Forskrift om iverksettelse av Norges økonomiske sone. Delegering av fullmakt.

DatoFOR-1976-12-17-15
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertAvd I 1976 s 1014
Ikrafttredelse01.01.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§1.
Kunngjort
KorttittelForskrift om Norges økonomiske sone

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1976. Fremmet av statsråden for havrett og fiskerigrenser.

1)Med hjemmel i lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone opprettes den økonomiske sone i havområdene utenfor det norske fastland med virkning fra 1. januar 1977. Yttergrensen for den økonomiske sone skal gå i en avstand av 200 nautiske mil (én nautisk mil = 1.852 meter) utenfor og parallelt med de grunnlinjer som er fastsatt. Hvor den økonomiske sone støter opp mot annen stats myndighetsområde, skal grensen trekkes i samsvar med avtale.
2)Med hjemmel i lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone, lovens § 4, bokstav b, gis fra 1. januar 1977 og inntil videre adgang til fiske og fangst i Norges økonomiske sone, utenfor en avstand av 12 nautiske mil fra de grunnlinjer som er fastsatt, og på vilkår som følger av punktene 3 og 4 nedenfor, for fiskere fra stater som har inngått avtale med Norge om slik adgang til fiske og fangst, eller som er i forhandlinger med Norge med sikte på slik avtale.
3)Fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette forskrifter etter lovens § 4 om fiske og fangst i den økonomiske sone, herunder bestemmelser om kvoter og andre fangstbegrensninger, inklusive områdebegrensninger, for slikt utenlandsk fiske som kan finne sted etter punkt 2 overfor. Fiskeridepartementet gis likeledes fullmakt til å fastsette forskrifter med hjemmel i lovens § 6 om unntak fra bestemmelsene i lovens § 3, første ledd, annet punktum.
4)Med virkning fra 1. januar 1977 skal fremmede fartøyer som driver fiske eller fangst i Norges økonomiske sone i samsvar med bestemmelsene i punktene 2 og 3 overfor, gi melding til Fiskeridirektoratet, Bergen, om når fisket innledes og avsluttes, og ukentlig rapport om de fangstkvanta som tas av hver enkelt fiskeart og om fangstområder. I tilfelle der kvoter for året 1977 ennå ikke er fastsatt, skal de fangstkvanta som tas, anses som forskudd trukket av slike kvoter som senere måtte bli tildelt.
5)De bestemmelser som er gitt ovenfor, berører ikke bestemmelsene i kgl.res. av 31. januar 1976 om innføring av visse trålfrie soner, jfr. lov om trålfrie soner av 17. januar 1975.