Forskrift om passasjerskip i spesiell fart.

DatoFOR-1977-02-15-2
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1977 s 135 (Vedlegg)
Ikrafttredelse15.02.1977
Sist endretFOR-2007-06-29-1006 fra 01.07.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§12, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590.
Kunngjort
Rettet16.12.2002 (§ 1)
KorttittelForskrift om passasjerskip i spesiell fart

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 15. februar 1977 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 9, § 11 og § 12, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. Endret ved forskrifter 10 juni 1986 nr. 1275, 4 juni 2002 nr. 1004 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 29 juni 2007 nr. 1006 (bl.a. hjemmel).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for nye og eksisterende norske skip som skal besiktes for sikkerhetssertifikat for passasjerskip i spesiell fart, og for sertifikat for romkrav for passasjerskip i spesiell fart.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Eksisterende passasjerskip i spesiell fart: Passasjerskip i spesiell fart som ikke er nytt passasjerskip i spesiell fart. Likt med eksisterende passasjerskip i spesiell fart regnes skip som innkjøpes fra utlandet.
b)Internasjonal reise: En reise fra et land som omfattes av Sjøsikkerhetskonvensjonen til en havn utenfor dette land eller omvendt, og i denne henseende skal ethvert territorium for hvis internasjonale forhold en kontraherende regjering er ansvarlig, eller for hvilket De forente nasjoner er den administrerende myndighet, betraktes som eget land.
c)Lastelinjekonvensjonen: Den internasjonale konvensjon om lastelinjer som ble undertegnet i London den 5. april 1966 med senere endringer, herunder endringer foretatt ved 1988-Protokollen til Lastelinjekonvensjonen 1966.
d)Nytt passasjerskip i spesiell fart: Et passasjerskip i spesiell fart hvis kjøl strekkes eller som er på et liknende byggetrinn, på eller etter den dag disse forskrifter trer i kraft, eller et skip som fører passasjerer i spesiell fart for første gang på eller etter denne dag. Likt med nytt skip regnes skip som ombygges til passasjerskip i spesiell fart på eller etter nevnte dag.
e)Oljesølkonvensjonen: Den internasjonale konvensjon om hindring av oljeforurensning av sjøen som ble undertegnet i London 12. mai 1954 med senere endringer.
f)Overenskomsten: Den internasjonale overenskomst om passasjerskip i spesiell fart, 1971, som ble undertegnet i London 6. oktober 1971, med ikrafttreden 2. januar 1974. Overenskomsten med vedlegg følger som bilag 1 til disse forskrifter.
g)Passasjer: Enhver person om bord med unntak av:
1.skipsføreren og medlemmer av besetningen eller andre personer, ansatt eller beskjeftiget i skipets tjeneste i hvilken som helst stilling om bord, og
2.barn under ett år.
3.med uttrykket «andre personer ansatt eller beskjeftiget i skipets tjeneste i hvilken som helst stilling om bord», menes personell for:
3.1forsknings- eller vitenskapelig arbeid som havforskning, seismiske målinger o.l.,
3.2reell yrkesmessig opplæring rettet mot sjøfart eller fiske,
3.3opplæring som er organisert som fag i grunnskole eller videregående skole, og
3.4rehabiliteringstiltak som er godkjent av offentlig myndighet.
h)Passasjer i spesiell fart: En passasjer ført i spesiell fart på værdekket, øvre dekk og/eller mellomdekk som gir plass til mer enn åtte passasjerer.
i)Passasjerskip: Et skip som kan føre mer enn 12 passasjerer eller som skal ha offentlig tillatelse til å føre passasjerer.
j)Passasjerskip i spesiell fart: Et mekanisk fremdrevet passasjerskip som fører et stort antall passasjerer i spesiell fart.
k)Protokollen: Protokoll om romkrav for passasjerskip i spesiell fart, 1973, som ble undertegnet i London 13. oktober 1973. Overenskomsten med vedlegg følger som bilag 3 til disse forskrifter.
l)Regler: De regler som er knyttet til Sjøsikkerhetskonvensjonen; henvisning til slike regler, skal forstås som henvisning til nevnte regler slik disse er blitt modifisert ved nærværende forskrifter.
m)Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS): Den internasjonale konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med senere endringer.1
n)Spesiell fart: Befordring på sjøen av et stort antall passasjerer i spesiell fart på en internasjonal reise innenfor et område som definert i overenskomstens regel 2(6).
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
1For skip kjølstrukket eller som er på et tilsvarende byggetrinn, på eller etter den 26. mai 1965, men før 25. mai 1980, betyr «Sjøsikkerhetskonvensjonen»: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1960.
§ 3.Plikter

Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av forskriften her.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 5.Krav

Foruten de krav som stilles i disse forskrifter skal kravene i norske lover og forskrifter som gjelder for vedkommende type skip og fartsområde, samt de krav som følger av Oljesølkonvensjonen, Sjøsikkerhetskonvensjonen og Lastelinjekonvensjonen med de modifikasjoner som følger av overenskomsten og protokollen oppfylles.

§ 6.Besiktelse

Besiktelse av passasjerskip i spesiell fart skal foregå etter de krav som stilles i norske lover og forskrifter som gjelder for vedkommende type skip og fartsområde.

§ 7.Bygging

Bygging av passasjerskip i spesiell fart skal foregå etter de krav som stilles i norske lover og forskrifter som gjelder for vedkommende type skip og fartsområde. Dessuten skal skipet tilfredsstille de krav som er stillet i Del II i overenskomsten og protokollen.

§ 8.Livredningsredskaper etc.

For nye og eksisterende passasjerskip i spesiell fart som ikke allerede oppfyller kravene til livredningsredskaper etc. for passasjerskip i spesiell fart, gjelder de bestemmelser som er fastsatt i Del III i overenskomsten.

§ 9.Transport av farlig gods

Uten hensyn til bestemmelsene i kapittel VII i sjøsikkerhetskonvensjonen skal passasjerskip i spesiell fart ikke føre sådant farlig gods som er klassifisert i regel 2 i nevnte kapittel, med unntak av hva som er bestemt i regel 7 i samme kapittel.

§ 10.De internasjonale karantenebestemmelser

De skip som disse forskrifter omfatter skal være underlagt den internasjonale karantenelovgivning i det omfang forholdene og karakteren av den enkelte reise faller innenfor rammen av gjeldende karantenebestemmelser.

§ 11.Utstedelse av sertifikater

Etter utført besiktelse utstedes sikkerhetssertifikat og sertifikat for romkrav for passasjerskip i spesiell fart, når fartøyet oppfyller forskriftens krav.

Sertifikatene skal utstedes for et tidsrom som ikke overstiger tolv måneder. Formularene for sertifikatene skal være i samsvar med vedlegg 2 og 4 til denne forskrift.

Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i spesiell fart og sertifikat for romkrav for passasjerskip i spesiell fart utstedes av Sjøfartsdirektoratet eller av den det bemyndiger.

§ 12.Oppslag av sertifikater

Sertifikatene eller bekreftede kopier av disse som er utstedt i henhold til disse forskrifter, skal slås opp på et iøynefallende og tilgjengelig sted på skipet.

§ 13.Ikrafttredelse mv.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves:

Forskrifter av 3. september 1974 om passasjerskip i spesiell fart fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 14).

Bilag 1. Overenskomst om passasjerskip i spesiell fart, 1971 (oversettelse)

De regjeringer som har sluttet seg til den foreliggende overenskomst,

Som har vedtatt Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1960, og som derved har påtatt seg å gjennomføre konvensjonen,

Som mener at kravene i konvensjonens kapitler II og III kan modifiseres for passasjerskip som er registrert i deres land og som er engasjert med befordring av et stort antall passasjerer uten lugarplass i spesiell fart,

Som erkjenner at regel 1 (e) i kapittel II og regel 3 (b) i kapittel III i nevnte konvensjon fastsetter som en forutsetning for at det kan gjøres unntak fra de krav som disse kapitler stiller at det skal tas skritt til å formulere alminnelige regler, som skal gjelde for de spesielle forhold i denne fart,

Søker i tilknytning til de nevnte regler å formulere slike alminnelige regler som foreskriver det minimum av sikkerhetskrav som skal gjelde for de særlige forhold i denne fart,

Er blitt enige om følgende:

Art I.Alminnelige forpliktelser etter overenskomst

De regjeringer som er deltakere i denne overenskomst påtar seg å sette ikraft bestemmelsene i denne overenskomst og de regler som er knyttet hertil, og som utgjør en integrerende del av denne overenskomst.

Enhver henvisning til denne overenskomst er samtidig en henvisning til overenskomstens tillegg.

