Forskrift om tanking av luftfartøy (BSL D 1-10).

DatoFOR-1975-03-21-3205
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertIkke kunngjort. (Bilag i gif-format)
Ikrafttredelse01.06.1975
Sist endretFOR-2014-10-28-1361
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§13-3, FOR-1994-03-11-202
Kunngjort
KorttittelForskr om tanking av luftfartøy (BSL D 1-10)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartsdirektoratet 21. mars 1975 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 13-3, jf. forskrift 11. mars 1994 nr. 202 om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 juli 1987, 1 mars 1994, 1 april 1994 nr 303, 28 okt 2014 nr. 1361.

I

1 Definisjon

1.1 APU (Auxiliary Power Unit - APU)

Spesielt kraftaggregat installert om bord på visse luftfartøy.

1.2 Dispenser

Tankingskjøretøy for overføring av drivstoff fra hydrantanlegg eller tankvogn til luftfartøy.

1.3 Hydrantanlegg

Tankingsanlegg som består av pumpesystem, underjordisk rørsystem samt utstyr for uttak av drivstoff på oppstillingsplass/tankingsplass.

1.4 Tanking

Med tanking menes i disse bestemmelser påfylling eller tømming - helt eller delvis - av luftfartøyers drivstofftanker samt testing av luftfartøyers tankingssystem når testingen skjer i tilknytning til tanking fra tankvogn eller hydrantanlegg.

Anm.:Tanking kan skje fra tankvogn, hydrantanlegg, tank, fat eller kanne.
1.5 Tankingsanlegg

Anlegg som består av lagertank med pumpesystem og distribusjonsutstyr herunder fat og kanne.

Anm.: Tankingsanlegg kan være stasjonære, som hydrantanlegg eller mobile, som tankingskjøretøy eller fat og kanne.

1.6 Tankingskjøretøy

Kjøretøy som anvendes ved tanking av luftfartøy (tankvogn, dispenser).

1.7 Tankingsområde

Område innenfor hvilket antennbare gasser kan forekomme i forbindelse med tanking av luftfartøy.

1.8 Drift av tankingsanlegg

Med den som forestår driften av tankingsanlegg menes selskap som forestår tankingsanleggets drift eller bruker og/eller eier av luftfartøy som blir tanket.

1.9 Tankingspersonell

Med tankingspersonell menes person(er) som foretar - eller deltar ved - tanking av drivstoff og olje på luftfartøy.

2 Gyldighetsområde

2.1 Nedenstående fastsatte bestemmelser skal følges ved all tanking av luftfartøyer uansett hvor denne finner sted.

Ved tanking av sivile luftfartøyer på militær flyplass skal eventuelle militære bestemmelser følges.

Denne forskriftens bestemmelser gjelder ikke hvor tanking av luftfartøy er regulert i forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Bestemmelsen i forskriftens pkt. 8.4 skal likevel gjelde ved taking av helikoptre som anvendes til ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøyer til havs.

0Endret ved forskrift 28 okt 2014 nr. 1361.

3 Generelt

3.1 Tanking skal skje under ledelse av for denne tjeneste kompetent personell uttatt av det selskap (eller tilsvarende) som forestår tankingsanleggets drift. Dette personell har ansvaret for at tankingen skjer i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser. I de tilfelle hvor tankingen skjer uten bistand av tankingspersonell, har fartøysjefen ansvaret for tankingen.
3.2 Foruten nedenstående bestemmelser skal direktiver og pålegg gitt av Luftfartsverket og/eller den stedlige ansvarshavende for bakketjenesten samt særskilt utgitte anvisninger og forskrifter fra berørte drivstoffselskap følges ved tjenestens utførelse.
3.3 Den som forestår driften av et tankingsanlegg, er ansvarlig for at det foreligger en fyldestgjørende skriftlig instruks for driften.

Tankingspersonellet skal være instruert om følgende forhold som dessuten skal inngå i en for personellet tilgjengelig instruks:

1Betjeningsforskrifter for tankingsanlegg samt instruks for drivstoffkontroll.
2Betjeningsforskrifter for brannslokkingsutstyr samt instruks vedrørende alarmering av brann- og redningstjenesten.
3Drivstofftyper og deres karakteristikk.
4Retningslinjer for oppkjøring og parkering av tankingskjøretøy i tankingsområde.
5Nedenstående bestemmelser for tanking av luftfartøyer.

