Forskrift om skattefrie fondsavsetninger til bedring av arbeidsmiljø.

DatoFOR-1976-05-14-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1976 s 203
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1977-12-02-4
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fondsavsetning, arbeidsmiljø

Fastsatt ved kgl.res. av 14. mai 1976 med hjemmel i lov av 14. desember 1962 om skattefrie fondsavsetninger av § 3 syvende og tolvte ledd.

§ 1.Med vesentlige investeringer menes erverv eller fremstilling av avskrivbare driftsmidler hvis verdi overstiger kr. 10.000,-.
§ 2.Med arbeidsmiljøhensyn menes hensynet til faktorer som har innvirkning på arbeidsmiljø, f.eks.:
a.Produksjonslokaler, interne atkomstveier, personellrom m.v.
b.Lys og stråling.
c.Klima, herunder luftvolum, ventilasjon, fuktighet, temperatur o.l.
d.Forurensninger i form av støv, røyk, gass, damp, sjenerende lukt.
e.Støy og vibrasjon.
f.Ergonomiske faktorer.
g.Psyko-sosiale faktorer.
h.Ulykkerisiko.
§ 3.Søknad om frigivning av avsatte midler skal forelegges verne- og miljøutvalget til uttalelse. Der det ikke er etablert slikt utvalg, skal søknaden forelegges virksomhetens verneombud.

Dersom søknaden ikke anbefales av de av virksomhetens verneombud som etter foregående ledd får seg forelagt saken, skal den avslås med mindre særlige grunner taler for det motsatte.

§ 4.Dersom en investering medfører en rasjonalisering eller utvidelse av produksjonen, kan det bestemmes at bare en del av investeringskostnadene skal kunne dekkes av avsatte midler.
§ 5.Avsetning for inntektsåret 1975 som ikke er satt inn i Norges Bank, kan nyttes til arbeidsmiljøinvestering foretatt etter 1. januar 1976.
§ 6.Den myndighet som er tillagt departementet i lovens § 3, syvende ledd delegeres til Arbeidstilsynets distriktskontor. Avgjørelse av Arbeidstilsynets distriktskontor kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet. Avgjørelse av Direktoratet for arbeidstilsynet kan påklages til Kommunal- og arbeidsdepartementet.
§ 7.Søknad om samtykke til frigivning av avsatte midler skal sendes Arbeidstilsynets distriktskontor. Denne søknad bør bl.a. inneholde:
a.Opplysninger om bakgrunn for tiltaket. Det bør herunder opplyses om Statens arbeidstilsyn har henstilt til bedriften å foreta bedring av arbeidsmiljøet, eller om det er gitt pålegg om dette.
b.Kort teknisk beskrivelse av investeringstiltaket. Dersom tiltaket har nær sammenheng med andre ombygginger eller nybygginger, skal det kort redegjøres for dette.
c.Kostnadsoverslag.
d.Vurdering av tiltakets virkninger på arbeidsmiljøet.
e.Vurdering av tiltakets betydning for produksjonen.
f.Uttalelse fra representanter for de ansatte, jfr. § 3.
§ 8.Finansdepartementet kan fastsette nærmere gjennomføringsforskrifter.