Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap for helikopter (BSL D 5-5).

DatoFOR-1975-10-01-3147
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1994-04-01-303
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§4-5, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1994-03-11-202
Kunngjort
KorttittelBSL D 5-5

Fastsatt av Luftfartsverket 1. oktober 1975 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 15-4 jf. § 4-1, § 4-5 og § 9-1 jf. forskrift 11. mars 1994 nr. 202 om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven. Endret 1 april 1994 nr 303 (hjemmel). 

1 Gyldighetsområde

Denne forskrift gjelder for helikopter, løfteinnretninger og løfteredskap som brukes ved transport av underhengende last innenfor norsk område, og helikopter og deres utstyr som disponeres av norske foretagende utenfor norsk område når den er forenlig med fremmed rett.

Forskriften gjelder ikke for redningsheiser.

2 Definisjoner
2.1 Lastebrygge (cargo-rack/basket): Lasteanordning som enten er montert direkte på understellet eller er delvis montert/forbundet mellom understellet og skrogkonstruksjonen og som er beregnet for fast last. Herunder regnes såkalte sidenett som er oppspent mellom understellets tverrør og som hovedsakelig er konstruert av ikke metallisk materiale.
2.2 Løfteinnretning: En mekanisme fastmontert i helikopteret for feste av underhengende last. Den består vanligvis av en utløsbar krok med betjeningsanordning.
2.3 Løfteredskap: Løst utstyr som tobb, paller, nett, stropper, kjettinger, ringer, kroker og svivler som har til formål å samle last og å forbinde den med helikopteret i transportøyemed.
2.4 Sikkerhetsfaktor: Forholdet mellom bruddlasten for en konstruksjonsdel og den påkjenning delen får når den løfteinnretning eller det lasteutstyr som konstruksjonsdelen inngår i, belastes med maksimalt tillatt last.
2.5 Tobb: Beholder med bunntømming.
3 Generelle bestemmelser
3.1 Løfteinnretninger regnes som en del av helikopteret og kommer inn under gjeldende bestemmelser om luftdyktighet og vedlikehold.

Feil i løfteinnretningen fører til at denne ikke kan brukes, men gjør ikke helikopterets luftdyktighetsbevis ugyldig.

3.2 Ved søknad om luftdyktighetsbevis for helikopter utstyrt med løfteinnretning, vil typegransking og besiktelse også omfatte løfteinnretningen.
3.3 Hvis løfteinnretningen skal monteres på et helikopter etter at dette har fått norsk luftdyktighetsbevis, er det en endring av fartøyet som kan ha betydning for luftdyktigheten. Følgende krav må oppfylles:
3.3.1 Helikopteret må enten være typegodkjent for installasjon av løfteinnretning eller typegodkjennes for dette av Luftfartsdirektoratet etter at fartøyets eier eller bruker har innhentet fabrikantens uttalelse.
3.3.2 Løfteinnretningen må være typegodkjent av Luftfartsdirektoratet. Krav til løfteinnretninger finnes i avsnitt 4.
3.3.3 Installasjon må utføres av autorisert mekaniker eller autorisert verksted. Ved første gangs installasjon av en type løfteinnretning skal Luftfartsdirektoratet besikte installasjonen. Det kan dispenseres fra den siste bestemmelsen.
3.4 Veiesystem (vektsystem) som er en del av løfteinnretningen, omfattes også av typegodkjenning nevnt i 3.2, 3.2 og 3.3. Kravet til styrke er det samme som for løfteinnretningen, se punkt 4.4.
3.4.1 Installasjon av typegodkjent veiesystem må utføres av autorisert mekaniker eller autorisert verksted.
3.5 Lastebrygger (cargo-racks, cargo-baskets og sidenett) regnes som en del av helikopteret og skal godkjennes som angitt i 3.1, 3.2 og 3.3. Krav til lastebrygger finnes i avsnitt 5.
3.5.1 Lastebrygger som leveres montert på et importert helikopter, skal omfattes av fartøyets typespesifikasjon og luftdyktighetsbevis for eksport.
3.5.2 Lastebrygger som skal monteres etter at fartøyet har fått norsk luftdyktighetsbevis, må være typegodkjent for helikoptertypen. Monteringen skal utføres av autorisert mekaniker eller autorisert verksted.
3.6 Løfteredskap er løst utstyr som kontrolleres og godkjennes uavhengig av helikopteret. Kravene til styrke og konstruksjon finnes i avsnitt 6 og kravene til vedlikehold i avsnitt 7.
4 Krav til løfteinnretninger
4.1 Det skal for enhver løfteinnretning være fastsatt en maksimal tillatt last. Hele løfteinnretningen skal dimensjoneres etter denne med de belastningsformer og sikkerhetsfaktorer som er angitt nedenfor.

