Forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte

DatoFOR-1976-11-20-3
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1976 s 793
Ikrafttredelse01.01.1977
Sist endretFOR-2010-08-06-1147
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§22, LOV-2009-06-19-97-§27, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort
KorttittelForskrift om fremmedartede dyr m.v.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. november 1976 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 22 og § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 85, 6 mai 2003 nr. 593, 9 jan 2004 nr. 29, 6 aug 2010 nr. 1147.
Oppheves ved forskrift 11 mai 2017 nr. 597 (i kraft 15 aug 2017).

§ 1.Det er forbudt å innføre, selge, kjøpe, gi bort, ta imot eller å holde som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte fremmedartede (eksotiske) pattedyr, krypdyr, padder, frosk og salamander.

I tvilstilfelle avgjør Mattilsynet om et dyr omfattes av forbudet.

Unntatt fra forbudet er det eller de dyr som det er gitt framvisningstillatelse for i medhold av lov om dyrevern av 20. desember 1974 nr. 73 § 15.

0Endret ved forskrifter 6 mai 2003 nr. 593, 9 jan 2004 nr. 29.
§ 2.Mattilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 1 og fastsette vilkår for unntaket. Mattilsynet kan herunder kreve at importøren eller annen som skal ha dyret i sin varetekt, fremlegger helseattest for dyret og dokumenterer at dyret vil få forsvarlig oppholdsrom der det er tilstrekkelig plass, lys og tilgang på frisk luft, passe temperatur mv., alt etter de behov vedkommende dyreslag har.
0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 85, 6 mai 2003 nr. 593, 9 jan 2004 nr. 29.
§ 3.Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37.

Mattilsynet kan påby at dyr som er innført eller forsøkes innført i strid med bestemmelsene i disse forskrifter, skal returneres eller avlives for importørens regning uten erstatning fra det offentlige, selv om vedkommende dyr tilhører noen som ikke har overtrådt eller medvirket til overtredelse av bestemmelsene og uten at straffesak behøver å være reist eller kunne reises mot noen.

Mattilsynet kan også påby at dyr som selges, kjøpes, gis bort, tas imot eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte i strid med bestemmelsene i disse forskrifter, skal avlives for besitterens regning uten erstatning fra det offentlige, selv om vedkommende dyr tilhører noen som ikke har overtrådt eller medvirket til overtredelse av bestemmelsene og uten at straffesak behøver å være reist eller kunne reises mot noen.

0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 85, 6 mai 2003 nr. 593, 9 jan 2004 nr. 29, 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 4.Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1977.

Eier eller besitter av skilpadde kan beholde dyret så lenge det lever, men ikke selge, gi bort eller avhende det på annen måte til andre.

Eier eller besitter av andre dyr som omfattes av forbudet, plikter innen 1. juli 1977 å søke om unntak fra forbudet mot å holde vedkommende dyr, eller å besørge dyret avlivet.