Forskrifter om ankeadgang til Trygderetten for medlemmer av Kommunal Landspensjonskasse.

DatoFOR-1975-06-06-9551
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse06.06.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-12-16-9-§1
Kunngjort
KorttittelForsk. om ankeadg. til Trygderetten for KLP

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. juni 1975. Fremmet av Sosialdepartementet.

I.

I medhold av lov av 16. desember 1966 nr. 6 om anke til Trygderettens § 1 nr. 2 bestemmes at vedtak om individuelle rettigheter og plikter i følgende ordninger i Kommunal Landspensjonskasse skal kunne ankes inn for Trygderetten:

a)Pensjonsordningen for overleger,
b)Pensjonsordningen for underordnede sykehusleger og
c)Pensjonsordningen for fylkeskommunale vegarbeidere.

II.

Bestemmelsene trer i kraft straks.