Forskrifter om synsundersøkelse av loser og losaspiranter

DatoFOR-1974-07-09-1
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1974 s 646
Ikrafttredelse01.08.1974
Sist endretFOR-2014-12-17-1789 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§12, LOV-2014-08-15-61-§22, FOR-1974-06-28-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om synsundersøkelse av loser

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet) med hjemmel i forskrift 28. juni 1974 nr. 3 om legeundersøkelse av loser og losaspiranter § 3.
Tilføyd hjemmel: Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 12 og § 22.
Endringer: Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1789. 

Fiskeridepartementet har i medhold av forskrifter for legeundersøkelse av loser og losaspiranter, § 3 annet ledd annet punktum fastsatt følgende utfyllende bestemmelser til forskriftene om synsundersøkelsen:

I. Synsstyrke og synsfelt.

1.Synsstyrken skal prøves ved Snellens tavle, innrettet for en avstand av 5 meter. Tavlen skal være jevnt og godt belyst fra kunstig lyskilde som må være slik at direkte lys fra denne ikke sjenerer vedkommende som skal undersøkes. Det må ikke falle direkte sollys på tavlen eller dens nærmeste omgivelser. Rommet hvor undersøkelsen finner sted må ikke være sterkt opplyst.
2.Ved undersøkelsen skal først hvert øye prøves særskilt. Ved disse undersøkelser er det ikke tillatt å bruke briller, kontaktglass eller andre kunstige optiske hjelpemidler. For losaspiranter skal refraksjonen bestemmes for hvert øye.
3.Synsfeltet skal undersøkes særskilt for hvert øye etter Donders metode.

II. Krav til synsevne.

1.Det stilles følgende krav til synsevne:
a.Synsstyrke.

Losaspiranter:

Uten bruk av korreksjonsglass 5/5 på det ene øye og minst 5/10 på det andre. Hypermetropi på 2 dioptrier eller over medfører udyktighet.

Loser under 40 år:

Uten bruk av korreksjonsglass minst 5/15 på det ene øye og minst 5/20 på det andre, og minst 5/15 binokulært. Med korreksjonsglass 5/5 binokulært.

Loser over 40 år:

Uten korreksjonsglass 5/30 binokulært og med korreksjonsglass minst 5/6.6 binokulært.

b.Synsfelt og mørkesyn.

Normalt synsfelt og mørkesyn.

2.Samferdselsdepartementet kan i samråd med Helsedirektoratet dispensere fra disse bestemmelser i den utstrekning forholdene gjør det ubetenkelig.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1789 (i kraft 1 jan 2015).

III. Korreksjonsglass.

1.Må en los av hensyn til synsevnen bruke briller, skal han pålegges til enhver tid å være i besittelse av et par reservebriller ombord.
2.Samferdselsdepartementet kan i samråd med Helsedirektoratet og Kystverket, etter uttalelse av øyenspesialist i hvert tilfelle, gi tillatelse til at losen bruker kontaktglass i stedet for briller. Det fordres for dette:
a.at losen gjennomgår en tilpasningsperiode på minst 3 måneder,
b.at øyenspesialisten deretter gir erklæring om at søkeren kan bruke kontaktglass uten å ta dem av når han er i tjeneste,
c.at losen har tilfredsstillende syn når kontaktglass benyttes,
d.at han har med seg to sett tilpassede kontaktglass som gir full korreksjon,
e.at han har med seg de medikamenter, oljer, rensemidler o.l. som øyenspesialisten finner nødvendig,
f.at han har med seg et par briller som gir full korreksjon og
g.han for fremtiden en gang årlig fremstiller seg til kontrollundersøkelse hos øyenspesialist.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1789 (i kraft 1 jan 2015).

IV. Fargesans.

1.Undersøkelse av fargesans skal foretas i godt dagslys. Minst to av følgende prøver skal benyttes: Bostrøm-Kugelbergs, Ishiharas og Hertel-Stillings prøve.
2.Legen skal notere både hvilke prøver og hvilken utgave (årgang) av de respektive prøver som er anvendt.
3.Ved gjennomføringen av prøvene skal legen unngå å vise frem plansjene i den rekkefølge som de finnes i plansjesamlingen og ellers følge de anvisninger som Helsedirektoratet har gitt for slike prøver.
0Endret ved forskrift 17 des 2014 nr. 1789 (i kraft 1 jan 2015).
 

De utfyllende forskrifter trer i kraft fra samme dato som forskriftene, 1. august 1974.