Art II.Anvendelse
(a)Denne overenskomst gjelder for passasjerskip som brukes i spesiell fart, og som er registrert i land hvis regjeringer har vedtatt Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1960, (heretter kalt «konvensjonen»), og som er deltakere i denne overenskomst samt skip registrert i territorier som konvensjonens bestemmelser er blitt utvidet til å gjelde for ifølge konvensjonens artikkel XIII, og som denne overenskomst er blitt utvidet til å gjelde for ifølge overenskomstens artikkel IX.
(b)Slike skip skal oppfylle de av konvensjonens krav som gjelder for passasjerskip, under hensyntagen til slike begrensninger og tillegg som er fastsatt i reglene, inntatt som tillegg til denne overenskomst.
(c)Spørsmålet om å gjøre en revisjon eller endring anvendelig for slike skip, skal vurderes av de regjeringer som er deltakere i denne overenskomst og som er direkte interessert i denne spesielle fart, og disse regjeringer skal, om nødvendig sørge for endring av denne overenskomst i samsvar med dens artikkel VII.
Art III.Formidling av informasjon

De regjeringer som er deltakere i denne overenskomst forplikter seg til å sende til og deponere hos Den mellomstatlige rådgivende skipsfartsorganisasjon (heretter kalt «organisasjonen»):

(a)ordlyden av de lover, resolusjoner, forordninger, forskrifter og andre bestemmelser som måtte være utferdiget om de forskjellige emner som inngår i overenskomsten,
(b)et tilstrekkelig antall eksemplarer av deres sertifikater, utstedt i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst, for distribuering til de regjeringer som er deltakere i overenskomsten, og også til de regjeringer som har tiltrådt konvensjonen, og
(c)en oppgave over ikke-statlige institusjoner som har fullmakt til å opptre på deres vegne i administreringen av tiltak under denne overenskomst, for forsendelse til regjeringer som er deltakere i denne overenskomst og også til de regjeringer som har vedtatt konvensjonen.
Art IV.Tidligere konvensjoner, overenskomster og avtaler
(a)Denne overenskomst inneholder de alminnelige regler som gjelder for de særlige forhold ved den spesielle fart som er referert til i punkt (e) (ii) i regel 1 i kapittel II og i punkt (b) (iv) i regel 3 i kapittel III i konvensjonen.
(b)I forholdet mellom de regjeringer som er deltakere i denne overenskomst erstatter og opphever denne Simla reglene av 1931.
Art V.Underskrift, vedtakelse og tiltredelse
(a)Denne overenskomst skal være åpen for underskrift i 3 måneder fra denne dags dato og skal deretter stå åpen for tiltredelse. Regjeringer som har sluttet seg til konvensjonen kan bli deltakere i overenskomsten ved:
(i)underskrift uten forbehold om godkjennelse,
(ii)underskrift med forbehold om godkjennelse etterfulgt av godkjennelse, eller
(iii)tiltredelse.
(b)Godkjennelse eller tiltredelse skjer ved å deponere et godkjennelses- eller tiltredelsesdokument hos Organisasjonen. Organisasjonen skal underrette alle andre regjeringer som har underskrevet eller tiltrådt overenskomsten og de regjeringer som har vedtatt konvensjonen om enhver godkjennelse eller tiltredelse og om datoen for dens deponering.
Art VI.Ikrafttredelse
(a)Denne overenskomst trer i kraft 6 måneder etter den dato da tre av de regjeringer som har vedtatt konvensjonen har undertegnet denne overenskomst uten reservasjoner med hensyn til godkjennelsen, eller deponert godkjennelses- eller tiltredelsesdokumenter hos Organisasjonen i overensstemmelse med avtalens artikkel V, forutsatt at minst to av disse regjeringer er regjeringer for stater innen hvis område er registrert skip som er benyttet i spesiell fart, eller hvis innvånere føres i skip som benyttes i denne fart.
(b)Organisasjonen skal underrette de regjeringer som har undertegnet uten reservasjon, eller godkjent eller tiltrådt denne overenskomst og likeledes de regjeringer som har vedtatt konvensjonen om datoen for overenskomstens ikrafttredelse.
(c)For regjeringer som har deponert et godkjennelses- eller tiltredelsesdokument, i løpet av de seks måneder som er nevnt i punkt (a) i denne artikkel eller etter den dato da denne overenskomst trer i kraft, skal godkjennelsen eller tiltredelsen ha virkning fra det tidspunkt overenskomsten trer i kraft eller tre måneder etter dagen for deponeringen, således at den seneste av disse datoer gjelder.
Art VII.Endringer
(a)Endringer ved enstemmig overenskomst:
(i)Denne overenskomst kan endres ved enstemmig beslutning mellom de regjeringer som er deltakere i overenskomsten.
(ii)På anmodning fra en av de regjeringer som deltar i denne overenskomst skal Organisasjonen sende endringsforslag til alle deltakende regjeringer til overveielse og vedtakelse.
(iii)Enhver slik endring skal tre i kraft seks måneder etter den dato den er blitt vedtatt av alle de regjeringer som deltar i denne overenskomst. En regjering som er deltaker i denne overenskomst, og som ikke underretter Organisasjonen om sin vedtakelse eller forkastelse av endringen innen tolv måneder fra den dato da Organisasjonen sendte forslaget i henhold til underpunkt (ii) i dette punkt skal anses for å ha godtatt endringen.
(b)Endringer ved konferanse:
(i)På anmodning fra en regjering som er deltaker i denne overenskomst og med tilslutning fra minst en tredjedel av de regjeringer som er deltakere i overenskomsten, skal en konferanse av slike regjeringer sammenkalles av Organisasjonen for behandling av endringer i denne overenskomst.
(ii)Enhver endring som er vedtatt av en slik konferanse med to tredjedels flertall av de regjeringer som er deltakere i denne overenskomst og som er til stede og stemmer, skal av Organisasjonen sendes alle regjeringer som er deltakere i overenskomsten for deres vedtakelse.
(iii)Enhver endring som er meddelt de regjeringer som er deltakere i denne overenskomst ifølge foregående underpunkt (ii) skal for alle de regjeringer som er deltakere i denne overenskomst, tre i kraft tolv måneder etter den dato da endringen er vedtatt av to tredjedeler av de regjeringer som er deltakere i denne overenskomst, unntatt for dem som før den trer i kraft avgir en erklæring om at de ikke vedtar endringen.
Art VIII.Oppsigelse
(a)Denne overenskomst kan når som helst etter utløpet av fem år fra den dag da avtalen trådte i kraft for en regjering som er deltaker i denne overenskomst sies opp av denne regjering.
(b)Oppsigelse foretas ved en skriftlig melding stilet til Organisasjonen, som skal underrette alle andre regjeringer som er deltakere i overenskomsten om enhver mottatt oppsigelse og om datoen for dens mottakelse.
(c)En oppsigelse trer i kraft ett år etter at den er mottatt av Organisasjonen eller etter et slikt annet lengre tidsrom som måtte være angitt i meldingen.
Art IX.Territorier
(a)
(i)De forente nasjoner, i de tilfelle da de er den utøvende myndighet for et territorium, eller en hvilken som helst regjering som har sluttet seg til konvensjonen og som er ansvarlig for et territoriums internasjonale forbindelser, skal så snart som mulig rådføre seg med et slikt territorium for å søke denne overenskomsten utvidet til territoriet og kan til enhver tid ved skriftlig melding, stilet til Organisasjonen, erklære at denne overenskomsten skal gjøres gjeldende for et slikt territorium.
(ii)Denne overenskomst skal fra den dato melding mottas, eller fra en hvilken som helst annen dato som måtte være angitt i meldingen, gjøres gjeldende for det territorium som er nevnt i meldingen.
(b)
(i)De forente nasjoner eller enhver regjering som har sluttet seg til konvensjonen, og som har avgitt erklæring i henhold til punkt (a) i denne artikkel, kan når som helst etter utløpet av et tidsrom på fem år fra den dag da denne overenskomst på denne måte er blitt gjort gjeldende for et hvilket som helst territorium, ved skriftlig melding, stilet til Organisasjonen, erklære at denne overenskomst ikke lenger skal gjelde for det territorium som er nevnt i meldingen.
(ii)Denne overenskomst skal opphøre å omfatte ethvert territorium nevnt i en slik melding etter ett år, eller et slikt lengre tidsrom som måtte være angitt i meldingen, regnet fra den dato da Organisasjonen mottok meldingen.
(c)Organisasjonen skal underrette alle de regjeringer som er deltakere i denne overenskomst og de regjeringer som har sluttet seg til konvensjonen, når denne overenskomst er blitt gjort gjeldende for et territorium i henhold til punkt (a) i denne artikkel, og når den ikke lenger gjelder i henhold til bestemmelsene i punkt (b), med underretning i hvert enkelt tilfelle om den dato da denne overenskomst ble gjort gjeldende eller ikke lenger vil gjelde.
Art X.Deponering og registrering
(a)Denne overenskomst skal deponeres i arkivene hos Organisasjonen og Organisasjonens generalsekretær skal oversende bekreftede avskrifter av den til alle de regjeringer som har undertegnet den og til alle andre regjeringer som tiltrer denne overenskomst.
(b)Så snart denne overenskomst trer i kraft, skal Organisasjonen registrere den i samsvar med artikkel 102 i De forente nasjoners pakt.
Art XI.Språk

Denne overenskomst er utferdiget i ett eksemplar på engelsk og fransk, med lik gyldighet for begge tekster. Offisielle oversettelser til russisk og spansk skal utarbeides og deponeres sammen med den underskrevne original.

Til bekreftelse av dette har de undertegnede, som er behørig bemyndiget til det av sine respektive regjeringer, underskrevet denne overenskomst.

Utferdiget i London denne sjette dag i oktober 1971.

Vedlegg til Bilag 1. Regler for passasjerskip i spesiell fart, 1971

Del I. Alminnelige bestemmelser
Regel 1. Navn

Disse regler kalles «Regler for passasjerskip i spesiell fart, 1971».

