Forskrifter om tilfluktsrom ved industrivernpliktige bedrifter og virksomheter.

DatoFOR-1976-08-03-9783
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertII 1976 s 673
Ikrafttredelse03.08.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§41 jf LOV-2010-06-25-45-§39, FOR-1975-12-29-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilfluktsrom ved bedrifter m.v.

1.I tillegg til Forskrifter om tilfluktsrom, fastsatt av Justisdepartementet 29. desember 1975 nr. 1, og nærmere bestemmelser fastsatt av Direktoratet for sivilt beredskap samme dag, skal disse regler gjelde for bedrifter og virksomheter hvor Industrivernet er pålagt å organisere og føre kontroll og iverksetting av egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m.v., fastsatt ved kgl. res. 6. august 1965.
2.Når slike bedrifter og virksomheter oppfører nye eller tilbygg til produksjons-, administrasjons- og lagerbygninger samt lagertanker, skal det bygges tilfluktsrom dersom plassbehovet ikke allerede er dekket ved tidligere godkjente tilfluktsrom.
3.Tilfluktsrommet skal foruten plass til det antall personer og de birom som kreves etter departementets forskrifter og direktoratets nærmere bestemmelser, inneholde kommandorom, sambandsrom og førstehjelpsrom m.v. i samsvar med industrivernplanen.

Netto golvplass pr. person skal være 2,5 kvm. i kommandorom og førstehjelpsrom, 1 kvm. i sykerom, sambandsrom og frammøterom for industrivernstyrker (alarmplasser) og 0,6 kvm. i oppholdsrom (for personell som ikke er knyttet til industrivernstyrkene).

4.Der hvor plassbehovet beregnet som foreskrevet er fyldestgjørende dekket ved tidligere godkjente tilfluktsrom, kan Industrivernet kreve i forbindelse med nybygg, tilbygg eller andre bygningsmessige endringer, at det blir montert ventilasjonsanlegg i de eksisterende tilfluktsrom eller foretatt andre utbedringer som det finner nødvendige.
5.Til kommandorom og sambandsrom skal føres inn antenner og telefonlinjer i den utstrekning industrivernplanen tilsier det, ved bruk av minst 4 godkjente kabelgjennomføringer.
6.Det skal fremgå både av bedriftens industrivernplan og av tilfluktsrommets driftsinstruks hvilke arbeider som er nødvendige for å klargjøre rommet til bruk ved beredskap.
7.Bedrifter og virksomheter med flere bygninger og så stor beskjeftigelse at det kreves flere tilfluktsrom, skal forelegge Industrivernet til godkjennelse en generalplan som omfatter bedriftsområdet og viser beliggenheten av eksisterende og planlagte bygninger og tilfluktsrom. Planen skal revideres med jevne mellomrom og godkjennes bare for inntil tre år om gangen.
8.Disse regler trer i kraft straks. Samtidig oppheves regler fastsatt av Industrivernet 17. november 1967 og godkjent av Justisdepartementet 18. januar 1968 om plikt til å anlegge tilfluktsrom ved bedrifter og virksomheter som sorterer under Industrivernet.