Forskrifter om aksjebokens offentlighet i aksjeselskaper og kommandittaksjeselskaper.

DatoFOR-1976-11-04-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1976 s 757
Ikrafttredelse01.01.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-04-59-§3-8 jf LOV-1957-07-06-5-§5 jf LOV-1997-06-13-44-§21-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om aksjebokens offentlighet

Fastsatt av Handelsdepartementet 4. nov. 1976 i medhold av lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 3-8 femte ledd, jfr. lov 6. juli 1957 nr. 5 om kommandittaksjeselskaper § 5 og kgl.res. 10. sept. 1976.

§ 1.Aksjeboken skal på selskapets kontor i kontortiden være tilgjengelig for enhver. Dersom selskapet ikke har kontor, skal aksjeprotokollen være tilgjengelig på forretningsstedet i forretningstiden.

Føres aksjeboken med maskin for automatisk databehandling elles på annet liknende vis, skal aksjeboken holdes tilgjengelig i form av en utskrift som ikke må være eldre enn tre måneder. Etter anmodning skal selskapet innen en uke legge fram alfabetisk liste over endringer som har funnet sted etter at utskriften ble tatt.

§ 2.Tillitsmenn for de ansatte i selskapet har rett til vederlagsfritt å få utskrift av aksjeboken. For øvrig har enhver rett til slik utskrift mot å betale de faktiske kostnader.

Utskriften skal være sendt vedkommende senest 14 dager etter at kravet kom inn til selskapet.

§ 3.På selskapets generalforsamling skal aksjeboken være tilgjengelig for aksjeeierne. Føres aksjeboken med maskin for automatisk databehandling eller på liknende vis, skal holdes tilgjengelig en utskrift som ikke må være eldre enn 10 dager.

Det skal legges fram alfabetisk liste over endringer som har funnet sted etter at utskriften ble tatt.

§ 4.Disse trer i kraft 1. januar 1977.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter gitt av Handelsdepartementet 19.desember 1958 om adgangen for aksjeeiere i aksjeselskaper og kommandittister i kommandittaksjeselskaper til å gjøre seg kjent med aksjeprotokollens innhold.