Regel 2. Definisjoner

I disse regler gjelder følgende:

(1)Administrasjon betyr regjering i det land som skipet er registrert i.
(2)Godkjent betyr godkjent av administrasjonen.
(3)Konvensjonen betyr Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1960.
(4)Regler betyr de regler som er knyttet til konvensjonen, henvisning til slike regler skal forstås som henvisning til nevnte regler slik disse er blitt modifisert ved nærværende regler.
(5)Mil betyr 1852 meter eller 6080 fot.
(6)Spesiell fart betyr befordring på sjøen av et stort antall passasjerer i spesiell fart på internasjonal reise innen det område som er angitt nedenfor (som illustrert i kartet i Tillegg I til disse regler): i syd begrenset av breddeparallellen 20° S fra østkysten av Afrika til vestkysten av Madagaskar, derfra langs vest- og nordkysten av Madagaskar til 50° østlig lengde, derfra langs lengdemeridianen 50 Ø til 10° sydlig bredde, derfra langs en rett linje til punktet 3° sydlig bredde, 75° østlig lengde, derfra langs en rett linje til punktet 11°sydlig bredde, 120° østlig lengde, derfra langs breddeparallellen 11° S til 141 ° 03′ østlig lengde, i øst begrenset av lengdemeridianen 141° 03′ Ø fra 11° sydlig bredde til sydkysten av Ny Guinea, derfra langs syd-, vest- og nordkysten av Ny Guinea til punktet 141° 03 ′ østlig lengde, derfra en rett linje fra nordkysten av Ny Guinea fra punktet 141° 03′ Ø til punktet 10° nordlig bredde, på nordøstkysten av Mindanao, derfra langs vestkystene av øyene Leyte, Samar og Luzon til Port of Sual (Luzon Island), derfra langs en rett linje fra Port of Sual til Hong Kong,
-i nord begrenset av sydkysten av Asia fra Hong Kong til Suez,
-i vest begrenset av østkysten av Afrika fra Suez til punktet 20° sydlig bredde.
(7)Internasjonal reise betyr en reise, innen det område som er fastsatt i punkt (6) i denne regel, fra en havn i et land hvor denne overenskomst gjelder til en havn utenfor sådant land eller omvendt. I denne henseende er ethvert territorium, for hvilket en regjering som har vedtatt konvensjonen er ansvarlig for de internasjonale forbindelser, eller for hvilket De forenede nasjoner utøver myndighet, å betrakte som et særskilt land.
(8)Kort internasjonal reise betyr en internasjonal reise innen det område som er fastsatt i punkt (6) i denne regel, hvor et skip under reisen ikke er mer enn 200 mil fra en havn eller sted hvor passasjerene og mannskapet kan bli landsatt i sikkerhet, og som ikke overstiger 600 mil regnet mellom den siste anløpshavn i det land hvor reisen begynner og den endelige bestemmelseshavn.
(9)Passasjer betyr enhver person med unntak av:
(a)Skipsføreren og medlemmer av besetningen eller andre personer som er beskjeftiget eller ansatt i skipets tjeneste i en hvilken som helst stilling om bord.
(b)Et barn under 1 år.
(10)Værdekket ber det øverste gjennomgående dekk som helt eller delvis er utsatt for været, og som helt eller delvis kan bli benyttet av passasjerer.
(11)Øvre dekk i skip med sideåpninger betyr dekket under værdekket.
(12)Passasjer i spesiell fart betyr en passasjer ført i spesiell fart på værdekket, øvre dekk og/eller mellomdekk som gir plass til mer enn åtte passasjerer.
(13)Passasjerskip i spesiell fart betyr et mekanisk fremdrevet passasjerskip som fører et stort antall passasjerer i spesiell fart.
(14)Nytt passasjerskip i spesiell fart betyr passasjerskip i spesiell fart hvor kjølen er strukket, eller som er på et tilsvarende byggetrinn på eller etter den dato denne overenskomst trer i kraft, eller et skip som fører passasjerer i spesiell fart for første gang på eller etter denne dato.
(15)Eksisterende passasjerskip i spesiell fart betyr passasjerskip i spesiell fart som ikke er et nytt passasjerskip i spesiell fart.
(16)Redningsflåte betyr en redningsflåte som tilfredsstiller enten regel 15 eller regel 16 i konvensjonens kapittel III.
(17)Flyteredskap betyr flyteutstyr (unntatt livbåter, redningsflåter, livbøyer og redningsvester) innrettet til å holde oppe et nærmere angitt antall personer som er i vannet, og som er av en slik konstruksjon at de beholder sin form og sine egenskaper.
Regel 3. Anvendelse

Disse regler får anvendelse på nye og eksisterende passasjerskip i spesiell fart, hvor ikke annet er uttrykkelig bestemt.

Regel 4. Fritakelser

Et skip som normalt ikke anvendes på internasjonale reiser, men som unntaksvis skal anvendes på en enkelt internasjonal reise, kan av administrasjonen fritas fra bestemmelsene i disse regler, med unntak av del V, forutsatt at det oppfyller de sikkerhetskrav som administrasjonen finner tilfredsstillende for den reise skipet skal foreta.

Regel 5. Utstedelse av sertifikater
(1)Et sertifikat, kalt sikkerhetssertifikat for passasjerskip i spesiell fart, skal i tillegg til det sikkerhetssertifikat for passasjerskip og det dispensasjonssertifikat som konvensjonen foreskriver, utstedes til passasjerskip i spesiell fart som tilfredsstiller de krav som følger av disse regler, etter at inspeksjon og besiktelse har vært foretatt. Dette sertifikat skal utstedes for et tidsrom som ikke overstiger tolv måneder. Formularet for sertifikatet skal være i samsvar med det mønster som er gitt i tillegg II til disse regler.
(2)Et sikkerhetssertifikat for passasjerskip i spesiell fart skal utstedes av administrasjonen eller av enhver person eller organisasjon som er behørig bemyndiget til det av administrasjonen. I alle tilfeller overtar administrasjonen det fulle ansvar for sertifikatet.
(3)En regjering som er deltaker i konvensjonen og denne overenskomst, kan, etter anmodning fra en administrasjon som er en regjering som er deltaker i konvensjonen og denne overenskomst, foranledige at et skip blir besiktet, og hvis den finner at kravene i disse regler er oppfylt, utstede sertifikater til skipet i henhold til denne overenskomst. Et sertifikat som er utstedt på denne måte, må inneholde en erklæring som fastslår at det er utstedt etter anmodning fra regjeringen i det land som skipet er eller vil bli registrert i, og det skal ha den samme gyldighet og godtas på samme måte som et sertifikat utstedt i henhold til punkt (2) i denne regel.
Regel 6. Oppslag av sertifikater

Sertifikater eller bekreftede kopier av disse som er utstedt i henhold til denne overenskomst, skal slås opp på et iøynefallende og tilgjengelig sted på skipet.

Regel 7. Godtakelse av sertifikat

Sikkerhetssertifikater for passasjerskip i spesiell fart utstedt på vegne av en regjering som er deltaker i denne overenskomst, skal godtas av andre regjeringer som er deltakere i denne overenskomst. De skal av de andre regjeringer som er deltakere i denne overenskomst anses som om de har samme gyldighet som sertifikater utstedt av disse.

Regel 8. Endring av sertifikater
(1)Dersom et skip på en enkelt reise har om bord et antall personer som er mindre enn det antall som er angitt i sikkerhetssertifikatet for passasjerskip i spesiell fart, og derfor i samsvar med bestemmelsene i disse regler er berettiget til å føre et mindre antall livbåter og andre livredningsredskaper enn angitt i sertifikatet, kan et tillegg utferdiges av administrasjonen eller en hvilken som helst person eller organisasjon som er nevnt i regel 5 i denne overenskomst.
(2)Dette tillegg skal angi at det under de foreliggende omstendigheter ikke er gjort noe brudd med bestemmelsene i disse regler. Det skal vedheftes sertifikatet og trer i stedet for dette for så vidt angår livredningsredskapene. Det er kun gyldig for den spesielle reise det er utstedt for.
Regel 9. Særrettigheter

Særrettigheter etter denne overenskomst kan ikke kreves for noe skip, med mindre det har et gyldig sikkerhetssertifikat for passasjerskip i spesiell fart.

Del II. Bygging
Regel 10. Anvendelse

I disse regler skal regel 1 (a) i kapittel II i konvensjonen erstattes med:

(1)Denne del gjelder for nye passasjerskip i spesiell fart, dersom intet annet er uttrykkelig bestemt.
(2)Hvor eksisterende passasjerskip i spesiell fart ikke allerede oppfyller kravene i disse regler vedrørende nye passasjerskip i spesiell fart, skal arrangementet på hvert skip, i henhold til bestemmelsene i regel 14, vurderes av administrasjonen og slike forbedringer som finnes praktisk gjennomførlige skal foretas ikke senere enn ved utløpet av et tidsrom på tolv måneder fra den dato da denne overenskomst trer i kraft, med sikte på å oppnå større bygningsmessig sikkerhet i den grad forholdene ved den spesielle fart gjør dette mulig.
Regel 11. Fritakelser

I disse regler skal regel 1 (c) i kapittel II i konvensjonen erstattes med:

Skip som anvendes på reiser mellom nære nabohavner i to eller flere land, kan av administrasjonen fritas for spesielle krav i denne del hvis:

(1)regjeringene i de stater hvor slike havner er beliggende finner at beskyttelse fra naturens side og de forhold hvorunder slike reiser mellom to slike havner foregår, gjør det urimelig eller unødvendig å gjøre slike krav gjeldende, og
(2)skipene under reisen ikke fjerner seg mer enn 20 mil fra nærmeste land unntatt når man krysser havbukter, hvor denne avstand ikke må overstige 30 mil.
Regel 12. Tillatt lengde av rommene
(1)I disse regler 5 (c) i kapittel II i konvensjonen erstattes med:

Kriterium for fartens art: For et skip av gitt lengde bestemmes den oppdelingsfaktor som skal brukes ved det fartskriterietall som fremkommer gjennom følgende modifiserte formel:

C8 = 72 (M + 1.75 P₁ ) / (V + P₁ - P)

hvor C8 = kriterietallet

M = volumet av maskinrommet som definert i regel 2 i kapittel II med tillegg av volumet av mulige permanente brenseloljetanker som måtte være beliggende over den indre bunn og foran eller aktenfor maskinrommet.

V = hele volumet av skipet under grenselinjen,

P = hele volumet av passasjerrommene under grenselinjen som definert i regel 2 i kapittel II,

P₁ = P + 0,0373 LN + 2,13 A (i kubikk meter)

eller

P₁ = P + 0,4 LN + 7 A (i kubikk fot)

hvor A = det totale areal i m² eller fot² av rommene målt for å bestemme antallet passasjerer i spesiell fart som kan føres over grenselinjen, heri innbefattet arealet av mulige lugarer som er utstyrt med mer enn åtte køyer. Arealet som benyttes til bysse, messerom, WC, vaskesteder, bagasje- og lagerrom, sykerom og luftesteder for mellomdekkspassasjerer skal ikke medregnes,

L = skipets lengde som definert i regel 2 i kapittel II,

N = det totale antall køyer for passasjerer med køyeplass som føres over grenselinjen, hvor en passasjer med køyeplass er definert som en passasjer i lugarer som ikke rommer mer enn 8 passasjerer.

