Forskrift om å fjerne horn på dyr

DatoFOR-1976-11-20-1
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1976 s 791
Ikrafttredelse01.01.1977
Sist endretFOR-2010-08-06-1147
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§9, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort
KorttittelForskrift om å fjerne horn på dyr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. november 1976 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 9, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 27, 6 aug 2010 nr. 1147.

§ 1.Tamrein.

I den tid hornene ikke er huddekket, er det tillatt å fjerne den del av hornet som er ovenfor det huddekkede parti ved hornroten.

Inngrepet må foretas med dertil egnet redskap, fortrinnsvis sag, og kan skje uten at dyret bedøves.

§ 2.Andre dyr.

Det er tillatt å fjerne hornanlegg på dyr som er under 6 uker gammelt.

Når særlige grunner tilsier det, kan Mattilsynet gi tillatelse til å fjerne horn på dyr som er over 6 uker gammelt.

All avhorning i henhold til denne paragraf kan bare foretas av veterinær og mens dyret er bedøvet.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 27.
§ 3.Uten hinder av bestemmelsene i §§ 1 og 2 kan veterinær fjerne hornanlegg og horn når inngrepet er nødvendig av veterinærmedisinske grunner.
§ 4.Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37.
0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 5.Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1977.