Forskrifter om advokaters regnskapsførsel

DatoFOR-1975-12-01-1
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1975 985
Ikrafttredelse01.01.1976
Sist endretFOR-1996-12-20-1161
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§222, LOV-1915-08-13-5-§228
Kunngjort
KorttittelForskrift om advokaters regnskapsførsel

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Gitt av Justisdepartementet 1. des. 1975 i medhold av domstollovens §§ 222 og 228 jfr. kgl.res av 9. sep. 1960 kap. III § 1.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 mars 1982, 20 juni 1984 (ikke kunngjort i Norsk Lovtidend), 25 mars 1985 nr. 689, 6 feb 1990 nr. 85, 2 april 1990 nr. 239, 18 des 1992 nr. 1091.
Forskriften er opphevet med unntak av kap. 4, som gjelder inntil Advokatenes erstatningsfond blir avviklet, jf. forskrift 20 des 1996 nr. 1161.

Kap. 4. Advokatenes Erstatningsfond.

§ 16.Advokatenes erstatningsfond ledes av et styre på 3 medlemmer. Av disse oppnevnes to av Den Norske Advokatforenings hovedstyre og en av Justisdepartementet. For hvert medlem oppnevnes en personlig varamann.

Funksjonstiden for medlemmer og varamenn er 4 år. Styret velger selv sin formann og fastsetter sin forretningsorden. Godtgjøringen til medlemmene av styret fastsettes av Justisdepartementet.

Som fondets revisor fungerer den statsautoriserte revisor som av Den Norske Advokatforenings representantskap er valgt som revisor for foreningens hovedstyre. Kostnadene ved fondets virksomhet dekkes av dets midler. Regnskap og melding om fondets virksomhet sendes hvert år til Justisdepartementet og Den Norske Advokatforenings hovedstyre.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1161.
§ 17.Fondets kapital skaffes til veie ved:
a.Årlige bidrag som betales av de praktiserende advokater,
b.beløp som fondet innkasserer som følge av sin rett til å inntre i de skadelidtes krav på skadevolderen,
c.renter og utbytte av fondets kapital.
§ 18.Bidragspliktige advokater (jfr. domstollovens § 222) betaler årlig bidrag til fondet. Bidraget fastsettes av Erstatningsfondets styre etter samråd med Justis- og politidepartementet.

Hvis virksomheten eller ansettelsen i løpet av et kalenderår varer mindre enn 6 måneder, settes bidraget til det halve. Bidraget betales for hvert år innen 1. april eller senest den dag virksomheten begynner. Dersom bidraget ikke er betalt eller revisorerklæring etter § 25 ikke er innsendt innen 1. april hvert år, skal det betales dobbelt bidrag.

§ 19.Styret avgjør hvor stor del av fondets kapital som til enhver tid skal holdes i kasse eller settes i bank til dekning av påregnelige utbetalinger. Resten av kapitalen anbringes av styret på betryggende måte. Hvis det på et tidspunkt ikke er tilstrekkelige kontante midler disponible i fondet til utbetling av fastsatte erstatninger, har styret rett til å låne på fondets verdier.
§ 20.Søknad om erstatning av fondets midler sendes til fondets sekretariat. Den må være skriftlig. Som vedlegg må følge utskrift av endelig dom som fastslår skadelidtes krav på vedkommende advokat, eller advokatens skriftlige erkjennelse av kravet som må gjelde ansvar som nevnt i domstollovens § 222. Erstatningsfondets styre kan i særlig tilfelle fravike kravet om slike vedlegg. Søkeren skal opplyse hva som er foretatt for å søke å få tapet dekket av vedkommende advokat. En advokat som påstås å ha ansvar for tapet, plikter etter krav fra styret å stille bøker og dokumenter til styrets rådighet og skal for øvrig gi de opplysninger styret finner nødvendig.

Styret kan vise skadelidte til selv å søke erstatning hos advokaten. De kostnader skadelidte av den grunn får, kan dekkes av fondet etter reglene i § 21. Når det blir søkt om erstatning av fondet, skal Erstatningsfondet sende melding til Justisdepartementet.

§ 21.Styret behandler søknadene etter hvert som de blir ferdig forberedt. Styret bestemmer hvilke tap som skal erstattes og om det i tilfelle skal skje helt eller delvis. Det er forutsetningen at tapene normalt skal dekkes helt ut hvis fondet har tilstrekkelige midler.

Ved avgjørelsen tas bl.a. hensyn til følgende momenter:

a.De midler fondet disponerer,
b.Andre kjente eller påregnelige skader,
c.Skadelidtes økonomiske stilling,
d.Om skadelidte har opptrådt på en slik måte at det er rimelig at han selv bærer skaden helt eller delvis,
e.Eventuelt slektskaps-, svogerskap-, eller vennskapsforhold mellom klienten og advokaten,
f.Advokatens forhold, herunder arten av den skadegjørende handling.

Styret har adgang til å betale erstatningen i deler. Styret kan selv gjøre om vedtak når ikke noen er ervervet rett er til hinder for det.

§ 22.Styret skal sette som vilkår for betaling av erstatning at skadelidte overdrar sitt krav på advokaten til fondet i den utstrekning det er nødvendig for at fondet skal få dekket det betalte beløp. Fondet må likevel ikke gjøre kravet på skadevolderen gjeldende til skade for kreditorer som har krav som nevnt i domstollovens § 222.
§ 23.Justisdepartementet fører tilsyn med administrasjonen av fondet og med forvaltningen av kapitalen.