(2)I disse regler skal regel 5 (d) (iv) i kapittel II i konvensjonen erstattes med:

Bestemmelsene i punkt (d) (iii) skal også gjelde for skip av en hvilken som helst lengde, som er sertifisert til å føre et samlet antall passasjerer som ikke overstiger L² / 117 (L i meter) eller L² / 1260 (L i fot) eller 280, hvor det minste tall velges og hvor antallet passasjerer med køyeplass ikke skal overstige L² / 7000 (L i fot), eller 50, hvor det minste tall velges.

I skip som har en lengde på 131 meter (430 fot) og derover som dette punkt gjelder for, skal oppdelingen aktenfor kollisjonsskottet beregnes på grunnlag av faktoren 1.

(3)I disse regler skal bestemmelsene i regel 4 (d) og 5 (e) i kapittel II i konvensjonen ikke gjelde for noe skip som i henhold til bestemmelsene i regel 27 (c) (iii) i kapittel III, har tillatelse til å føre passasjerer utover hva skipet har livbåtkapasitet for.
Regel 13. Oppdelingslastelinjer
(1)I disse regler skal regel 11 (b) i kapittel II i konvensjonen erstattes med:

De fastsatte og avmerkede oppdelingslastelinjer skal være angitt i sikkerhetssertifikatet for passasjerskip i spesiell fart, og skal atskilles ved betegnelsen D.1 for den prinsipale passasjerfart, og D.2, D.3 osv. for de alternative fartsforhold.

(2)I disse regler skal regel 11 (d) i kapittel II i konvensjonen erstattes med:

Det fribord som svarer til enhver godkjent oppdelingslastelinje og de fartsforhold som det er godkjent for, skal være tydelig angitt i sikkerhetssertifikatet for skip i spesiell fart.

Regel 14. Maskineri, elektriske installasjoner, beskyttelse mot brann samt oppdagelse og slukking av brann

Passasjerskip i spesiell fart skal tilfredsstille fullt ut de krav i del C, D, E og F i kapittel II i konvensjonen, som gjelder for passasjerskip, unntatt:

(1)For nye passasjerskip i spesiell fart:
(a)bestemmelsene i reglene 42 og 68 skal gjelde fullt ut, unntatt for anordning av innhegning rundt trappeoppganger i rom som benyttes av passasjerer i spesiell fart,
(b)bestemmelsene i reglene 34, 51 og 52 skal gjelde fullt ut unntatt for beboelsesrom som benyttes av passasjerer i spesiell fart, og
(c)bestemmelsene i reglene 59 og 61 skal gjelde fullt ut hvor slike systemer er foreskrevet.
(2)For eksisterende passasjerskip i spesiell fart:
(a)bestemmelsene i reglene 24 (b), 25 (d)-(h), 27 (b), 29, 35, 37-44, 49, 53 og 68 skal gjelde i den utstrekning det er rimelig og praktisk gjennomførlig. Spesiell oppmerksomhet skal vies bestemmelsen om tilstrekkelig antall utganger,
(b)bestemmelsene i reglene 27 (a) (ii)-(viii), 45, 46 (a)-(b), 58 (b)-(f) og 64 (b)-(j) skal i det vesentlige gjelde, og
(c)bestemmelsene i reglene 51 og 52 skal gjelde fullt ut unntatt for rom som bebos av passasjerer i spesiell fart,
(d)bestemmelsene i regel 36 skal gjelde fullt ut unntatt for frittliggende dekkshus som ikke inneholder beboelsesrom og dekk utsatt for været som kan være av tre dersom bygningsmessige brannsikringstiltak er foretatt til administrasjonens tilfredshet,
(e)bestemmelsene i reglene 59-62 skal gjelde hvor slike systemer er anordnet,
(f)bestemmelsene i regel 34 skal gjelde i den utstrekning som de tilsvarende bestemmelsene som er nevnt i underpunktene (a)-(e) i dette punkt unntatt for rom som bebos av passasjerer i spesiell fart.
Del III. Livredningsredskaper etc.
Regel 15. Anvendelse

Disse regler skal regel 1 i kapittel III i konvensjonen erstattes med:

(1)Denne del får anvendelse på nye passasjerskip i spesiell fart hvor intet annet er uttrykkelig bestemt.
(2)For eksisterende passasjerskip i spesiell fart som ikke allerede tilfredsstiller bestemmelsene i disse regler for nye passasjerskip i spesiell fart, skal administrasjonen vurdere ordningen på hvert enkelt skip, og slike forbedringer som finnes praktisk gjennomførlige skal foretas, ikke senere enn ved utløpet av tolv måneder fra den dato da denne overenskomst trer i kraft, med sikte på at prinsippene i denne del i det vesentlige tilfredsstilles.
Regel 16. Fritakelse

I disse regler skal regel 3 (a) i kapittel III i konvensjonen erstattes med:

Når skip anvendes på reiser mellom nære nabohavner i to eller flere land kan administrasjonen frita disse for ethvert særlig krav i denne del hvis:

(1)regjeringene i de stater hvor slike havner er beliggende finner at beskyttelsen fra naturens side og de forhold hvorunder slike reiser mellom to slike havner foregår, gjør det urimelig eller unødvendig å anvende disse krav, og
(2)skipene under reisen ikke fjerner seg mer enn 20 mil fra nærmeste land unntatt når man krysser havbukter, hvor denne avstand ikke må overstige 30 mil.
Regel 17. Livbåter, redningsflåter og flyteredskaper
(1)I disse regler skal regel 27 (b) i kapittel III i konvensjonen erstattes med:

Passasjerskip i spesiell fart på internasjonale reiser som ikke er korte internasjonale reiser skal ha:

(i)Livbåter hvis samlede kapasitet på hver side av skipet er tilstrekkelig til at de kan oppta halvparten av det totale antall ombordværende personer. Administrasjonen kan dog tillate at livbåter erstattes med redningsflåter som har den samme totale kapasitet, men slik at det på hver side av skipet aldri skal være mindre livbåter enn tilstrekkelig til å kunne oppta 35 prosent av alle ombordværende.
(ii)Redningsflåter med tilstrekkelig samlet kapasitet til å romme 10 prosent av det totale antall personer om bord, samt flyteredskaper for 15 prosent av dette antall.
(2)I disse regler skal regel 27 (c) (iii) i kapittel III i konvensjonen erstattes med:

Uten hensyn til bestemmelsene i punkt (c) (ii) skal antallet av personer ført i et hvilket som helst skip som benyttes på korte internasjonale reiser ikke overstige den samlede livbåtkapasitet som er fastsatt i punkt (c) (i) og (c) (ii) i denne regel, med mindre administrasjonen finner at trafikkmengden gjør dette nødvendig.

(3)I disse regler skal regel 27 (c) (iv) i kapittel III i konvensjonen erstattes med:

Når administrasjonen i henhold til bestemmelsene i punkt (c) (iii) har tillatt befordring av personer utover livbåtkapasiteten og finner at det på vedkommende skip ikke er praktisk gjennomførlig å stue de redningsflåter som skal føres ifølge punkt (c) (ii), kan den tillate en reduksjon i livbåtantallet.

Betingelsene for dette er:

(1)livbåtantallet skal hvor det gjelder skip med en lengde på 58 meter (eller 190 engelske fot) eller derover, aldri være under fire, hvorav to skal føres på hver side av skipet, og skal, hvor det gjelder skip med en lengde under 58 meter (eller 190 engelske fot) aldri være under to, hvorav en skal føres på hver side av skipet og
(2)antallet av livbåter og redningsflåter skal bestandig være tilstrekkelig til å kunne oppta det totale antall ombordværende personer,
(3)dersom de livbåter som føres ikke har den kapasitet som kreves etter kolonne C i tabellen i regel 28 i kapittel III, skal administrasjonen forsøke å sørge for at de redningsflåter som det er mulig å sjøsette fra de godkjente utsetningsanordninger skal ha slik samlet kapasitet at den tilsvarer forskjellen mellom kapasiteten av de livbåter som befinner seg om bord og den kapasitet som forlanges etter kolonne C i tabellen, og de foreskrevne utsetningsanordninger skal være plassert som bestemt i regel 18.
(4)I disse regler skal regel 27 (c) (v) og (vi) i kapittel III i konvensjonen erstattes med:

Ethvert passasjerskip i spesiell fart skal på korte internasjonale reiser i tillegg til det foreskrevne antall livbåter og redningsflåter etter bestemmelsene i dette punkt, ha redningsflåter og flyteredskaper i tilstrekkelig antall til å kunne oppta 10 prosent av det samlede antall ombordværende personer. Under enhver omstendighet skal det i disse 10 prosent inkluderes redningsflåter for å kunne oppta minst 5 prosent av det samlede antall personer som det er plass til i de livbåter som skipet har om bord.

(5)I disse regler skal regel 27 (c) (vii) i kapittel III i konvensjonen erstattes med:

Administrasjonen kan tillate bestemte skip eller klasser av skip med sertifikater for korte internasjonale reiser å foreta reiser på mer enn 600, men ikke over 1200 mil, dersom de har livbåter som kan oppta 70 prosent av de ombordværende personer og ellers tilfredsstiller bestemmelsene i dette punkt.

