Forskrifter om skattefrie fondsavsetninger. Avsetninger til miljøverntiltak.

DatoFOR-1976-12-03-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1976 s 830
Ikrafttredelse01.01.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§1, LOV-1962-12-14-1-§3, LOV-1962-12-14-1-§4, LOV-1962-12-14-1-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om fondsavsetninger, 1976

Fastsatt ved kgl.res. av 3. desember 1976 med hjemmel i lov av 14. desember 1962 om skattefrie fondsavsetninger i §§ 1 annet ledd, 3, 4 og 16. Fremmet av Finansdepartementet.

§ 1.I medhold av § 1 annet ledd i lov om skattefrie fondsavsetninger av 14. desember 1962 nr. 1 suspenderes med virkning for inntektsåret 1976 eller avvikende regnskapsår som utløper i 1976, adgangen til å foreta skattefrie fondsavsetninger til senere kjøp av avskrivbare driftsmidler etter samme lovs kapittel 1 med de unntak som er nevnt i § 2.
§ 2.Suspensjonen av kapittel 1 skal dog ikke gjelde avsetninger som etter samtykke benyttes til investering i miljøverntiltak som nevnt i lovens § 3 fjerde, femte, sjette og syvende ledd.
§ 3.Avsetninger skal ikke bindes i Norges Bank. Skattyteren må stille sikkerhet for skatter med et beløp som svarer til 50 pst. av avsetningen. Sikkerheten skal stilles i form av bankinnskudd som ikke kan disponeres uten samtykke av vedkommende ligningssjef. En ubetinget og ikke tidsbegrenset bank- eller forsikringsgaranti kan tre i stedet for bankinnskudd.

Bevitnelse om bankinnskudd eller den stilte garanti skal for personlige skattytere sendes til ligningskontoret i bostedskommunen, og for skattepliktige selskaper i den kommune hvor hovedkontoret ligger.

§ 4.Avsetningen kan nyttes til investering foretatt etter 1. januar 1977 og innen utgangen av 1981. Departementet kan i særlige tilfelle forlenge denne fristen.

Blir avsetningen ikke nyttet til investering som nevnt i § 2 til den tid som er bestemt i foregående ledd, skal beløpet i sin helhet skattlegges ved etterligning for inntektsåret 1976. Av dette skattebeløpet skal det svares rente med 10 pst. pr. år, beregnet fra 1. januar 1978.