Forskrift om førstehjelpsutstyr i luftfartøy (BSL D 1-9).

DatoFOR-1975-10-09-3206
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse09.10.1975
Sist endretFOR-2014-10-28-1361
EndrerFOR-1974-03-14
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1994-03-11-202
Kunngjort04.07.2003
KorttittelBSL D 1-9

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartsdirektoratet 9. oktober 1975 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 jf. § 15-4, jf. forskrift 11. mars 1994 nr. 202 om gjennomføringsbestemmelser til luftfartsloven.
Endringer: Endret ved forskrift 1 april 1994 nr 303. Opphevet for utøvelse av ervervsmessig lufttransport med fly, jf forskrifter 14 okt 1998 nr. 993 og 30 mars 2001 nr. 382. Endret ved forskrift 28 okt 2014 nr. 1361.

I

0.1 Denne forskriften gjelder for luftfart med norsk luftfartøy som ikke er underlagt forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.
1 Førstehjelpsutstyr skal medføres i alle luftfartøy.
1.1 Utstyret skal være pakket i førstehjelpsskrin (type A eller B) og ha innhold som angitt i punkt 1.4.

Utstyret skal medføres i mengde beregnet på grunnlag av fartøyets størrelse etter følgende tabell: 

Antall passasjerseterAntall skrin type AAntall skrin type B
1-191
20-501
51-1502
151-2503
251 og derover4
1.2 Innholdet skal være pakket slik at det er forsvarlig beskyttet mot fuktighet, støv og trykkendringer og annen ytre påvirkning.
1.3 Førstehjelpsskrinene skal være lett tilgjengelige. Når flere skrin er nødvendig, skal de være plassert slik i kabinen at de er lett tilgjengelige for kabinpersonellet.
1.4 Hvert førstehjelpsskrin skal minst inneholde: 
Type AType B
Sterile kompress1020
Salvekompresser1020
Antiseptisk middel11
Elastisk bind25
 
Type AType B
Hefteplaster12
Mitella25
Armskinne1
Benskinne1
Saks11
2 I luftfartøy med mer enn 50 passasjerseter skal medføres legeutstyr (Doctors Kit), beregnet på bruk når lege er til stede inneholdende minst:

Stetoskop

Blodtrykkapparat

Reflekshammer

3 I tillegg anbefales at medisinsk og medikamentelt utstyr medføres i samsvar med bestemmelser gitt av vedkommende foretagende bedriftslege eller konsultert lege. 
Anm.:Det er overlatt de enkelte luftfartsforetagende i samarbeid med lege/apotek/leverandør av førstehjelpsskrin å finne fram til hensiktsmessig emballasje, type og størrelse av forbindingsmateriell samt regler for utlevering fra apotek, ettersyn og fornyelse.  
Førstehjelpsskrinene bør inneholde veiledning i bruk av førstehjelpsutstyr med tekst på et skandinavisk språk og på engelsk.
4 Luftfartsdirektoratet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsen i denne forskrift.
0Endret ved forskrift 28 okt 2014 nr. 1361.

II

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. mars 1974 om førstehjelpsutstyr i luftfartøy.