Forskrift om fredning av mistelteinen. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1976-10-29-3763
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1976 s 737
Ikrafttredelse29.10.1976
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 13 jf § 9, LOV-1970-06-19-63-§23
Kunngjort
KorttittelForsk. om fredning av misteltein. Delegering

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 29. oktober 1976. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 13 jfr. § 9 er mistelteinen ved kgl.res. av 29. oktober 1976 fredet over hele Norge mot ødeleggelse av enhver art. Fredningen omfatter også mistelteinens levested. Det er derfor ikke tillatt å ødelegge eller felle trær mistelteinen vokser i.

II

Formålet med fredningen av mistelteinen er å bevare en art som både regionalt og i landsmålestokk er svært sjelden, og er av stor naturvitenskapelig interesse.

III

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for bestemte institusjoner eller for bestemte personer når det gjelder vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller når formålet med fredningen krever det.

IV

Den myndighet Kongen har etter lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 23 til å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene overføres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

V

Denne bestemmelse trer i kraft straks. Samtidig oppheves kronprinsreg.res. av 13. januar 1956 om fredning av mistelteinen.