Forskrifter om bergverksordningen for Jan Mayen.

DatoFOR-1976-04-23-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1976 s 185
Ikrafttredelse23.04.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forJan Mayen
HjemmelLOV-1930-02-27-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om bergverksordning, Jan Mayen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. april 1976 i medhold av § 2 i lov av 27. februar 1930 om Jan Mayen. Fremmet av Industridepartementet.

I

Lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk skal gjelde for Jan Mayen med følgende endringer og tillegg:

1.Meddelelse om det som skal forkynnes i henhold til bestemmelse i bergverksloven kan foregå etter reglene i domstollovens § 164.
2.Den som forlanger utmålsforretning holdt eller som for øvrig med hjemmel av bergverksloven framsetter begjæring som kan nødvendiggjøre reise for bergmesteren, må oppfylle de krav som i hvert tilfelle blir stillet av vedkommende departement med hensyn til befordring, kost og forpleining samt eventuell annen godtgjørelse til bergmesteren.
3.Reiser til inspeksjon på Jan Mayen foretas når bergmesteren finner det påkrevet og/eller etter spesiell anmodning av vedkommende departement.
4.Den varslingsfrist som er bestemt i § 30 annet ledd forlenges til minst 2 måneder.
5.Såfremt bergmesteren for Svalbard bemyndiges til å gjøre tjeneste som bergmester for Jan Mayen, gjelder ikke bestemmelsen i § 57 første ledd annet punktum i bergverksloven.

II

Industridepartementet bemyndiges til å treffe bestemmelse om hvilken bergtjenestemann som skal utøve den myndighet som etter bergverksloven og nærværende resolusjon tilligger bergmesteren.

III. Overgangsbestemmelser.

1.Funn av mutbare forekomster før disse forskrifters ikrafttreden må være anmeldt til bergmesteren innen 3 måneder etter at forskriftene er trådt i kraft, dersom finneren eller den som utleder sin rett fra ham, vil beholde sin rett til funnet fremfor senere finnere.
2.Anmeldelsen skal ha det innhold som er foreskrevet i bergverkslovens § 7 og dessuten angi tiden for funnet.
3.For anmeldelse etter punktene 1 og 2 ovenfor gjelder overgangsbestemmelsene i § 68 i bergverksloven av 30. juni 1972.

IV

Disse forskrifter trer i kraft straks.