Den maksimale last som løfteinnretningen er beregnet for, skal være tydelig merket med skilt på selve innretningen. Hvis konstruksjonen som løfteinnretningen er festet til, har lavere grense for tillatt maksimal last enn løfteinnretningen selv, skal dette være tydelig angitt på skroget i umiddelbar nærhet av løfteinnretningen.

4.2 Lastekroken skal ha minst 2 systemer for utløsninger av lasten:
a)En anordning som momentant frigjør lasten uten at flygeren tar hendene bort fra kontrollorganene, og uten at hans evne til å beherske helikopteret i en vanskelig situasjon nedsettes - for eksempel i form av en elektrisk bryter på spaken - og
b)en mekanisk utløsningsanordning som lett kan nås av føreren eller av besetningsmedlem og bare krever liten kraft for utløsning.

Begge skal funksjonere sikkert ved at alle laster opp til den maksimale og med skjevt trekk innen de grenser som angitt i 4.4. Hvis lastekroken inneholder en mekanisme for automatisk utløsning av lasten, skal denne fungere sikkert innenfor toleranse for auto-utløsning som er angitt for angjeldende krok.

4.3 Hvis løfteinnretningens styrke eller funksjon påvirkes av torsjonskrefter fra lasten, skal det benyttes svivel mellom lasten og kroken på løfteinnretningen.
Anm.:Anvisning om bruk av svivel kan finnes i helikopterets Flight Manual eller tillegg til denne.
4.4 Løfteinnretningen skal tåle den maksimale last med samme sikkerhetsfaktor som helikopteret selv har for loddrette påkjenninger med maksimal last. Lasten forutsettes å angripe i hvilken som helst retning innen en kjegle med akse parallelt med helikopterets leddrette akse og sider som danner 30° med denne. Lasten forutsettes bare å angripe nedover.
5 Krav til lastebrygger
5.1 Lastebrygger som konstrueres i Norge, skal uten permanent deformasjon eller andre tegn på skade tåle en statisk prøvelast på 2,5 ganger den vekt lastebryggen er angitt å kunne ta. Kraften skal angripe loddrett eller i hvilken som helst retning som danner 30° med vertikalen. Luftfartsdirektoratet kan redusere kravet hvis det kan bevises at påkjenninger svarende til 2,5 ganger nominell last eller retninger som danner 30° med vertikalen, ikke kan opptre.
5.2 Belastning som angitt i 5.1, skal ikke påføre helikopterets bærende deler større påkjenning enn de er beregnet for.
6 Krav til løfteredskap
6.1 Redskap av stål
6.1.1 Redskap av stål, som kroker, kjettinger, ringer, sjakler, åk skal tilfredsstille kravene angitt nedenfor. Redskap som er laget av annet materiale, må med nødvendig tillemping tilfredsstille de samme krav.
6.1.2 Redskap skal dimensjoneres for en maksimal arbeidslast med en sikkerhetsfaktor på minst 4,5. Når det gjelder de vinkler som nett, stropper og liknende danner med ringene, skal det gjøres realistiske og forsiktige antakelser som er i samsvar med reglene for bruken av utstyret.
6.1.3 Redskap av stål skal lages av aldringstregt stål som er fritatt for periodisk varmebehandling. Ved salg av materiale må det tas hensyn til dets egenskaper ved temperatur ned til -40 °C.