Regel 18. Anbringelse og manøvrering av livbåter, redningsflåter og flyteredskaper

Disse regler skal regel 29 (n) (i) i konvensjonens kapittel III erstattes med:

På passasjerskip i spesiell fart som anvendes på internasjonale reiser, som ikke er korte internasjonale reiser, og som fører livbåter og redningsflåter i samsvar med punkt (1), (i) i regel 17, skal det anbringes godkjente utsetningsanordninger i et antall som etter administrasjonens mening er tilstrekkelig til å kunne sette på vannet lastet med det antall personer de er tillatt for og på høyst 30 minutter i stille vær, det antall redningsflåter som, sammen med livbåtene, kreves i samsvar med det nevnte punkt for å gi rom til alle ombordværende. Således anbrakte godkjente utsetningsanordninger skal såvidt mulig fordeles likt på hver side av skipet, og det skal alltid være minst en anordning på hver side. Administrasjonen kan bestemme at utsetningsanordninger for redningsflåter som skal føres ifølge punkt (1), (i) i regel 17 kan sløyfes dersom den finner at det ikke er nødvendig å senke passasjerene mer enn 9 meter (30 fot) fra utskipningsdekket til vannflaten. Slike redningsflåter skal ikke anbringes høyere om bord i skipet enn 18 meter (60 fot) over vannflaten.

Ingen slik anordning behøver imidlertid anbringes for de ytterligere redningsflåter påbudt i henhold til punkt (1), (ii) i regel 17 for 10 prosent av alle ombordværende, men alle redningsflåter som føres i samsvar med dette punkt skal, når en godkjent utsetningsanordning er anbrakt om bord, være en type som kan settes på vannet av en slik anordning.

Del IV. Transport av farlig gods
Regel 19. Alminnelige bestemmelser

Uten hensyn til bestemmelsene i kapittel VII i konvensjonen skal passasjerskip i spesiell fart ikke føre sådant farlig gods som det som er klassifisert i regel 2 i nevnte kapittel, med unntak av hva som er bestemt i regel 8 i samme kapittel.

Del V. De internasjonale helsebestemmelser
Regel 20. Anvendelse

De skip som denne overenskomst gjelder for skal være underlagt de internasjonale helsebestemmelser (1969) i det omfang forholdene og karakteren av den enkelte reise faller innenfor rammen av de nevnte helsebestemmelser.

Bilag 2 til Regler for passasjerskip i spesiell fart, 1971.

Tillegg I. Område for spesiell fart

...

Tillegg II. Skjema for sikkerhetssertifikat for passasjerskip i spesiell fart

Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i spesiell fart 

(Offisielt segl)(Land)

for en / (en kort) internasjonal reise i spesiell fart

Utstedt i henhold til bestemmelsene i 

OVERENSKOMSTEN OM PASSASJERSKIP I SPESIELL FART, 1971 

SkipetsKjennings-HjemstedBrutto-Oppgave over reiserDato for
navnnummer ellertonnasjesom i tilfelle erkjølstrek-
bokstavergodkjent i samsvarkingen (Se
med regel 27 (c)merknad
(vii) i kapittelunder)
III i SOLAS            
 

Den (Navn) regjering bevitner

Jeg, undertegnede (navn) bevitner 

I.At det ovenfor nevnte skip er blitt behørig besiktet i samsvar med bestemmelsene i de regler som er knyttet til overenskomsten om passasjerskip i spesiell fart, 1971, og som gjelder for reiser innenfor de områder som er definert under spesiell fart i disse regler.
II.At besiktelsen viser at skipet, når det fører passasjerer i spesiell fart og har om bord et samlet antall (mannskap og passasjerer) som ikke overstiger ..... personer, tilfredsstiller kravene i de nevnte regler for så vidt angår:
(1)ordningen av og detaljene vedrørende den vanntette oppdeling,
(2)følgende oppdelingslastelinjer: 
Oppdelingslastelinjer som er bestemtFribordÅ benytte når de rom som
og avmerket på skipets sider midt-passasjerer føres i,
skips (regel 13 i overenskomstenomfatter følgende
om passasjerskip i spesiell fart, 1971)alternative rom:
    D.1.
    D.2.
    D.3.
 
(3)livredningsutstyr tilstrekkelig for et samlet antall av ikke over

.......... personer, nemlig:

.......... livbåter (herunder ......... motorlivbåter eller mekanisk drevne livbåter), for ......... personer, og ..... ..... motorlivbåter utstyrt med radiotelegrafianlegg og lyskaster (innbefattet i det ovennevnte samlede antall livbåter, se ovenfor) som krever ........ sertifiserte båtmenn,

.......... redningsflåter som det kreves godkjente utsetningsanordninger for, for ............ personer, og

.......... redningsflåter som det ikke kreves godkjente utsetningsanordninger for, for ............ personer,

.......... flyteredskaper for ........... personer,

.......... livbøyer,

.......... redningsvester. 

(4)livbåtene og redningsflåtene var utstyrt i samsvar med bestemmelsene i reglene,
(5)skipet var utstyrt med et linekastende apparat og bærbare radioapparater for livbåter og redningsflåter i samsvar med bestemmelsene i reglene.
III.At skipet i alle andre henseender tilfredsstiller fordringene i de regler som er knyttet til den nevnte overenskomst, i den utstrekning kravene gjelder for det.

Dette sertifikat er utstedt på vegne av den ............ regjering.

Det er gyldig inntil ............

Utstedt i ............. den ............ 19 .......

Her anbringes seglet eller underskriften til den myndighet som har rett til å utstede sertifikatet.

Dersom undertegnet, skal følgende tilføyes:

Undertegnede erklærer at han er behørig bemyndiget av den nevnte regjering til å utstede dette sertifikat.

(Underskrift) 

Merknad:

Det vil være tilstrekkelig å anføre året for kjølstrekkingen eller året da skipet var på et liknende byggetrinn, unntatt for det år da overenskomsten om passasjerskip i spesiell fart 1971, trådte i kraft, da den aktuelle dato skal oppgis. For et skip som er omgjort som foreskrevet i regel 2 (14) i overenskomsten om passasjerskip i spesiell fart, 1971, må datoen da arbeidet med ombyggingen ble påbegynt angis.

Bestemmelser vedrørende intakt stabilitet. på passasjerskip i spesiell fart

Konferansen som erkjenner behovet for tilstrekkelig intakt stabilitet for passasjerskip i spesiell fart,

Anbefaler at de regjeringer som er deltakere i overenskomsten om passasjerskip i spesiell fart, 1971, skal for slike skip uansett lengde, iverksette rekommandasjon om intakt stabilitet for passasjerskip og lasteskip som har en lengde på under 100 meter, vedtatt under den fjerde ekstraordinære sesjon i forsamlingen i Den mellomstatlige rådgivende skipsfartsorganisasjon som Resolusjon A. 167 (ES. IV).

Mener at regjeringene vil vedta slike modifikasjoner til rekommandasjonen som finnes nødvendige for å møte de særlige omstendigheter i den spesielle fart, herunder de rådende værforhold og navigasjonsområdet.

Bilag 3 til Regler for passasjerskip i spesiell fart, 1971

Protokoll om romkrav for passasjerskip i spesiell fart, 1973

De regjeringer som har sluttet seg til den foreliggende protokoll,

Som har vedtatt Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1960, og Overenskomst om passasjerskip i spesiell fart, 1971,

Som mener at kravene i den ovennevnte konvensjons kapitler II og III kan modifiseres for passasjerskip som er registrert i deres land og som er engasjert i befordring av et stort antall passasjerer uten lugarplass i spesiell fart, som for eksempel i pilgrimsfarten,

Som er klar over behovet for å fastsette generelle regler om romkrav for passasjerer på passasjerskip i spesiell fart som kompletterende regler til Overenskomsten om passasjerskip i spesiell fart, 1971,

Er blitt enige om følgende:

Art I.Alminnelige forpliktelser etter denne protokoll

De regjeringer som har vedtatt denne protokoll påtar seg å sette i kraft bestemmelsene i denne protokoll og de regler som er knyttet hertil, og som utgjør en integrerende del av denne protokoll.

Enhver henvisning til denne protokoll er samtidig en henvisning til protokollens vedlegg.

Art II.Anvendelse

Denne protokoll gjelder for passasjerskip som brukes i spesiell fart og som er registrert i land hvis regjeringer har vedtatt Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1960, (heretter kalt «1960 Konvensjonen») og Overenskomst om passasjerskip i spesiell fart, 1971, (heretter kalt «1971 Overenskomsten») og nærværende protokoll og for skip som er registrert i territorier for hvilke «1960 Konvensjonen», «1971 Overenskomsten» og denne protokoll er blitt utvidet til å gjelde i henhold til de relevante artikler deri.

Art III.Formidling av informasjon

De regjeringer som har vedtatt denne protokoll forplikter seg til å sende til og deponere hos Den mellomstatlige rådgivende skipsfartsorganisasjon (heretter kalt «Organisasjonen»):

