Forskrifter om begrensning av fradrag for tilleggspensjon i pensjon fra personskadetrygd, når opptjening av poeng etter det år den trygdede fylte 66 år fører til lavere samlet samordnet pensjon fra 70 år.

DatoFOR-1975-07-18-9410
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om fradrag for tilleggspensjon

Fastsatt i medhold av lov av 6. juli 1957 om samordning av pensjons - og trygdeytelser § 27 

Ved samordning av personskadetrygd med folketrygd skal fradraget for tilleggspensjon fra fylte 70 år begrenses, slik at den trygdede ikke får lavere samlet pensjon etter samordningen enn om tilleggspensjonen fra folketrygden fortsatt hadde vært regnet etter det sluttpoengtall og det antall poengår som gjaldt for beregning av tilleggspensjon ved fylte 67 år.

Bestemmelsen gis virkning fra 1. januar 1975 og gjelder inntil videre.