Forskrift for definisjon av begrepet olje og oljeholdig blanding i lov om vern mot oljeskader.

DatoFOR-1974-06-18-3650
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse18.06.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§87, LOV-1970-03-06-6-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om begrepet olje m.v.

Fastsatt av Fiskeridepartementet i medhold av § 1, annet ledd, i lov om vern mot oljeskader av 6. mars 1970, jfr. kgl.res. av 10. mars 1972. 

I lov om vern mot oljeskader av 6. mars 1970 menes med olje mineralsk olje, petroleum, i enhver form, omfattende bl.a. råolje, raffinerte petroleumsprodukter, spillolje, oljerester, oljeslam og oljeavfall samt animalsk og vegetabilsk olje.

Med oljeholdig blanding i oljevernloven menes blanding med et hvilket som helst innhold av olje som nevnt ovenfor.

Disse definisjoner gjelder også for de forskrifter som blir utferdiget i medhold av oljevernloven, såfremt vedkommende forskrift ikke bestemmer noe annet.

Disse forskrifter trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 6. april 1972 med endringer av 20. september 1972.