Forskrifter for Norsk Lysingsblad

DatoFOR-1975-03-07-8626
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertII 1947 s 708
Ikrafttredelse07.03.1975
Sist endretFOR-1996-11-22-1082
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1946-10-11-1
Kunngjort
KorttittelForskrift for Norsk Lysingsblad

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Forbruker- og administrasjonsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) i medhold av lov nr. 1 av 11. oktober 1946, jfr. kgl.res. av 7. mars 1975.
Endringer: Endret ved forskrift 22 nov 1996 nr. 1082.

I

1.Norsk Lysingsblad utgis under ledelse av en redaktør. Redaktørstillingen er tillagt Statens informasjonstjeneste.
2.Forbruker- og administrasjonsdepartementet bestemmer hvorledes det skal forholdes med trykkingen og utgivelsen av bladet.
3.Norsk Lysingsblad skal vanligvis komme ut med et nummer hver virkedag for så vidt mengden av kunngjøringer gjør dette nødvendig.
4.Norsk Lysingsblad tilstilles uten betaling de embets- og tjenestemenn som Forbruker- og administrasjonsdepartementet bestemmer.
5.Forbruker- og administrasjonsdepartementet fastsetter abonnements- og annonseprisene for Norsk Lysingsblad.
6.Statens postselskaps vanlige satser gjelder for omsendingen av Norsk Lysingsblad.
0Endret ved forskrift 22 nov 1996 nr. 1082.

II

1.Alle kunngjøringer fra offentlig myndighet kan tas inn i Norsk Lysingsblad. Når det er tvil, avgjør Forbruker- og administrasjonsdepartementet om en kunngjøring går inn under denne bestemmelse.
2.I Norsk Lysingsblad kan tas inn kunngjøringer om:
a.Kreditorinnkallinger vedkommende underhåndsordninger i insolvente boer.
b.Uttrekning m.v. av private selskapers ihendehaverobligasjoner.
c.Stipendier og legater.
3.Når særlige grunner gjør det ønskelig, kan Forbruker- og administrasjonsdepartementet bestemme at også annen kunngjøring skal kunne tas inn i bladet.