Forskrifter om prisregler for jern og stål.

DatoFOR-1974-12-23-04
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1974 1149, Pristid. 1975 s 46
Ikrafttredelse01.01.1975
Sist endretFOR-1993-12-17-1316
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-06-07-22-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om prisregler for jern og stål

Fastsatt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet 23. desember 1974 i medhold av lov 7. juni 1974 nr. 22 om prisregler for jern og stål § 1, jfr. kronprinsreg.res. 7. juni 1974. (Ved resolusjon 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Arbeids- og administrasjonsdepartementet). Endret 17 des 1993 nr. 1316.

§ 1.Forskriftenes virkeområde

Disse forskrifter gjelder for salg av de jern- og stålprodukter som omfattes av artikkel 1 i avtalen mellom Norge og Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap når salg skjer fra bedrift som her i landet fremstiller jern- og stålprodukter til avtakere i Norge eller innenfor det område hvor Traktaten om opprettelse av Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap får anvendelse.

Leveranser til skipsverft beliggende i Norge kan foretas på lignende vilkår som for leveranser til land som ikke omfattes av avtalen.

Ved leieproduksjon gjelder forskriftene også for salg fra den som bestiller leieproduksjonen.

§ 2.Vilkår ved sammenlignbare transaksjoner

Foretak skal anvende like vilkår ved sammenlignbare transaksjoner.

Det påligger vedkommende bedrift å godtgjøre på anmodning av Konkurransetilsynet at transaksjoner ikke er sammenlignbare eller at vilkår ikke er ulike.

Disse bestemmelser er ikke til hinder for slik pristilpasning som beskrevet i § 3 nr. 3.

§ 3.Metoder for prisangivelse

Følgende metoder for prisangivelse kan anvendes:

1.Prisangivelse
a)ved listepris fritt verk, eller
b)ved listepris fastsatt på grunnlag av annet basispunkt enn det sted hvor det leverende verk ligger.
2.For salg til avtakere i Norge kan prisangivelse skje etter bestemmelsessted.
3.Tilpasning i nedadgående skala inntil den lavere pris som gjelder for kjøper i henhold til annet foretaks prisliste eller, dersom publiseringsplikten ikke gjelder, til en konkurrents faktisk anvendte priser og salgsvilkår.

Den enkelte bedrift kan bare velge et basispunkt for hvert produkt. Finner Konkurransetilsynet at basispunktet er unaturlig, kan foretaket pålegges å endre basispunkt. Det skal gis skriftlig melding til Konkurransetilsynet om det basispunkt prisen er basert på.

Priser angitt etter bestemmelsessted må være forenlige med og stå i rimelig forhold til priser som foretaket angir på grunnlag av sitt valgte basispunkt for leveranser til områder hvor Traktaten om opprettelse av Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap får anvendelse.

Foretak som gjør gjeldende at pristilpasning er foretatt i samsvar med første ledd nr. 3, skal på anmodning fra Konkurransetilsynet kunne godtgjøre at vilkårene for pristilpasning er tilstede, og at forskriftene for øvrig er overholdt.

Det er forbudt for fabrikk å anvende lavere priser ved leveranse fra eget lager enn ved direkteleveranser.

§ 4.Utarbeidelse av prislister

Foretak er pliktig til å offentliggjøre sine prislister og salgsvilkår med unntak for følgende produkter:

1.råjern for stålfremstilling,
2.spesialprofiler beregnet bare for et anvendelsesområde,
3.plater med organisk overdrag (plastoverdragne plater og prelakkerte plater),
4.sekunda produkter og deklasserte produkter,
5.stål som ikke er av vanlig kvalitet med et kullstoffinnhold på under 0,6 % og hvis kjemiske og mekaniske egenskaper ikke uten videre er egnet til å gjøre produktene innbyrdes sammenlignbare,
6.stål av samme type, såkalt «fysisk» eller «magnetisk» stål med bestemte elektriske og magnetiske egenskaper.

For produkter som kan henføres til Kull- og Stålfellesskapets harmoniserte tolltariffs posisjon 73.15, omfatter plikten til å offentliggjøre prislister bare følgende produkter:

a)mangan-silisiumholdig stål til fremstilling av fjærer for kjøretøyer,
b)automatstål, svovel-, bly- og svovel-blyholdig,
c)dynamoblikk og transformatorplater uten hensyn til watt-tap,
d)konstruksjonsstål,
e)kulelagerstål,
f)rustfritt eller varmebestandig stål.

Uten særskilt samtykke av Konkurransetilsynet må et foretaks prislister bare omfatte produkter som foretaket faktisk tilbyr på markedet.

§ 5.Opplysninger prislistene skal inneholde

De i § 4 angitte prislister skal inneholde følgende opplysninger:

a)grunnpriser for hver produktgruppe eller grunnpriser for hver kvalitet og produktgruppe,
b)tillegg og fradrag som anvendes, og da med følgende opplysninger:

- avvik for dimensjon og lengde,

- tillegg for kvalitet og finhetsgrad,

- tillegg og fradrag i henhold til bestilt kvantum eller spesifisert bestilling,

- toleranser som ikke medfører prisforhøyelser,

- tillegg for reduserte toleranser,

- alle prisforhøyelser og tillegg som normalt anvendes ved levering av ulike produkter,

c)leveringssted,
d)metode for prisangivelse med meddelelse om prisen gjelder på spesifikasjonsdagen, på ordredagen eller på leveringsdagen,
e)kostnader i forbindelse med innlastingen,
f)anvendelse av rabatter o.l.

