Forskrift om utlegg ved lønnstrekk o.l. i særlige tilfelle etter lov om fordringshavernes dekningsrett.

DatoFOR-1975-06-27-4943
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1975 457
Ikrafttredelse01.10.1975
Sist endretFOR-1992-12-04-899
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-59-§2-7.
Kunngjort
KorttittelForskrift om utlegg ved lønnstrekk

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 1975. Endret ved forskrift av 4. desember 1992 nr. 899.

§ 1.1 Utleggsforretning om utlegg ved lønnstrekk o.l. etter § 2-7 i lov om fordringshavernes dekningsrett kan holdes på namsmannens kontor på det sted hvor utlegg søkes.
1Forskriften ble opphevet av forskrift 4. desember 1992 nr. 899. Forskriften §§ 1 og 2 gjelder likevel fortsatt for saker som skal behandles etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse.
§ 2.1 Seinest samtidig med at saksøkte varsles om berammelsen i utleggsforretningen, skal saksøkte med kjent oppholdssted i Norge få tilsendt et eksemplar av utleggsbegjæringen og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.
1Forskriften ble opphevet av forskrift 4. desember 1992 nr. 899. Forskriften §§ 1 og 2 gjelder likevel fortsatt for saker som skal behandles etter lov 13 august 1915 nr 7 om tvangsfullbyrdelse.