Forskrift om skattefrie fondsavsetninger m.v.

DatoFOR-1975-12-19-26
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1975 s 1035
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1976-02-27-1
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§1, LOV-1962-12-14-1-§3, LOV-1962-12-14-1-§4, LOV-1962-12-14-1-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fondsavsetninger, 1975

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 19. des. 1975 med hjemmel i lov av 14. des. 1962 om skattefrie fondsavsetninger, §§ 1 annet ledd, 3, 4 og 6.

I

§ 1.I medhold av § 1, annet ledd i lov om skattefrie fondsavsetninger av 14. desember 1962 nr. 1 suspenderes med virkning for inntektsåret 1975 eller avvikende regnskapsår som utløper i 1975, adgangen til å foreta skattefrie fondsavsetninger til senere kjøp av avskrivbare driftsmidler etter samme lovs kapittel I med de unntak som er nevnt i § 2.
§ 2.Suspensjon av kapittel I skal dog ikke gjelde avsetninger til investeringer som er satt som vilkår for fortsatt drift i medhold av lov om rettshøve mellom granner av 16. juni 1961 § 23 a eller lov om vannforurensning av 26. juni 1970 § 11, jfr. § 16.
§ 3.Det skal ytes renter med 5 pst. pr. år av avsetninger etter § 2.

II

§ 4.Midler som i henhold til lov av 14. desember 1962 om skattefrie fondsavsetninger, kapittet I, er avsatt av inntekt for 1972 frigis i sin helhet. Midlene kan inntil videre bli stående på konto i Norges Bank.
§ 5.Skattepliktige kan istedenfor å bruke av avsetninger for inntektsåret 1972 til kjøp av nytt driftsmiddel kreve å bli skattlagt for 85 pst. av midlene eller foreta en tilsvarende ekstraordinær avskrivning av kostprisen på eldre driftsmidler uten fradrag ved inntektsligningen.
§ 6.Når frigitte midler skal brukes til kjøp av nytt driftsmiddel, må driftsmidlet være kjøpt innen 1 år etter utløpet av det år midlene ble utbetalt fra Norges Bank.