Forskrift om regnskap for skattepliktige som driver petroleumsutvinning og rørledningstransport.

DatoFOR-1976-12-17-8
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1976 s 975
Ikrafttredelse01.01.1977
Sist endretFOR-1999-04-16-390 (fra 01.07.1999 og 01.08.1999)
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-13-35-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om regnskap for oljeskattepliktige

Fastsatt ved kgl. res. 17. desember 1976 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 8. Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 390 (bl.a. hjemmel).

§ 1.Forskriftenes virkeområde.

Disse forskrifter gjelder for enhver som i næring driver utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster eller rørledningstransport i de områder som er nevnt i petroleumsskattelovens § 1 i tillegg til de regler som følger av den alminnelige regnskapslovgivning eller andre regler som måtte gjelde.

Skattepliktige som nevnt i første ledd er pliktige til å ha revisjon etter lov om revisjon og revisorer (revisorloven) av 15. januar 1999 nr. 2.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 390 (i kraft 1 juli 1999 og 1 aug 1999 (annet ledd) jf forskrift 30 juni 1999 nr. 779).
§ 2.(Opphevet ved forskrift 16 april 1999 nr. 390, i kraft 1 juli 1999, jf forskrift 30 juni 1999 nr. 779).
§ 3.Krav til regnskapet når det også drives annen virksomhet.

Driver den næringsdrivende også annen virksomhet, skal regnskapet føres slik at resultatet av og formue i slik virksomhet som nevnt i § 1 fremgår særskilt. Herunder henføres til denne del av virksomheten de inntekter og utgifter som vedrører dem, slik at resultatet fremkommer som for et frittstående foretak.

Hvis virksomhet som nevnt i § 1 drives av en filial av et utenlandsk foretak, skal det på begjæring kunne fremlegges årsregnskap for den samlede virksomhet, med redegjørelse for hvordan resultatet av driften av filialen er innpasset i det samlede resultat.

§ 4.Sammenstilling av kostnader og inntekter fra samme petroleumsfelt.

Driver den næringsdrivende både rørledningstransport og petroleumsutvinning eller petroleumsutvinning fra flere petroleumsfelt, skal regnskapet innrettes slik at inntekter og kostnader vedrører det enkelte petroleumsfelt og/eller rørledningsdrift kan spesifiseres.

§ 5.Fellesregnskap og betingelser for bruk av rapporter som bilag.

Når virksomheten drives av en gruppe skattytere i fellesskap, og en operatør helt eller delvis fører regnskap på vegne av gruppen (fellesregnskap eller felleskonti), kan de rapporter som utarbeides på grunnlag av fellesregnskapet eller felleskontiene nyttes som bilag for den enkelte deltakers regnskap når følgende forutsetninger er oppfylt:

1.Fellesregnskapet eller det regnskap felleskontiene inngår i, må være ført i samsvar med de regler som gjelder for de enkelte deltakere. Fellesregnskapet må kunne gjøres tilgjengelig på operatørens forretningssted ved kontroll hos deltakerne.
2.Rapportene må inneholde de spesifikasjoner som er nødvendige for at deltakerne skal kunne føre sine regnskaper under hensyntagen til de til enhver tid gjeldende regnskaps-, skatte- og avgiftsregler. Rapportene må videre være utarbeidet på en slik måte at det er en klar sammenheng mellom dem og det underliggende fellesregnskap (felleskonti).
§ 6.(Opphevet ved forskrift 16 april 1999 nr. 390, i kraft 1 juli 1999, jf forskrift 30 juni 1999 nr. 779).
§ 7.Salgs- og beholdningskonti.

Regnskapene skal innrettes slik at bruttoinntekt og verdi av lagerbeholdninger, jf. § 6 i forskrift av 17. desember 1976 nr. 7 om bruk av normpris ved ligningsbehandlingen, som til bruk ved ligningen skal ansettes etter normpris, kan beregnes.