På flyplasser hvor tankingen foretas av fartøysjefen, skal tankingsanlegget være utstyrt med utførlige instruksjoner som viser den korrekte prosedyre for tanking samt plassering av brannslokkingsutstyr.

3.4 Luftfartsverket kan når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

4 Bestemmelser for tankingsområdet

4.1 Av sikkerhetsmessige grunner skal ved tanking av luftfartøyer nedenstående bestemmelser gjelde innenfor det område - tankingsområdet - der risikoen for brennbare gasser kan forekomme. Tankingsområdets størrelse er avhengig av tankingsmetode (for eksempel trykk- eller overvingstanking) og fremgår av bilag 1.
4.2 Mens tanking pågår får kun personell som er i tjeneste ved angjeldende luftfartøy, oppholde seg i tankingsområdet.

Anm.: Angående tanking med passasjerer om bord, se pkt. 8.2 og 8.3 nedenfor.

4.3 Kjøring og parkering i tankingsområdet er kun tillatt for tankingskjøretøyer og stasjonsutstyr som er nødvendig for å betjene angjeldende luftfartøy.
4.4 Røyking og all bruk av ild er forbudt i tankingsområdet. Arbeidet som kan forårsake gnistdannelse, må ikke forekomme.

5 Krav til tankingskjøretøy

5.1 Tankingskjøretøyet som benyttes til tanking av luftfartøyer, er underlagt Vegdirektoratet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsverns bestemmelser for denne type kjøretøy hva angår godkjenning, registrering og kontroll.

6 Krav til utstyr i tankingsområdet

6.1 Stasjonsutstyr som drives med forbrenningsmotor, må kun benyttes i tankingsområdet dersom motoren er forsynt med gnistfanger av type som er godkjent av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Slik motor må ikke startes eller stoppes i tankingsområdet. Oppvarmingsaggregat skal være av type som er godkjent av en av myndighetene anerkjent prøveanstalt.
6.2 Elektrisk utstyr må kun anvendes i tankingsområdet dersom det oppfyller de i § 495 godkjente forskrifter for elektriske anlegg fastsatt av Norges vassdrags- og energiverk. Utstyret skal til enhver tid være i forskriftsmessig stand. Til- og frakopling av elektrisk utstyr til et luftfartøy må ikke forekomme under tanking.

7 Forholdsregler før og under tanking

7.1 Tankingskjøretøy skal under tanking plasseres slik at det i tilfelle brann hurtig og uhindret uten å rygge kan kjøres vekk samt at personell som befinner seg i tankingsområdet uhindret kan komme seg i sikkerhet.
Anm.:Vedrørende oppkjøring og plassering av tankingskjøretøy i tankingsområde, se pkt. 3.3.
7.2 Tankingskjøretøyets parkeringsbrems skal være påsatt før tankingen settes i gang.
7.3 Før tanking påbegynnes skal det på tankingsplassen - lett tilgjengelig og om mulig på vindsiden av luftfartøyet - være anbrakt minst 1 stk. håndslokkingsapparat (pulver) av klasse BC III eller 1 stk. CO₂ slokkingsaggregat med tilsvarende effektivitet. Alle som er involvert i tankingsarbeidet, skal være kjent med brannslokkingsmateriellets plassering, bruksområde og virkemåte. Videre skal de kjenne til plassering og behandling av varslingsanlegg.
Anm.:Ovennevnte brannslokkingsapparat skal inspiseres, prøves og omlades med foreskrevne mellomrom, dog minst en gang pr. år. I tillegg bør plombering rutinemessig kontrolleres av det ansvarlige tankingspersonell hver gang apparatene settes ut for bruk. Ansvaret for den årlige kontroll påhviler kommunalt brannvesen. Ansvaret for den ukentlige kontroll samt omladning og eventuelle reparasjoner påhviler eieren.
7.4 Tanking må ikke settes i gang dersom det rapporteres eller konstateres at luftfartøyets hjulbremser er unormalt opphetet.
7.5 Tanking må ikke settes i gang dersom luftfartøyets radaranlegg er i funksjon.
7.6 Tanking må ikke finne sted i tordenvær dersom fare for lynnedslag antas å foreligge.
7.7 Før tanking settes i gang, skal det nøye kontrolleres at følgende elektrisk ledende forbindelser er anordnet:
1Mellom tankingsanlegg og luftfartøy.
2Mellom slangemunnstykke og luftfartøyets påfyllingsstuss ved all annen tanking enn trykktanking.