6.1.4 Kroker i nett og tauverk skal være forsynt med sperremekanisme - sikkerhetsleppe - slik at krokene ikke kan gli ut av innfestingen.
6.1.5 Samleringen som festes til lastekroken i løftemekanismen må være slik dimensjonert at den ikke hindrer lastekrokens sperremekanisme fra å komme på plass eller hindrer utløsning av lasten.
6.1.6 Kjetting og redskap av stål og jern som er deformert eller skadd, må tas i ut av bruk. Løkker som er forstrukket eller bøyd, må ikke hamres eller rettes ut.
Anm.:Primitive reparasjoner med streng, bolt eller lignende må ikke foretas.
6.2 Ståltau
6.2.1 Ståltau skal dimensjoneres for maksimal last og en sikkerhetsfaktor på minst 5. Det må tas hensyn til de vinkler tauene danner med vertikalen. Realistiske og forsiktige forutsetninger må brukes.
6.2.2 Alt ståltau må leveres med sertifikat. Det er tillatt å bruke ståltau med fiberkjerne eller stålkjerne. Hensyn skal tas til at tauet er utsatt for store radialbelastninger. Flat- eller kvadratflettede ståltau er tillatt.
Anm.:Hvor det er mulig, bør tauet beskyttes mot radialbelastninger med en «glidehanske» eller lignende.
6.2.3 Hvis stålstropper brukes i par og har lik lastefordeling, skal begge stropper være av samme kvalitet og dimensjon.
6.3 Fiberstropper (tauverk, båndslinger og beltestropper)
6.3.1 Fiberstropper skal, hvis ikke annet er påbudt, dimensjoneres for maksimal last og en sikkerhetsfaktor på minst 7. Varen skal leveres med sertifikat. Når flere stropper brukes, skal vinklene mellom stroppene samt lastfordelingen baseres på realistiske forutsetninger under hensyn til den type last som skal løftes.
Anm.:Fiberstropper må beskyttes mot radialbelastninger og andre belastninger enn trekk som forringer stroppenes bruddstyrke.
6.3.2 Natur- og kunstfiber kan benyttes. I alle tilfelle skal bruddforlengelse holdes så lavt som mulig. Polyamider og lignende tillates ikke.
6.3.3 Brukes to fiberstropper i par og med lik lastefordeling, skal begge stropper være av samme kvalitet og dimensjon.
6.4 Nett
6.4.1 Nett skal beregnes med en sikkerhetsfaktor på minst 5, basert på at nettet er belastet med maksimalt tillatt vekt og opphengt i hjørnestroppene (løftestroppene). Tauverk til nettets løftestropper må ha så lav bruddforlengelse som mulig. Polyamider eller lignende tillates ikke. Lokale belastninger, lastfordeling og vinkelen mellom tauene skal baseres på realistiske forutsetninger under hensyn til den last som skal løftes. Hver hjørnestropp på vanlige firkantete nett skal tåle minst 2,5 ganger den maksimale tillatte last for nettet.
6.4.2 Masketype og størrelse må avpasses etter realistiske forutsetninger når det gjelder lokale belastninger og lastfordeling.

Hvis nettet skal forarbeides av tauverk, må knutene bindes med enkle knuter slik at de «ligger samme vei» og fikseres, for eksempel ved varme eller bonding (fiksativ) så de ikke kan vrenges (dragmasker). Fikseringen av knutene må ikke øke elastisiteten i tauverket.

Andre forutsetningsmetoder kan godkjennes hvis det kan påvises at forbindelsen ikke har dårligere egenskaper enn ved knyting.