(a)ordlyden av de lover, resolusjoner, forordninger, forskrifter og andre bestemmelser som måtte være utferdiget om de forskjellige emner som inngår i denne protokoll,
(b)et tilstrekkelig antall eksemplarer av deres sertifikater, utstedt i henhold til bestemmelsene i denne protokoll, for distribuering til de regjeringer som har vedtatt denne protokoll, og også til de regjeringer som har vedtatt 1960 Konvensjonen, og
(c)en oppgave over ikke-statlige institusjoner som har fullmakt til å opptre på deres vegne ved iverksettelsen av tiltak under denne protokoll, for forsendelse til regjeringer som har vedtatt denne protokoll og også til de regjeringer som har vedtatt 1960 Konvensjonen.
Art IV.Underskrift, vedtakelse og tiltredelse
(a)Denne protokoll skal være åpen for underskrift i 3 måneder fra dags dato og skal deretter stå åpen for tiltredelse. Regjeringer som har vedtatt 1971 Overenskomsten kan vedta protokollen ved:
(1)underskrift uten forbehold om godkjennelse
(2)underskrift med forbehold om godkjennelse etterfulgt av godkjennelse, eller
(3)tiltredelse
(b)Godkjennelse eller tiltredelse skjer ved å deponere et godkjennelses- eller tiltredelsesdokument hos Organisasjonen. Organisasjonen skal underrette alle andre regjeringer som har underskrevet eller tiltrådt denne protokoll og de regjeringer som har vedtatt 1960 Konvensjonen om enhver godkjennelse eller tiltredelse og om datoen for dets deponering.
Art V.Ikrafttredelse
(a)Denne protokoll trer i kraft 6 måneder etter den dato da tre av de regjeringer som har vedtatt 1971 Overenskomsten har undertegnet denne protokoll uten forbehold om godkjennelse, eller deponert godkjennelses- eller tiltredelsesdokumenter hos Organisasjonen i overensstemmelse med denne protokolls artikkel IV, forutsatt at minst to av disse regjeringer er regjeringer for stater innen hvis territorium er registrert skip som er benyttet i spesiell fart, eller hvis innvånere føres i skip som benyttes i denne fart.
(b)Organisasjonen skal underrette de regjeringer som har undertegnet uten reservasjon, eller godkjent eller tiltrådt denne protokoll og likeledes de regjeringer som har vedtatt 1960 Konvensjonen om datoen for protokollens ikrafttredelse.
(c)For regjeringer som har deponert et godkjennelses- eller tiltredelsesdokument, i løpet av de seks måneder som er nevnt i punkt (a) i denne artikkel eller etter den dato da denne protokoll trer i kraft, skal godkjennelsen eller tiltredelsen ha virkning fra det tidspunkt denne protokoll trer i kraft eller tre måneder etter dagen for deponeringen, således at den seneste av disse datoer gjelder.
Art VI.Endringer
(a)Endringer ved enstemmig overenskomst:
(1)Denne protokoll kan endres ved enstemmig beslutning mellom de regjeringer som har vedtatt protokollen.
(2)På anmodning fra en av de regjeringer som har vedtatt denne protokoll skal Organisasjonen sende endringsforslag til alle kontraherende regjeringer til overveielse og vedtakelse.
(3)Enhver slik endring skal tre i kraft seks måneder etter den dato den er blitt vedtatt av alle de regjeringer som har vedtatt denne protokoll. En regjering som har vedtatt denne protokoll, og som ikke underretter Organisasjonen om sin vedtakelse eller forkastelse av endringen innen tolv måneder fra den dato da Organisasjonen sendte forslaget i henhold til underpunkt 2. i dette punkt skal anses for å ha godtatt endringen.
(b)Endringer ved konferanse:
(1)På anmodning fra en regjering som har vedtatt denne protokoll og med tilslutning fra minst en tredjedel av de regjeringer som har vedtatt protokollen, skal en konferanse av slike regjeringer sammenkalles av Organisasjonen for behandling av endringer i denne protokoll.
(2)Enhver endring som er vedtatt av en slik konferanse med to tredjedels flertall av de regjeringer som har vedtatt denne protokoll og som er til stede og stemmer, skal av Organisasjonen sendes alle regjeringer som har vedtatt protokollen til vedtakelse.
(3)Enhver endring som er meddelt de regjeringer som har vedtatt denne protokoll ifølge foregående underpunkt 2. skal for alle de regjeringer som har vedtatt denne protokoll, tre i kraft tolv måneder etter den dato da endringen er vedtatt av to tredjedeler av de regjeringer som har vedtatt denne protokoll, unntatt for dem som før den trer i kraft avgir en erklæring om at de ikke vedtar endringen.
Art VII.Oppsigelse
(a)Denne protokoll kan når som helst etter utløpet av fem år fra den dag da avtalen trådte i kraft for en regjering som har vedtatt denne protokoll sies opp av denne regjering.
(b)Oppsigelse foretas ved en skriftlig melding stilet til Organisasjonen, som skal under rette alle andre regjeringer som har vedtatt denne protokoll om enhver mottatt oppsigelse og om datoen for dens mottagelse.
(c)En oppsigelse trer i kraft ett år etter at den er mottatt av Organisasjonen eller etter et slikt lengre tidsrom som måtte være angitt i meldingen.
Art VIII.Territorier
(a)
(1)De forente nasjoner, i de tilfelle da de er den utøvende myndighet for et territorium, eller en hvilken som helst regjering som har vedtatt 1960 Konvensjonen og som er ansvarlig for et territoriums internasjonale forbindelser, skal så snart som mulig rådføre seg med et slikt territorium for å søke denne protokoll utvidet til territoriet og kan til enhver tid ved skriftlig melding, stilet til Organisasjonen, erklære at denne protokoll skal gjøres gjeldende for et slikt territorium.
(2)Denne protokoll skal fra den dato melding mottas, eller fra en hvilken som helst annen dato som måtte være angitt i meldingen, gjøres gjeldende for det territorium som er nevnt i meldingen.
(b)
(1)De forente nasjoner eller enhver regjering som har vedtatt 1960 Konvensjonen, og som har avgitt erklæring i henhold til punkt a) i denne artikkel, kan når som helst etter utløpet av et tidsrom på fem år fra den dag da denne protokoll er blitt gjort gjeldende for et hvilket som helst territorium, ved skriftlig melding, stilet til Organisasjonen, erklære at denne protokoll ikke lenger skal gjelde for det territorium som er nevnt i meldingen.
(2)Denne protokoll skal opphøre å omfatte ethvert territorium nevnt i en slik melding etter et år, eller et slikt lengre tidsrom som måtte være angitt i meldingen, regnet fra den dato da Organisasjonen mottok meldingen.
(c)Organisasjonen skal underrette alle de regjeringer som har vedtatt denne protokoll og de regjeringer som har sluttet seg til 1960 Konvensjonen, når denne overenskomst er blitt gjort gjeldende for et territorium i henhold til punkt a) i denne artikkel, og når den ikke lenger gjelder i henhold til bestemmelsene i punkt b), med underretning i hvert enkelt tilfelle om den dato da denne protokoll ble gjort gjeldende eller ikke lenger vil gjelde.
Art IX.Deponering og registrering
(a)Denne protokoll skal deponeres i arkivene hos Organisasjonen og Organisasjonens generalsekretær skal oversende bekreftede avskrifter av den til alle de regjeringer som har undertegnet den og til alle andre regjeringer som tiltrer denne protokoll.
(b)Så snart denne protokoll trer i kraft, skal Organisasjonen registrere den i samsvar med artikkel 102 i De forente Nasjoners pakt.
Art X.Språk

Denne protokoll er utferdiget i ett eksemplar på engelsk og fransk, med lik gyldighet for begge tekster. Offisielle oversettelser til russisk og spansk skal utarbeides og deponeres sammen med den underskrevne original.

TIL BEKREFTELSE AV DETTE har de undertegnede, som er behørig bemyndiget til det av sine respektive regjeringer, underskrevet denne protokoll.

UTFERDIGET I LONDON denne trettende dag i juli, 1973.

Vedlegg til Bilag 3. Regler for romkrav for passasjerskip i spesiell fart, 1973

Del I. Alminnelige bestemmelser
Regel 1. Navn

Disse regler kalles «Regler for romkrav for passasjerskip i spesiell fart, 1973.»

Regel 2. Definisjoner
(1)Unntatt hvor annet er utrykkelig bestemt, skal de definisjoner som er nevnt i regel 2 i Regler for passasjerskip i spesiell fart, 1971 også gjelde for disse regler.
(2)For disse regler gjelder videre disse definisjoner:
(a)1960 Konvensjonen betyr Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1960.
(b)1966 Konvensjonen betyr Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966.
(c)Reisens varighet betyr tidsintervallet mellom det tidspunkt skipet forlater den havn hvor reisen begynner og det tidspunkt det ankommer til den havn hvor reisen slutter.
(d)Godværssesongen i relasjon til de deler av området for spesiell fart som ligger innenfor den tropiske sone, slik denne er definert i regel 48 i 1966 Konvensjonen, betyr en periode som strekker seg over hele året, og i relasjon til de deler av dette område som ligger innenfor et periodisk tropeområde slik dette er definert i regel 49 i samme konvensjon, den periode som er fastsatt i regel 49 som den tropiske periode for dette område.
(e)Uværssesongen i relasjon til de deler av området for spesiell fart som ligger innenfor det periodiske tropeområde slik dette er definert i den ovenfor nevnte regel 49, betyr den periode som der er fastsatt som sommerperioden i dette område.
(f)Dypeste oppdelingslastelinje er den vannlinje som svarer til det største tillatte dypgående etter de oppdelingskrav som kommer til anvendelse i henhold til reglene for passasjerskip i spesiell fart, 1971.
(g)Skipets lengde er lengden målt mellom perpendikulærene ved dypeste oppdelingslastelinje.
(h)Øvre mellomdekk betyr dekket under værdekket, eller i skip med sideåpninger dekket under øvre dekk.
(i)Nedre mellomdekk betyr dekket under øvre mellomdekk.
(j)Brutto romvolum betyr volumet målt mellom dekkene og mellom overflaten av spanter, garnering eller kledning i skipssidene.
Regel 3. Anvendelse

Disse regler får anvendelse på nye og eksisterende passasjerskip i spesiell fart, dog slik at for eksisterende skip kan deres anvendelse lempes iht. del III i disse regler.

Regel 4. Fritakelser

Et skip som unntaksvis skal foreta en enkel reise kan av administrasjonen fritas fra bestemmelsene i disse regler, unntatt Del IV, under forutsetning av at skipet tilfredsstiller de krav som etter administrasjonens mening er nødvendig for å kunne foreta reisen.