- kvantumsrabatter som gis etterskuddsvis på kvantiteter som faktisk leveres av en selger over en periode på minst ett år,

- rabatter og godtgjørelse til mellommann som nevnt i § 8 annet ledd eller til forbruker,

g)betalingsvilkår,
h)art og beløp av avgift eller andre pålegg som det i henhold til de salgsvilkår kjøperen er tilbudt, skal gjøres tillegg for,
i)om de vilkår som anvendes ved transaksjonen refererer seg til prislisten som gjaldt på ordredagen og om disse vilkår kan endres,

- formene for slik endring.

Når det gjelder varer som beskrevet i § 4 a til f, skal grunnpris angis for hver kvalitet og produktgruppe. I tillegg til de opplysninger som kreves i henhold til § 4 b til i, skal listeprisene for disse produkter også inneholde følgende opplysninger:

j)varemerke i de tilfelle det gjelder kvalitet som selges under varemerke,
k)de ulike kvaliteters kjemiske sammensetning.
§ 6.Transportkostnader

Foretak skal offentliggjøre de fraktpriser som anvendes når de kommer i tillegg til de oppgitte priser.

For salg som forutsetter sjøtransport skal offentliggjøring omfatte frakttillegg til vanlig forekommende destinasjonshavner.

Tillegget for sjøtransport skal omfatte håndteringskostnader i utskipningshavn, sjøfrakter, havneavgifter og lignende avgifter i laste- og lossehavnene og forsikringer. Dersom de offentliggjorte frakttillegg omfatter andre kostnader, skal disse angis hver for seg.

Har et foretak påtatt seg transport av egne produkter, skal transportkostnader faktureres i samsvar med offentliggjorte fraktpriser for transportmiddel som faktisk anvendes.

Kjøpere har etter avtale med selgeren rett til selv å besørge transport.

Når kjøper påtar seg transport til oppgitt bestemmelsessted, skal selger pålegge kjøper å fremlegge bevis for gjennomføring av transporten.

Når pris er fastlagt på grunnlag av basispunkt og varen skal hentes ved verket, kan pris beregnes alternativt:

1.som listepris med tillegg av fraktpriser fra basispunkt til verk, eller
2.i samsvar med hovedregelen som listepris med tillegg av offentliggjorte fraktpriser fra basispunkt til bestemmelsessted, men med fradrag av transportkostnader fra verk til bestemmelsessted
§ 7.Offentliggjøring av prislister

Offentliggjøring av prislister og fraktpristillegg i samsvar med §§ 4 og 6 skjer ved at listen og fraktpristillegget tilstilles Konkurransetilsynet og på oppfordring andre interesserte parter. Priser i følge liste og fraktpristillegg kan anvendes tidligst to dager etter at de er avgitt til posten. Tilsvarende bestemmelser gjelder for endringer i priser og frakttillegg.

Avvik fra prislistene kan, under hensyntagen til bestemmelsene i forskriftenes § 2, anvendes overfor bestemte forbrukerkategorier. Slike avvik skal meldes skriftlig til Konkurransetilsynet og på begjæring til andre interesserte parter. Uten særskilt pålegg fra Konkurransetilsynet behøver slike avvik ikke medtas i prislistene.

§ 8.Salg ved mellommann

Foretak skal påse at mellommann som selger varer for foretakets regning følger forskriftenes §§ 2 og 3 og også foretakets prislister eller priser og salgsvilkår samt transporttillegg.

Samme plikt har produksjonsforetak overfor en felles salgsorganisasjon som er etablert for salg av foretakenes produkter og overfor salgsforetak som er avhengig av produksjonsforetaket og som er gitt i oppdrag stadig å selge foretakets produkter under forutsetning av at dette er salgsselskapets hovedvirksomhet. Det samme gjelder mellommann som selger for slik oranisasjon eller slikt salgsforetaks regning.

Dersom foretaket har grunn til å anta at mellommann, organisasjon eller salgsforetak som beskrevet ovenfor, ikke følger anvisninger gitt i samsvar med disse forskrifter, skal foretaket ikke lenger selge ved denne mellommann.

§ 9.Videresalg av vare i uforandret stand

Foretak skal sette slike salgsvilkår at kunden (forhandleren) ved vidersalg av varen i uforandret stand er pålagt å følge bestemmelsene i disse forskrifter, bortsett fra de tilfelle hvor salg skjer fra kundens eget lager.

Dersom foretaket har grunn til å anta at en kunde ikke følger slikt pålegg, skal foretaket nekte levering til denne kunde.

§ 10.Gjennomføring og utfylling

Konkurransetilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføring og utfylling av disse forskrifter.

§ 11.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1975