6.4.3 Nett som forarbeides av annet materiale enn tauverk, for eksempel bånd (webbing) må holde de samme krav som nevnt i 6.4.1.
Anm.:Hvis nettet er laget av ubehandlet tauverk, bør nettet før det tas i bruk, kok- eller trykkfarges for fiksering av knyter og for bedring av vær- og solbestandighet.
6.5 Tobb, paller og lignende
6.5.1 Tobbens konstruksjon må beregnes med sikkerhetsfaktor på minst 3,5. Det må være minst tre opphengingspunkter i tobben. Hvert av disse må beregnes med sikkerhetsfaktor på minst 3,5. Bøyepåkjenninger tillates ikke i opphengingspunktene.

I en rett linje på tobbens side skal det med nagler samt med slagfast maling eller lignende tydelig angis en skala med inndeling i liter. Inndelingen av skalaen må bygge på realistiske forutsetninger etter tobbens størrelse.

Høyeste litemerking og tobbens maksimale lasteevne i kilo skal angis med lett synlig skilt.

6.5.2 Lastepaller kan være av tre eller metall og med eller uten hjørnebeslag. Paller uten hjørnebeslag må være innrettet slik at de kan løftes med åk. Åket må ikke kunne forskyve seg selv om stroppene blir slakke.

Pallene kan også løftes i stropper ved å legge stroppene under pallen hvis,

a)lasten er fullstendig sikret mot forskyvning,
b)stroppen er sikret mot forskyvning og
c)stroppen er beskyttet mot bøyepåkjenning (radialbelastning).
6.5.3 Paller av tre skal ha sikkerhetsfaktor på minst 8, og paller av metall sikkerhetsfaktor på minst 6, forutsatt at de er belastet med den maksimale last jevnt fordelt over flaten og pallen er understøttet på en av følgende måter:
a)Hengt opp i hjørnebeslagene,
b)løftet med åk anbrakt på et foreskrevet sted eller på den ugunstigste måte eller
c)hengt opp i stropper anbrakt på foreskrevet sted eller på den ugunstigste måte.

Paller skal normalt beregnes for alle tre tilfelle med mindre noen er forbudt eller umulig å bruke.

Når det gjelder detaljer, for eksempel vinklene som stroppene danner med pallen og lignende, må realistiske og forsiktige forutsetninger legges til grunn.

