Forskrifter om legers og veterinæreres levering av legemidler m.v. mot betaling

DatoFOR-1976-03-17-9444
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse17.03.1976
Sist endretFOR-2011-12-16-1396 fra 01.01.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-17-§49 jf LOV-2000-06-02-39-§10-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om levering av legemidler m.v.

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 17. mars 1976 med hjemmel i lov om drift av apotek av 21. juni 1963 § 49.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 16 des 2011 nr. 1396.

§ 1.Lege eller veterinær som har fått tillatelse til å levere legemidler, forbindingssaker og andre sykepleieartikler mot betaling, skal rekvirere legemidlene fra et bestemt apotek.
§ 2.Legemidlene skal rekvireres i ferdig tilberedt stand, i pakning beregnet for den enkelte forbruker. Hver enkelt pakning skal fra apotekets side være merket og signert i overensstemmelse med forskrifter om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek av 19. februar 1965,1 bortsett fra den signering m.v. som legen (veterinæren) skal foreta i henhold til disse forskrifters § 4.
1Nå forskrift 19. februar 1986 nr. 1086.
§ 3.Legemidler som det føres beholdning av, skal oppbevares samlet i avlåste skap, adskilt fra andre ting.

Legemidler som er merket «Oppbevares kjølig» bør oppbevares i kjeller. Legemidler som er merket «Oppbevares kaldt», må oppbevares i kjøleskap.

§ 4.Ved utlevering av legemidler som bare skal utleveres mot resept (jfr. forskrifter om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek av 19. februar 1965) skal legen (veterinæren) sørge for at legemidlet blir forsynt med signatur som angir pasientens (dyreeierens) navn, bruksanvisning, dato for utlevering samt legens (veterinærens) navn. Det skal til dette nyttes hvit signatur. For injeksjoner skal det være rød diagonalstrek fra nederste venstre hjørne på signaturen.1
1Ved endring av § 13 i forskrifter om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek av 19. februar 1965 er bestemmelsen om rød diagonalstrek opphevet.
§ 5.For de leverte legemidler er det adgang til å beregne en pris som er høyst 10 % høyere enn de priser som blir beregnet etter gjeldende Medisinaltakst eller Spesialitetstakst.

For forbindingssaker og sykepleieartikler kan det regnes en rimelig fortjeneste, høyst 10 %.

§ 6.Enhver lege og veterinær som har tillatelse til å levere legemidler mot betaling, må finne seg i at hans medisinbeholdning blir underkastet ettersyn av Fylkesmannen eller apotekinspektør.
0Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 16 des 2011 nr. 1396 (i kraft 1 jan 2012).
§ 7.Tillatelse til å levere legemidler m.v. mot betaling faller bort hvis vedkommende ikke lenger utøver lege- eller veterinærvirksomhet på stedet.

For øvrig kan tillatelsen kalles tilbake når forholdene tilsier det.

§ 8.Disse forskrifter trer i kraft straks.

Samtidig oppheves regler gitt av Sosialdepartementet den 22. november 1963.