Om trakt benyttes, skal elektrisk ledende forbindelse være anordnet mellom trakt og munnstykke samt luftfartøyets påfyllingsstuss.

7.8 Ved tanking av luftfartøy i nærheten av annet luftfartøy med jet-motor i gang skal den fare for herigjennom kan oppstå med hensyn til brann, eksplosjon eller kraftige luftstrømmer, spesielt iakttas.
7.9 Tanking med APU i drift kan bare finne sted under forutsetning av at APU-en omgående kan slås av om nødvendig, for eksempel ved spill av drivstoff. APU må ikke startes mens tanking pågår.
7.10 Tanking skal utføres på en slik måte at spill av drivstoff unngås. Dersom spill likevel skulle forekomme, skal dette fjernes av den som er ansvarlig for tankingen. Kan dette ikke skje omgående, skal brann- og havaritjenesten eller kommunalt brannvesen tilkalles.

8 Tanking under spesielle forhold

8.1 Tanking i hangar kan finne sted i samsvar med kommunalt brannvesens forskrifter og vedtekter og for øvrig på følgende vilkår:
1Det må ikke anvendes brennstoff med flammepunkt under 35 °C.
2Det må maksimalt tankes 1 luftfartøy.
3Tankingskjøretøyet skal stå utenfor hangaren.
4Hangarportene skal være helt åpne.
5Tankingen skal overvåkes av 1 vakt fra lufthavnens brann- og redningstjeneste.
8.2 Når luftfartøy tankes med passasjerer om bord skal skiltet NO SMOKING være tent og det skal etableres to-veis kommunikasjon mellom tankingspersonell og personell om bord i luftfartøyet.
8.3 Ved eventuell av- eller påstigning av passasjerer under tanking skal disse i hvert enkelt tilfelle dirigeres utenom tankingsområdet av fartøysjefen eller av ansvarlig person fra flyselskapet eller stasjonstjenesten.
8.4 Flermotorige luftfartøyer med mer enn 10 passasjerseter eller tillatt startvekt over 5.700 kg, kan tankes med en motor i gang kun i tilfeller hvor annen mulighet for restart av motorene ikke er til stede.

Følgende vilkår skal være oppfylt innen tankingen påbegynnes:

1Prosedyren skal være godkjent av fartøyets produsent eller produsentlandets luftfartsmyndighet.
2Tillatelse til tankingen må være innhentet fra lufthavnsjefen.
3Luftfartøyets fører eller den han har utpekt skal være til stede og stå i kontakt med det personell som er ansvarlig for tankingen.
4Nødvendige enheter av lufthavnens brann- og havaritjeneste skal settes på «skjerpet beredskap» under hele tankingen.
5Tanking må ikke finne sted med passasjerer om bord.
6Eventuell utfellbar aktertrapp skal være lukket.
7Tankingen får kun utføres som trykktanking og med trykk som er redusert til det for fartøytypen anbefalt laveste tankingstrykk.
8Tankingsautomatikken må ikke settes ut av drift for manuell etterfylling av tankene. Dersom tankingsautomatikk ikke finnes, må tankene ikke fylles helt opp.
8.5 Tanking av andre luftfartøy med motor i drift kan etter særskilt søknad og på visse vilkår tillates av Luftfartsverket.
9 Overtredelse av disse bestemmelser kan, om ikke forholdet rammes av annet strengere straffebud, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder, jfr. lov 16. desember 1960 om luftfart § 203 (§ 205 og § 206).

II

Forskriften trer i kraft 1. juni 1975.

Bilag 1 til BSL D 1-10

Fastsettelse av tankingsområde

1. Tankingsområde ved overvingstanking er vist i fig 1a og b. 

sf-19750321-3205-01a-01.gif  

Fig. 1a. Tankingsområdet sett ovenfra.

sf-19750321-3205-01b-01.gif  

Fig. 1b. Tankingsområdet sett forfra.

2. Tankingsområde ved trykktanking er vist i fig 2a og b. 

sf-19750321-3205-02a-01.gif  

Fig. 2a. Tankingsområde sett ovenfra.

sf-19750321-3205-02b-01.gif  

Fig. 2b. Tankingsområde sett forfra.

3. Tankingsområde for helikopter er vist i fig. 3a og b. 

sf-19750321-3205-03a-01.gif  

Fig 3a. Tankingsområde sett ovenfra.

sf-19750321-3205-03b-01.gif 

Fig 3b. Tankingsområde sett fra siden.