Forskrifter om legeundersøkelse av loser og losaspiranter

DatoFOR-1974-06-28-3
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1974 s 623
Ikrafttredelse01.08.1974
Sist endretFOR-2014-12-17-1790 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§12, LOV-2014-08-15-61-§22
Kunngjort
KorttittelForskrift om legeundersøkelse av loser

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. juni 1974 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 26 første ledd. Fremmet av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 12.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 juli 2001 nr. 808, 3 aug 2001 nr. 1317, 17 des 2014 nr. 1790.

§ 1.Anvendelsesområde.

Disse forskrifter gjelder for enhver som har gyldig lossertifikat eller som søker godkjenning som losaspirant.

§ 2.Hvem som kan utstede legeerklæring.
1. Legeerklæring må være utstedt av lege eller legekontor som er godkjent av Helsedirektoratet til å foreta legeundersøkelse av sjømenn, eller av annen godkjent lege om det blir bestemt. Samferdselsdepartementet kan bestemme at undersøkelse skal skje ved et bestemt legekontor, godkjent av Helsedirektoratet.
2. Leger som foretar undersøkelser etter disse forskrifter, må ikke stå i noe tjeneste- eller avhengighetsforhold til reder eller til reder- eller losorganisasjon, og ikke være i slekt eller svogerskap med den som skal undersøkes i rett opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søskenbarn.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1790 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Legeundersøkelse.
1. Enhver som har gyldig lossertifikat og enhver som søker godkjenning som losaspirant, må legge frem erklæring fra lege som nevnt i § 2 om at han antas ikke å ha noen sykdom eller fysisk eller psykisk lidelse som gjør ham uskikket til tjeneste som los, eller som kan bringe de ombordværende i fare - og at han fyller kravene til syn og hørsel. Legeerklæringen skal bygge på nøyaktige undersøkelser, utføres i samsvar med instruks fastsatt av Helsedirektoratet og gis på skjema fastsatt av Samferdselsdepartementet i samråd med Helsedirektoratet.
2. Undersøkelse av synet skal omfatte synsstyrke, synsfelt, synsevne og fargesans - og hvorvidt vedkommende måtte ha noen sykdom eller mangel ved synsorganene. Samferdselsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om undersøkelsen.
3. Los med gyldig lossertifikat må legge frem ny legeerklæring når det er gått 2 år siden sist erklæring ble utstedt. Etter fylte 50 år må ny legeerklæring fremlegges hvert år.
4. Legeerklæring i forbindelse med søknad om godkjenning som losaspirant må ikke være over 3 måneder gammel.
5. Samferdselsdepartementet eller den det bemyndiger, kan kreve fremlagt ny legeerklæring når det finnes grunn til det.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1790 (i kraft 1 jan 2015).
§ 4.Udyktighetserklæring.
1. Finner legen etter foretatte undersøkelser at han ikke kan utstede legeerklæring, skal han gi udyktighetserklæring på skjema fastsatt av Samferdselsdepartementet i samråd med Helsedirektoratet.
2. Legen skal forklare den undersøkte grunnen til at udyktighetserklæring er utstedt. Den undersøkte kan i slike tilfelle forlange legens detaljerte, skriftlige erklæring om helsetilstanden. Legen skal videre gi opplysning om adgangen til klage og fremgangsmåten ved denne.
3. Melding om avgitt udyktighetserklæring skal sendes Samferdselsdepartementet eller den det bestemmer.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1790 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5.Klage.
1. Den som får udyktighetserklæring som nevnt i § 4, punkt 1, kan innanke avgjørelsen for en klageinstans som oppnevnes av Samferdselsdepartementet etter innstilling av Helsedirektoratet.
2. Under saksbehandlingen i klageinstansen skal det, for så vidt angår spørsmålet av ikke-medisinsk art, være adgang til å tilkalle rådgivere oppnevnt av Samferdselsdepartementet.
3. Inntil klageinstansen har avgjort saken, står den avgitte erklæring ved makt.
4. Klageinstansen kan kreve at vedkommende los eller losaspirant fremstiller seg til de legeundersøkelser som er påkrevet for å bringe hans helsetilstand på det rene.
5. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om saksbehandlingen.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1790 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Innberetning m.v.
1. Innberetning om legeundersøkelse skal, om det kreves, sendes til Samferdselsdepartementet eller den det bestemmer. Helsedirektoratet treffer, i samråd med Samferdselsdepartementet, nærmere bestemmelser om innberetningene og avgjør hvilke rapporter og meldinger legene ellers skal gi om de undersøkelser som er foretatt.
2. Legeerklæringene oppbevares av Kystverket, som er ansvarlig for at alle loser og godkjente losaspiranter har gyldige legeerklæringer. Losoldermannen skal sørge for at de loser som han er ansvarlig for underkastes ny undersøkelse og legger frem nye erklæringer etter bestemmelsene i disse forskrifter.
0Endret ved forskrifter 3 aug 2001 nr. 1317 (i kraft 4 jan 2002), 17 des 2014 nr. 1790 (i kraft 1 jan 2015).