6.5.4 Hjørnebeslag skal ha en sikkerhetsfaktor på minst 4 med den maksimale last delt mellom alle 4 beslag.
6.5.5 Last må sikres på pallen på en slik måte at den ikke kan forskyve seg, selv om pallen skulle få et slag eller støt.
6.5.6 Paller skal være tydelig merket for den maksimale last de er beregnet for.
7 Vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap
7.1 Bestemmelser for vedlikehold av løfteinnretninger og vektsystemer skal inngå i vedlikeholdsinstruksen for den helikoptertype løfteinnretningen er montert i, og skal være godkjent av Luftfartsdirektoratet. Instruksen må inneholde bestemmelser om:
7.1.1 Ettersyn før flyging for å sikre at løfteinnretningen er i orden, begge utløsermekanismer skal prøves,
7.1.2 periodiske ettersyn som mest mulig må finne sted samtidig med tilsvarende ettersyn av helikopteret og
7.1.3 overhaling som skal utføres ved en bestemt gangtid eller kalendertid fastsatt i vedlikeholdsboken.
7.2 Bestemmelser for vedlikehold av lastebrygger og sidenett skal også inngå i vedlikeholdsinstruksen for en helikoptertype utstyret er montert på, og skal være godkjent av Luftfartsdirektoratet.
7.3 Bestemmelser for vedlikehold av løfteredskap skal tas inn som et avsnitt i vedlikeholdshåndboken. Følgende minimumskrav skal være dekket:
7.3.1 Kontroll hver tolvte måned, utført i hus og under ledelse av ansvarlig personell - kontrollen må kunne dokumenteres.
7.3.2 Kontroll av utstyret før det sendes ut på oppdrag utenfor basen og
7.3.3 løpende tilsyn under arbeidet.
7.4 Ståltau må undersøkes særlig omhyggelig. Hvis det er beskyttet av glidehanske eller liknende, må beskyttelse kunne forskyves i hele sin lengde. Ståltau skal kasseres hvis det er:
7.4.1 10% brukne tråder på en lengde lik 8 ganger tauets diameter,
7.4.2 tydelig tegn på slitasje, eller
7.4.3 tauet er tæret av rust.
7.5 Fibertau, spesielt syntetisk fiber, må undersøkes grundig for kutt eller klemming.
7.5.1 Stropper må ikke komme i berøring med syrer eller ødeleggende kjemikalier, olje eller fett.
7.5.2 Våte stropper må tørkes i ventilert rom, men må ikke utsettes for direkte varmestråling.
Anm.:Våte stropper som utsettes for frost, blir stive og skjøre og har lett for å brekke. Unngå å bruke stroppene før de er opptint.
7.5.3 Tvilsomme stropper må kasseres. Gamle stropper må ikke spleises opp igjen.
8 Instrukser
8.1 Luftfartsforetagende som driver helikoptertransport med underhengende last, skal ha regler for bruk og vedlikehold av løfteinnretninger, lastebrygger og løfteredskap i sin driftshåndbok og vedlikeholdshåndbok. Det må være samsvar mellom innholdet i begge bøker. Reglene må gis i en form som gjør det sikkert at de blir lest og forstått av det personell de gjelder for. Reglene må inneholde:
8.1.1 Detaljerte bestemmelser for vedlikehold som angitt i avsnitt 7,
8.1.2 spesielle bestemmelser for de ettersyn flygerne skal utføre når de ikke har hjelp av en mekaniker,
8.1.3 detaljerte instrukser til personell som deltar i transportflyvninger om lastemetode, herunder anhuking, signalisering og plikt til å melde fra til flyger om forhold som kan være av betydning for helikopterets, lastens eller tredjemanns sikkerhet,
8.1.4 instruks til fartøysjefen som gjør det klart at det er han som er ansvarlig for lastingen i henhold til instrukser utarbeidet etter punkt 8.1.3.

Kontroll av lasting kan av fartøysjefen delegeres til annet personell. Dette fritar ham ikke for ansvaret,

8.1.5 bestemmelser om hvilket verneutstyr (hjelm, hørselsvern og lignende), som skal benyttes under transportflyvninger.
8.2 Et eksemplar av instruksen nevnt i 8.1.3 skal følge med helikopteret. Fartøysjefen er ansvarlig for at de personer han bruker til lasting, kjenner instruksen.
8.3 Fartøysjefen skal overbevise seg om at de folk han bruker, kan sitt arbeid og kjenner sitt ansvar.
8.4 Foretagende skal ha en ordning for opplæring av personell og kontroll med at de beholder sine kvalifikasjoner i de spesielle ferdigheter som kreves for operasjoner med underhengende last. Kravet gjelder både de som tjenestegjør om bord, og de som tjenestegjør på bakken.
9 Begrensning
9.1 Innenfor rammen av denne forskrift står et luftfartsforetagende fritt når det gjelder valg av lasteutstyr og løfteinnretninger.
9.2 Når særlige grunner foreligger, kan Luftfartsdirektoratet i samarbeid med Direktoratet for statens arbeidstilsyn, skjerpe eller dispensere fra denne forskrift.
10 Særlige bestemmelser

Forskrifter og regler om redskap mv. utgitt av Direktoratet for statens arbeidstilsyn gjøres gjeldende for helikoptertransport i den utstrekning bestemmelsene passer og ikke kommer i strid med denne forskrift.