Regel 5. Utstedelse av sertifikater
(1)Et sertifikat, kalt sertifikat for romkrav for passasjerskip i spesiell fart skal utstedes etter at det er foretatt inspeksjon og besiktelse av et passasjerskip i spesiell fart som tilfredsstiller de krav som disse regler fastsetter. Sertifikatet skal utstedes for et tidsrom som ikke overstiger tolv måneder. Formularet for sertifikatet skal være i samsvar med det mønster som er gitt i tillegg II til disse regler.
(2)Et sertifikat for romkrav for passasjerskip i spesiell fart skal utstedes av administrasjonen eller av enhver person eller organisasjon som er behørig bemyndiget til det av administrasjonen. I alle tilfeller påtar administrasjonen seg det fulle ansvar for sertifikatet.
(3)En regjering som har vedtatt denne protokoll kan, etter anmodning fra en administrasjon som er en regjering som er deltaker i denne protokoll forlange at et skip blir besiktet, og hvis den finner at kravene i disse regler er oppfylt, utstede et sertifikat til skipet i henhold til disse regler. Et sertifikat som er utstedt på denne måte, må inneholde en erklæring som fastslår at det er utstedt etter anmodning fra regjeringen i det land som skipet er eller vil bli registrert i, og det skal ha den samme gyldighet og godtas på samme måte som et sertifikat utstedt i henhold til punkt 2) i denne regel.
Regel 6. Oppslag av sertifikater

Et sertifikat eller en bekreftet kopi av dette som er utstedt i henhold til disse regler, skal slås opp på et iøynefallende og tilgjengelig sted på skipet.

Regel 7. Godtakelse av sertifikat

Et sertifikat for romkrav for passasjerskip i spesiell fart utstedt på vegne av en regjering som har vedtatt denne protokoll, skal godtas av andre regjeringer som har vedtatt denne protokoll. Det skal av disse regjeringer anses som om det har samme gyldighet som sertifikater utstedt av disse.

Regel 8. Særrettigheter

Særrettigheter etter disse regler kan ikke kreves for noe skip, med mindre det har gyldig sertifikat for romkrav for passasjerskip i spesiell fart.

Del II. Romkrav
Regel 9. Rom som ikke egner seg for befordring av passasjerer
(1)Ingen passasjer i spesiell fart skal befordres:
(a)i noe dekk som ligger lavere enn det som ligger umiddelbart under den dypeste oppdelingslastelinje,
(b)på noe sted i mellomdekk hvor rommets effektive høyde er mindre enn 1,90 meter (6 fot 3 tommer),
(c)foran kollisjonsskottet eller dets øvre forlengelse, som fastsatt i regel 9, kapittel II i 1960 Konvensjonen,
(d)på nedre mellomdekk i et område som ligger innenfor 10 % av skipets lengde, regnet fra den forre perpendikulær, eller
(e)på noe værdekk som ikke er vernet slik som administrasjonen forlanger.
(2)Under uværssesongen skal rom på værdekk ikke medregnes som tilgjengelig rom for befordring av passasjerer i spesiell fart, når unntas at slike rom kan anses å være tilgjengelige som lufteplass, slik som regel 11 og regel 13 forlanger.
Regel 10. Tillatt passasjerantall

Det antall passasjerer i spesiell fart som befordres på noen reise må ikke overstige:

(1)for noen reise det antall som er tillatt under Overenskomst om passasjerskip i spesiell fart, 1971,
(2)for en reise på 72 timer eller derover, et antall som tilsvarer antall køyer i samsvar med regel 13,
(3)for en reise på mindre enn 72 timer, summen av:
(a)antall køyer (hvis sådanne) som er montert i henhold til kravene i regel 13, 2), og
(b)antall passasjerer som er tillatt i oppholdsrom som ikke har køyer, i samsvar med regel 11,
(4)for en reise på 24 timer eller derover, et antall beregnet i samsvar med regel 11, 4) eller 13, 3) som passende,
(5)for en hvilken som helst reise det antall for hvilket lufteplasser er tilgjengelig i samsvar med regel 11 eller regel 13, som passende.
Regel 11. Rom som ikke har køyeplass
(1)Ifølge bestemmelsene i punkt 3) og 4) i denne regel og i regel 9 og 12, skal rom hvor det ikke er anrettet køyeplasser for passasjerer i spesiell fart måles for å kunne befordre slike passasjerer etter den metode som er fastlagt i tillegg I til disse regler, idet man tar hensyn til disse roms beliggenhet, reisens varighet og virkningen av godværs- og uværsperiodene.
(2)I tillegg skal det sørges for ikke mindre enn 0.37 kvadratmeter (4 kvadratfot) lufteplass på værdekkene for hver passasjer på øvre og nedre mellomdekk. Slike lufteplasser skal være tydelig merket «RESERVERT SOM LUFTEPLASS FOR PASSASJERER I SPESIELL FART».
(3)Hvis utgang fra et mellomdekk eller annet lukket rom må foregå gjennom et annet oppholdsrom for passasjerer, skal det førstnevnte rom måles etter de normer som er fastsatt i tillegg I til disse regler for rom i nedre mellomdekk.
(4)Under ingen omstendighet skal antallet passasjerer som tillates befordret under denne regel være slik at passasjerantallet i noe rom overstiger bruttovolumet av dette rom i kubikkmeter (kubikk fot) delt med 3,06 kubikk meter (108 kubikk fot), når varigheten av en reise er 24 timer eller derover.
Regel 12. Områder som skal fratrekkes og merkes
(1)Når man i samsvar med regel 11 skal beregne hvilket passasjerantall kan befordres i noe rom som ikke er forsynt med køyer, skal følgende fratrekk gjøres:
(a)et totalt fratrekk på 5 % av bruttoarealet av rommet, som avsettes for medbrakt bagasje,
(b)et område som strekker seg 0,75 meter (2 fot 6 tommer) fra inngangen til enhver trapp eller leider, vaskeplass, toalett eller latrinebatteri, eller enhver vannkran eller brannhydrant,
(c)rom som er nødvendig for arbeidet med livbåter, flåter og andre flytegjenstander. Disse områder kan dog medregnes som lufteplasser,
(d)enhver lasteluke, og
(e)ethvert område som administrasjonen finner er uegnet som oppholdssted for passasjerer i spesiell fart.
(2)De områder som er beskrevet i b), c), d) og e) i punkt 1) i denne regel skal avmerkes med en hvit linje som er 0,08 meter (3 tommer) bred.
Regel 13. Rom med monterte køyer
(1)På ethvert skip som foretar en reise av en varighet som under normale forhold vil vare 72 timer eller mer, skal det innredes en køye for hver passasjer i spesiell fart.
(2)På ethvert skip hvor det er innredet køyer til bruk for passasjerer i spesiell fart, skal følgende bestemmelser gjelde:
(a)størrelsen av køyen skal ikke være mindre enn 1,90 meter (6 fot 3 tommer) lang og 0,70 meter (2 fot 3 tommer) bred,
(b)hver køye skal ha direkte adgang til passasje og passasjen skal være slik innrettet at den gir lett adgang til en nødutgang,
(c)bredden av passasjen skal ikke være mindre enn 0,7 meter (2 fot 3 tommer),
(d)køyer kan monteres i en eller to høyder, i sistnevnte tilfelle under forutsetning av at følgende krav er oppfylt:
(i)avstanden mellom dekk og bunnen av den underste køye skal ikke være mindre enn 0,45 meter (1 fot 6 tommer),
(ii)avstanden mellom bunnen av underste køye og bunnen av øverste køye skal ikke være mindre enn 0,90 meter (3 fot),
(iii)avstanden mellom bunnen av den øverste køye og undersiden av ovenforliggende innretning (f. eks. dekksbjelker eller bærebjelker) skal ikke være mindre enn 0,90 meter (3 fot), og
(iv)det skal være forsvarlig adkomst til øverste køye,
(e)køyer skal være forsynt med slingrekant eller rekkverk og hvis de er plassert side om side, med forsvarlig separering,
(f)køyer og fester skal være av metall og av en type som er godkjent av administrasjonen,
(g)med unntak av de tilfeller hvor lukeåpninger har innebygning eller på annen måte er beskyttet som fastsatt av administrasjonen, skal ingen køye være plassert innenfor en avstand av 0,9 meter fra slike åpninger,
(h)ingen køye skal plasseres innenfor en avstand av 0,60 meter (2 fot) fra karmer, garnering eller kledning i skipssiden,
(i)ingen køye skal være plassert innenfor en avstand av 0,75 meter (2 fot 6 tommer) fra døråpning til trapp eller leider, vaskeplass, toalett eller latrinebatteri, vannkran eller brannhydrant, og
(j)ingen køye skal plasseres på noe sted hvor administrasjonen finner at passasjerer i spesiell fart ikke bør plasseres.
(3)Under ingen omstendighet skal antallet passasjerer i spesiell fart som befordres i henhold til denne regel være slik at rom i kubikkmeter (kubikkfot) delt med 3,06 kubikk meter (108 kubikk fot) overstiges.
(4)Lufteplass som ikke er mindre enn 0,37 kvadratmeter (4 kvadratfot) pr. passasjer skal innrettes på værdekkene for hver passasjer på de øvre og nedre mellomdekk. Slike lufteplasser skal være tydelig merket «RESERVERT SOM LUFTEPLASS FOR PASSASJERER I SPESIELL FART».
Regel 14. Oppmerking av rom

Ethvert rom som skal anvendes til befordring av passasjerer i spesiell fart skal tydelig angi ved eller nær inngangen til samme det antall passasjerer for hvilket rommet er sertifisert.

