Forskrifter om utbetaling av ytelser etter lov om yrkesskadetrygd under opphold i helseinstitusjon m.v.

DatoFOR-1974-12-12-1
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1974 s 1020
Ikrafttredelse12.12.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-12-12-10-§11, LOV-1971-06-16-71
Kunngjort
KorttittelForskr. om trygdeytelser i helseinstitusjon

Fastsatt av Sosialdepartementet den 12. desember 1974 med hjemmel i lov om yrkesskadetrygd § 11, punkt 4 tredje ledd, og av 16. juni 1971, avsnitt III, nr. 2 bokstav c.

§ 1.Bestemmelsene i §§ 1, 2, 4, 8, 9 og 10 i Sosialdepartementets forskrifter av 5. juli 1972 om utbetaling av ytelser fra folketrygden til trygdede som får fri kur og pleie i helseinstitusjon m.v., gjelder tilsvarende for ytelser etter lov om yrkesskadetrygd av 12. desember 1958 nr. 10.
§ 2.Den som pr. 1. januar 1972 under institusjonsopphold som omhandlet i i lov om yrkesskadetrygd av 12. desember 1958 nr. 10 § 11, punktene 4 og 5, oppebar ytelser etter nevnte lov, skal inntil utskrivelse fra institusjon finner sted, ha rett til å beholde så store ytelser som vedkommende under institusjonsoppholdet hadde krav på etter bestemmelsene i lov om yrkesskadetrygd, slik disse lød pr. 31. desember 1971. Det samme gjelder dersom vedkommende innen tre måneder etter utskrivelsen på ny blir innlagt i samme eller annen institusjon, og det etterfølgende opphold kan anses som en varig eller langvarig fortsettelse av det tidligere institusjonsopphold. Bestemmelsene om friperiode i lov om yrkesskadetrygd § 11, punkt 4, kommer i disse tilfelle ikke til anvendelse.
§ 3.Disse forskrifter trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 1972.