Følgende skal fremgå av det årsregnskap som vedlegges selvangivelsen:

1.Petroleum som er solgt og/eller uttatt til egen bruk.
2.Beholdning av petroleum som har passert leveringsstedet uten å være solgt eller uttatt til egen bruk.
0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 390 (i kraft 1 juli 1999, jf forskrift 30 juni 1999 nr. 779).
§ 8.Kostnader som skal tillegges normprisinntekten

Kostnader som i henhold til § 5 i forskrifter om bruk av normpris ved ligningsbehandlingen fastsatt med hjemmel i petroleumsskatteloven av 13. juni 1975 nr. 35 §§ 4 og 8, blir å tillegge normprisinntekten, skal vises særskilt i det årsregnskap som skal vedlegges selvangivelsen.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 390 (i kraft 1 juli 1999, jf forskrift 30 juni 1999 nr. 779).
§ 9.Opplysninger om driftsmidler.

For hver avskrivningsenhet (driftsmiddel, gruppe av driftsmidler eller andre likestilte aktiverte utgifter som avskrives som en enhet) skal følgende opplysninger fremgå:

a)hva avskrivningsenheten består av,
b)avskrivningsgrunnlag (kostpris) spesifisert på driftsmidler,
c)når påbegynt avskrevet,
d)avskrivninger og avskrivningsprosent,
e)nedskrivninger,
f)ekstraordinære skattemessige betingede av- og nedskrivninger,
g)hvis avskrivningsenheten er et fellesanlegg, hvilke produksjonsanlegg det betjener.
0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 390 (i kraft 1 juli 1999, jf forskrift 30 juni 1999 nr. 779).
§ 10.Protokoll over friinntektsgrunnlag.

Det skal føres egen paginert protokoll over de driftsmidler og likestilte aktiverte utgifter som inngår i grunnlaget for beregning av friinntekt.

Protokollen skal føres slik at det for hvert driftsmiddel, gruppe av driftsmidler eller likestilte aktiverte utgifter fremgår:

a)kostpris spesifisert på driftsmidler,
b)anskaffelses- eller ferdigstillingstidspunkt,
c)når påbegynt avskrevet,
d)hvis driftsmidler er solgt, utrangert eller overført til annen virksomhet, må for hvert driftsmiddel fremgå:
-tidspunkt for salg, utrangering eller overførsel,
-mottatt salgssum,
e)hvis driftsmidler er tilintetgjort eller skadet, må for hvert driftsmiddel fremgå:
-tidspunktet for tilintetgjørelse eller skade,
-mottatt erstatningsbeløp,
-tidspunkt for mottakelse av erstatningsbeløp,
-beløp nyttes til utbedring av skader,
f)med hvilket beløp driftsmidlet, gruppen av driftsmidler eller likestilte aktiverte utgifter teller med i grunnlaget for friinntekt.

I den utstrekning postene i foregående ledd også føres i det ordinære regnskap, skal det være en henvisning til dette.

På grunnlag av protokollen skal det hvert år settes opp en liste over de driftsmidler og likestilte aktiverte utgifter som er påbegynt avskrevet i løpet av de siste 15 år forut for inntektsåret, og det beløp de inngår i friinntektsgrunnlaget med. Verdien av driftsmidler som inngår i begrepet rørledning skal summeres for seg.

Listen skal avstemmes mot postene for tilsvarende driftsmidler i balansen i årsregnskapet.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 390 (i kraft 1 juli 1999, jf forskrift 30 juni 1999 nr. 779).
§ 11.Spesifikasjon av forretningstilfeller og mellomværender med selskap innen samme konsern.

Regnskapet skal føres slik at alle økonomiske mellomværende med selskaper innen samme konsern trer klart fram, slik at alle forretningstilfeller som vedrører slike selskaper kan påvises enkeltvis og samlet, og slik at de kan henføres til de petroleumsfelt de vedrører når dette er mulig.

§ 12.Utfyllende regler.

Skattedirektoratet kan gi utfyllende regler om regnskapsføringen, og kan gi dispensasjon fra reglene hvor de ikke passer.

0Endret ved forskrift 16 april 1999 nr. 390 (i kraft 1 juli 1999, jf forskrift 30 juni 1999 nr. 779).
§ 13.(Opphevet ved forskrift 16 april 1999 nr. 390, i kraft 1 juli 1999, jf forskrift 30 juni 1999 nr. 779).
§ 14.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1977 og anvendes første gang ved utarbeidelsen av årsregnskapet for det regnskapsår som utløper i 1977.