Regel 15. Bredde på trapper
(1)Hvor ikke annet er bestemt i denne regel skal trapper og leidere som tjener som utgang fra noe rom som ligger under værdekket og som er beregnet for å kunne benyttes av passasjerer i spesiell fart, for at man kan komme raskt ut av slikt rom, slik som regel 68 i kapittel II i 1960 Konvensjonen foreskriver, ha en total bredde som ikke må være mindre enn 0,05 meter (2 tommer) for hver 5 personer som befordres i dette rom.
(2)Hvor slike rom er plassert - det ene over det andre - skal trapper og leidere som fører oppover fra de øvre rom ha en samlet bredde på ikke mindre enn 0,05 meter (2 tommer) for hver 5 passasjerer som befordres i de to rom.
(3)Hvor slike rom er plassert på samme dekk og har felles adkomst, skal slike rom bli å anse som ett rom, når man skal beregne den samlede bredde på trapper som fører opp fra slikt dekk.
(4)Under ingen omstendighet skal bredden på noen trapp eller leider vist til i denne regel være mindre enn 0,75 meter (2 fot 6 tommer); hvor bredden er større enn 1,50 meter (5 fot) skal trappen eller leideren forsynes med et midtrekkverk eller rekkverk som er godkjent av administrasjonen.
(5)Leidere og trapper skal være slik arrangert at trengsel unngås.
(6)I medhold av denne regel skal det antall passasjerer som skal benytte seg av et oppholdsrom være slik som angitt i regel 11 eller 13, alt etter hvilken regel som anvendes, og det antall som skal benytte et hvilket som helst annet rom tilsvare slike roms kapasitet.
Regel 16. Belysning

Alle rom, heri iberegnet korridorer, trapper og leidere innrettet for opphold eller bruk for passasjerer i spesiell fart skal forsynes med innretninger hvormed de kan bli forsvarlig opplyst både om dagen og natten. Hvor der er mulig skal man benytte seg av dagslys.

Regel 17. Ventilasjon
(1)Ethvert skip skal forsynes med et system bestående av mekanisk ventilasjon gjennom kanaler som er tilstrekkelig for å fordele frisk luft til alle innelukkede deler som benyttes av passasjerer i spesiell fart, og som er i stand til å skifte luften ti ganger pr. time. Som et alternativ kan anvendes et luftkondisjoneringssystem som er godkjent av administrasjonen.
(2)Det ventilasjons- eller luftkondisjoneringssystem som er forlangt i punkt 1) i denne regel skal være i stand til å hindre at luft fra eventuelt hospitallufteanlegg trenger inn.
Regel 18. Solseil

Ethvert skip skal utstyres med godkjente solseil som skal gi beskyttelse mot været for:

(a)de deler av utsatte dekk som er avsatt for benyttelse av passasjerer i spesiell fart, og
(b)de deler av utsatte dekk og tak over oppholdsrom som er plassert umiddelbart over rom som er avsatt for å benyttes av passasjerer i spesiell fart, i den utstrekning administrasjonen finner dette nødvendig.
Regel 19. Koking av mat

Passasjer i spesiell fart skal ikke tillates å koke mat om bord.

Regel 20. Hindring av ulykker

Åpne luker skal være forsvarlig sikret opp til en høyde av minst 0,90 meter (3 fot), når de er åpne for lufting skal de dessuten være forsvarlig beskyttet ved nett.

Regel 21. Hindringer i passasjerrom

Rom, heri innbefattet lufterom til bruk for passasjerer i spesiell fart skal ikke benyttes til last.

Del III. Eksisterende skip
Regel 22. Lempninger i bestemmelsene i Del II

For eksisterende skip kan administrasjonen tillate følgende lempninger fra kravene i Del II i disse regler:

(1)Regel 9, 1), b) og 15 kommer til anvendelse bare i den utstrekning administrasjonen finner dette praktisk og rimelig.
(2)Regel 11 kommer til anvendelse unntagen på reiser i godt vær, hvor reisens varighet er på mer enn 24, men mindre enn 48 timer, hvor arealet pr. person som befordres som passasjerer i spesiell fart på andre steder enn i nedre dekk kan reduseres til 0,9 kvadratmeter (10 kvadratfot) og i nedre mellomdekk til 1,12 kvadratmeter (12 kvadratfot).
(3)Regel 13 kommer til anvendelse på følgende vilkår:
(a)På et skips reise, hvor administrasjonen på forhånd har angitt reiseruten, hvor der under reisen foregår en utstrakt iland- og ombordstigning i de mellomliggende havner, kan administrasjonen lempe på kravene i punkt 1) i den utstrekning dette finnes forsvarlig, idet man tar reisens egenart i betraktning.
(b)Hvor et skip allerede er forsynt med køyer, dersom administrasjonen finner at:
(i)de passasjerer i spesiell fart som er om bord har slike egenskaper at slik reduksjon i størrelsen av køyer ikke ville bety noe ubehag for dem, og
(ii)slik tilgjengelig ekstra plass som fremkommer gjennom slik reduksjon kan benyttes til å øke sikkerheten og komforten for passasjerene i spesiell fart, og slik plass ikke vil bli benyttet til å øke passasjerantallet på en slik måte som ellers ville vært tillatt under regel 13, kan køyer som ikke må være mindre enn 1,80 meter (6 fot) lange og 0,70 meter (2 fot 3 tommer) brede benyttes.
(c)De avstander som er fastsatt i regel 13, 2) d) (i), (ii) og (iii) kan alle reduseres med høyst 0,15 meter (6 tommer) forutsatt at summen av disse avstander ikke er mindre enn 1,90 meter (6 fot 3 tommer).
(4)Regel 17 behøver ikke komme til anvendelse når et naturlig ventilasjonssystem blir montert i de rom som denne regel refererer til, forutsatt at et slikt system er tilstrekkelig til å sikre en luftbevegelse under alle vær- og klimaforhold som skipet kan regne med å møte, og som særlig tilfredsstiller i det minste følgende krav:
(a)Det samlede areal for inntaksventilene som betjener slikt rom bortsett fra ventiler, dører, trapper, skylights eller andre åpninger som ikke bare sørger for ventilasjon skal ikke være mindre enn:
(i)for øvre mellomdekk 0,032 kvadratmeter (5 kvadrattommer) for hver passasjer som tilhører dette rom,
(ii)for nedre mellomdekkrom 0,048 kvadratmeter (7,5 kvadrattommer) for hver passasjer som tilhører dette rom, og det samlede areal åpninger som betjener et slikt rom skal heller ikke være mindre enn de ovennevnte normer.
(b)I alle mellomdekkrom, bortsett fra åpne selvluftende rom, skal det benyttes vifter som har en diameter av ikke mindre enn 0,60 meter (2 fot) for hver 25 passasjerer som tilhører slikt rom, forutsatt at vifter av mindre diameter kan benyttes og antallet vifter varieres, dersom administrasjonen finner at de til sammen vil skaffe en like stor luftbevegelse.
(c)Hvor etter denne paragraf passasjerantallet som tilhører et oppholdsrom skal være slik som bestemt i regel 11 eller regel 13, alt etter hvilken regel som anvendes, og antallet som tilhører et hvilket som helst annet rom skal være slik som dette har kapasitet til.
Del IV. Internasjonale helsebestemmelser
Regel 23. Anvendelse

De skip som disse regler gjelder for skal være underlagt De internasjonale helsebestemmelser (1969) i det omfang forholdene og karakteren av den enkelte reise faller innenfor rammen av de nevnte helsebestemmelser.

Bilag 4 til Regler for passasjerskip i spesiell fart, 1971

Tillegg I. Tabell for rom-normer

BeliggenhetReisens varighetMinimum rom-tildeling
pr. passasjer
Værdekk (bare underMindre enn 24 timer0,74 m² (8 kvadratfot)
godværssesongen)24 timer og derover, men1,12 m² (12 kvadratfot)
mindre enn 72 timer
Øvre dekkMindre enn 24 timer0,74 m² (8 kvadratfot)
24 timer og derover, men1,12 m² (12 kvadratfot)
mindre enn 72 timer
Øvre mellomdekkMindre enn 24 timer0,88 m² (9 1/2 kvadratfot)
24 timer og derover, men1,12 m² (12 kvadratfot)
mindre enn 72 timer
Nedre mellomdekkMindre enn 24 timer0,88 m² (9 1/2 kvadratfot)
24 timer og derover, men1,40 m² (15 kvadratfot)
mindre enn 72 timer

Tillegg II. Skjema for sertifikat

Sertifikat for romkrav for passasjerskip i spesiell fart 

(Offisielt segl)(Land) 

Utstedt i henhold til bestemmelsene i Protokoll om romkrav for passasjerskip i spesiell fart, 1973, etter fullmakt fra regjeringen i 

(landets fullstendige offisielle navn)

av

(full offisiell betegnelse av den autoriserte person eller organisasjon ifølge bestemmelsene i Protokoll om romkrav for passasjerskip i spesiell fart, 1973) 

Skipets navnKjenningsnum-HjemstedBruttoDato for kjøl-
mer eller bok-tonnasjestrekkingen (Se
stavermerknad under)              
 

MERK:

Det vil være tilstrekkelig å anføre året for kjølstrekkingen, eller året da skipet var på et liknende byggetrinn, unntatt for det år da Overenskomst om passasjerskip i spesiell fart, 1971 trådte i kraft, da den aktuelle dato skal oppgis. For et skip som er omgjort som foreskrevet i regel 2, 14) i Overenskomst om passasjerskip i spesiell fart, 1971, må datoen da arbeidet med ombyggingen ble påbegynt angis.  

Anvendbare rom for befordring av passasjerer i spesiell fart

Antall passasjerer i spesiell fart tillatt på reisen
Mindre enn24 timer72 timerBARE FOR
24 timerderover, menogEKSISTEREN-
mindre enn 72deroverDE SKIP 24
Lokalitettimertimer og der-
over, men
mindre enn 48
timer i god-
værsesonger              
 

Det bekreftes herved at skipet har vært besiktet og at de rom som det er vist til ovenfor har blitt funnet å tilfredsstille kravene i Regler for romkrav for passasjerskip i spesiell fart, 1973, og at de er funnet tilfredsstillende for befordring av det antall passasjerer i spesiell fart som tabellen inneholder. 

Dette sertifikat er gyldig inntil19 ........ 

Utstedt i

(Sted hvor sertifikatet er utstedt) 

............ 19 ....
(Utstedelsesdato) Underskrift av den som er bemyndiget til å utstede sertifikatet

og/eller

(Den utstedende myndighets stempel) 

Hvis sertifikatet er undertegnet skal følgende passus tilføyes: 

Undertegnede bekrefter at han er behørig autorisert av nevnte regjering til å utstede dette sertifikat.

..................

(Underskrift)