplasser
Banekant- og senterlinjelystBanekantlys
Flygruppe A200 m200 m
B og C200 m300 m600 m
D250 m400 m

Retningslinjer for inndeling av fly i gruppe A, B, C og D er tatt inn under pkt. 6.

4.1.2 For to-motors fly som befordrer personer eller gods i henhold til BSL D 2-1 «Driftsforskrifter for ervervsmessig luftfart med fly», kan de i pkt. 4.1.1 nevnte startminima kun anvendes, hvis det innenfor en avstand tilsvarende 60 minutter flyging med normal marsjfart, finnes en flyplass som oppfyller betingelsene for å kunne anvendes som alternativ flyplass.
4.1.2.1 Hvis de i pkt. 4.1.2 nevnte betingelser ikke oppfylles, kan start kun foretas når vertikalsikten og sikten eller rullebanesikten på startflyplassen minst er lik med planleggingsminima for plassen når den anvendes som bestemmelsessted (destination).
4.2 Landing
4.2.1 Presisjonsflyging
4.2.1.1 For presisjonsflyging skal det fastsettes beslutningshøyde (DA eller DH), samt minste verdi for sikt eller rullebanesikt.
4.2.1.2 Beslutningshøyden må ikke fastsettes lavere enn den for vedkommende innflygingshjelpemiddel angitte OCL-verdi eller OCA/H-verdi. Beslutningshøyden må dog ikke fastsettes lavere enn 200 for over landingsterskelen.
4.2.1.3 Når flygebesetningen kun består av en flyger, skal beslutningshøyden økes med 50 fot.
4.2.1.4 Sikten eller rullebanesikten skal være minst: 
For baner utstyrt med høyintensive banelys, senterlinjelys og landingssonelysFor andre baner
FlygruppeRullebanesiktSiktRullebanesiktSikt
A B C D550 m RVR800 m750 m RVR800 m

Dersom presisjonsflyging utføres ved bruk av autopilot ned til beslutningshøyden, kan ovennevnte rullebanesikt på 550 m RVR anvendes for baner utstyrt med høyintensive banelys, og enten senterlinjelys eller landingssonelys.

4.2.1.5 For nyetablerte luftfartsforetagender og for foretagende som ikke tidligere har operert under IFR-forhold må sikten eller rullebanesikten - uansett bestemmelsen i 4.2.1.4 - ikke fastsettes lavere enn 800 m/750 m i virksomhetens 12 første måneder.
4.2.2 Ikke-presisjonsinnflyging
4.2.2.1 For ikke presisjonsinnflyging skal det fastsettes minimumshøyde (MA eller MH), beslutningspunkt (DP), samt minste verdi for sikt eller rullebanesikt.
4.2.2.2 Minimumshøyden må ikke fastsettes lavere enn den for vedkommende innflygingshjelpemiddel angitt OCL-verdi eller OCA/H-verdi. Minimumshøyden må dog ikke fastsettes lavere enn 250 fot over landingsterskelen når hjelpemidlet er ISL uten G/P, VOR eller SRE og 300 fot over landingsterskelen ved bruk av andre innflygingshjelpemidler (NDB og VDF).
4.2.2.3 Når flygebesetningen kun består av en flyger, skal minimumshøyden økes med 50 fot.
4.2.2.4 Beslutningspunktet skal fastsettes slik at et fly kan foreta innflyging fra beslutningspunktet med normal glidebanevinkel. Hvis beslutningspunktet ikke faller sammen med passering av et hensiktsmessig plassert radiohjelpemiddel som inngår i den anvendte innflygingsprosedyre, skal det, hvis innflygingsprosedyren gjør det mulig, fastsettes en maksimal flygetid etter passering av ytre merkefyr (outer marker) eller motsvarende punkt (final approach fix), som ikke må overskrides. 
Anm.:Hvis instrumentinnflygingskartet som brukes ikke inneholder beslutningspunkt, skal som beslutningspunkt anvendes det på slike innflygingskart angitte punkt for påbegynnelse av avbrutt innflyging.
4.2.2.5 Sikten eller rullebanesikten skal være minst 800 m, respektive 750 m RVR.
4.2.3 Sirkling
4.2.3.1 For sirkling skal det fastsettes minste flygehøyde, samt minste verdi for sikt (visibility).
4.2.3.2 Flygehøyden skal fastsettes slik at den gir en hinderfrihet på minst:

200 fot for fly i gruppe A,

300 fot for fly i gruppe B, C og D,

innenfor det hinderområde som er fastsatt av vedkommende luftfartsmyndighet.

4.2.3.3 Hvis det ikke er publisert en offisiell verdi for hinderområdets utstrekning, skal minst følgende verdier anvendes: 
FlygruppeHinderområdets utstrekning i NM regnet fra banen eller banesystemet
A1 NM
B og C2 NM
D3 NM
4.2.3.4 Flygehøyden og sikten må ikke fastsettes mindre enn de verdier som fremgår av nedenstående tabell: 
FlygruppeMinste flygehøyde over flyplassens nivå (QFE)Sikt
(Visibility)
A og B350 fot1600 m
C450 fot2200 m
D550 fot2600 m
4.2.3.5 For luftfartsvirksomhet som utføres i henhold til BSL D 2-1 «Driftsforskrifter for ervervsmessig luftfart med fly», gjelder følgende bestemmelser:

For å anses kvalifisert til å benytte minste flygehøyde ved sirkling, skal fartøysjefen oppfylle de i BSL D 2-1, kapittel 9, nevnte kvalifikasjonskrav. Hvis fartøysjefen ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, skal laveste flygehøyde i henhold til pkt. 4.2.3.1 økes med 200 fot.

