Forskrift for medisinsk embetseksamen og medisinsk eksamen ved Universitetet i Tromsø.

DatoFOR-1976-03-22-8875
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 1976 139
Ikrafttredelse22.03.1976
Sist endretFOR-1987-08-14-681
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-06-19-58-§3, LOV-1970-06-19-58-§5, LOV-1970-06-19-58-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om medisinsk embetseksamen, UiT

Fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 22. mars 1976.
Endringer: Endret ved forskrifter 5. juli 1982 nr. 1118, 19. februar 1987 nr. 132, 14. august 1987 nr. 681.

§ 1.Medisinsk embetseksamen består av fire trinn. Embetseksamen skal normalt kunne avlegges i løpet av 6 år. Bestått embetseksamen gir rett til tittelen candidatus medicinae (cand.med.)

Medisinsk eksamen består av de to første trinn til embetseksamen og skal normalt avlegges i løpet av 4 år, medregnet examen philosophicum.1 Bestått medisinsk eksamen gir rett til tittelen candidatus magisterii (cand.mag.).

Hvert trinn inndeles i avsnitt/semestre/kurs etter universitetstingets bestemmelser.

1Jf forskrift om examen philosophicum ved Universitetet i Tromsø av 19. februar 1987 nr. 130.
§ 2.Etter forslag fra Studiestyret for medisin fastsetter universitetstinget hvilke fag/fagkombinasjoner det skal avlegges eksamen i, oppmeldingsprosedyre, prøveformer og til hvilken tid eksamen skal være avlagt.

På samme måte fastsetter universitetstinget obligatoriske kurs og obligatorisk klinisk tjeneste.

§ 3.Alle eksamener blir holdt minst en gang i året. Ved eksamen gis karakteren «bestått» eller «ikke bestått». Universitetstinget kan i tillegg fastsette nærmere regler for skriftlig bedømmelse av selvvalgt skriftlig prøve.
§ 4.Det er i samme semester ikke adgang til å framstille seg til eksamen i et fag ved mer enn ett norsk universitet.

Universitetstinget fastsetter de regler som skal gjelde for framstilling til eksamen for dem som ikke har bestått og for dem som vil gjenta bestått eksamen.

Unnlatt oppmelding til eksamen i rett tid, unnlatt frammøte og trekk under eksamen regnes som ikke bestått eksamen når godkjent forfallsgrunn ikke foreligger.

§ 5.Fagstyret for medisin kan etter innstilling fra studiestyret for medisin, frita for eksamen eller prøve:
1.Når tilsvarende krav er oppfylt ved annen institusjon
2.På bakgrunn av eksamen eller prøve i et velegnet fag utenfor fagkretsen avlagt ved universitetet eller annen institusjon.

Universitetsstyret er klageinstans.

Opplysninger om generelle fritak skal tas inn i studieplanen.

§ 6.De forskrifter universitetstinget gir med hjemmel i dette reglement, tas inn i studieplanen.
§ 7.Dette reglement tar til å gjelde straks.