4.2.3.6 Hvis sirklingsmanøveren kun skal utføres på en side av banen, behøver ikke hensyn tas til hindringer på den andre side. Dette skal klart fremgå av den sirklingsprosedyre som skal anvendes.
4.2.3.7 Bane, banelys eller særlige fastsatte visuelle hjelpemidler skal være klart synlige under sirklingen.
4.2.3.8 Hvis den visuelle referanse til banen, banelysene eller særlige fastsatte visuelle hjelpemidler mistes under sirklingen, skal den på forhånd fastlagte prosedyre for avbrutt innflyging påbegynnes.
4.2.3.9 Hvis vedkommende luftfartsmyndighet har fastsatt eller godkjent særlige prosedyrer for sirkling og avbrutt innflyging, skal disse benyttes.
4.2.4 Visuell innflyging

Sikten eller rullebanesikten skal være minst 800 m, respektive 750 m RVR.

5 Planleggingsminima
5.1 En flyging må ikke påbegynnes med mindre det finnes meteorologiske underlag for å anta at vertikalsikten og sikten eller rullebanesikten på destinasjonsflyplassen og minst en av de i den operative flygeplan oppførte alternative flyplasser ved beregnet ankomsttid vil være lik med eller bedre enn de i pkt. 5.4, 5.5 og 5.7.1 angitte verdier, beregnet for den prosedyre som forventes benyttet.
5.2 Hvis destinasjonsflyplassen ikke oppfyller de i pkt. 5.4 og 5.5 angitte verdier ved beregnet ankomsttid, må flygingen ikke påbegynnes med mindre den operative flygeplan inneholder to alternative flyplasser som oppfyller kravene i pkt. 5.7.2.
5.3 Hvis en flyging planlegges utført via et forutbestemt punkt (PDP), skal planleggingsminima for destinasjonsflyplassen oppfylle kravet til denne flyplass når den brukes som alternativ flyplass i samsvar med pkt. 5.7.1.
5.4 Vertikalsikt
5.4.1
Minste varslede vertikalsikt i fot
Beslutningshøyde (DH) eller minimumshøyde (MH) i fotFor baner utstyrt med høyintensive banelys og innflygingslys (se pkt 5.6)For andre baner
200 - 299
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 og høyere
100
200
300
400
Samme som beslutningshøyden eller minimumshøyden avrundet ned til nærmeste 100 fot
200
300
400
500
5.4.2 Ved sirkling skal den varslede vertikalsikt være minst lik med den fastsatte flygehøyde.
5.5 Sikt (visibility) eller rullebanesikt (runway visual rage) 
Beslutningshøyde (DH) eller minimumshøyde (MH) eller minste flygehøyde (sirkling) i fot over flyplassens nivåMinste varslede sikt eller rullebanesikt i meter
For baner utstyrt med høyintensive banelys og innflygingslysFor andre baner og ved sirkling
a) av minst 900 meters lengdeb) av minst 420 meters lengde men mindre enn 900 m
200 - 29980010001200
300 - 399120014001600
400 - 499160018002200
500 - 599200022002600
600 og høyere240026002800
5.5 De i pkt. 5.4.1 og 5.5 nevnte innflygingslys skal være plassert direkte i banens forlengede senterlinje og forsynt med tverrbar(er) som gir tilfredsstillende referanser for kontroll av flyet i lengdeaksen (roll guidance).
5.7 Alternativ flyplass
5.7.1 For alternative flyplasser gjelder de verdier som er anført i pkt. 5.4.1 og 5.5 med et tillegg på 300 fot respektive 1000 meter.
5.7.2 Når flygingen planlegges med 2 alternative flyplasser, jfr. pkt. 5.2, skal planleggingsminima beregnes på følgende måte:
a)Alternativ flyplass 1 som destinasjonsflyplass
b)Alternativ flyplass 2 som alternativ flyplass.
6 Flygrupper

Fly inndeles i grupper etter følgende retningslinjer: 

Flygruppe A

Vat mindre enn 91 knop IAS 

Flygruppe B

Vat 91 knop eller mer, men mindre enn 121 knop IAS 

Flygruppe C

Vat 121 knop eller mer, men mindre enn 141 knop IAS 

Flygruppe D

Vat 141 knop eller mer, men mindre enn 166 knop IAS 

Anm.:Vat er hastighet over landingsterskelen (speed at threshold), basert på 1.3 ganger steilehastigheten i landingskonfigurasjon ved maksimum landingsvekt.
 
0Endret ved forskrifter 1 juli 2011 nr. 713 (i kraft 22 sep 2011), 28 okt 2014 nr. 1361.