Forskrifter om anke til Trygderetten for medlemmer av kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger.

DatoFOR-1977-03-04-1
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1977 s 160
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-12-16-9-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om anke til Trygderetten

Fastsatt ved kgl.res. 4. mars 1977.

I medhold av lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten § 1 nr. 2 bestemmes at vedtak om individuelle rettigheter og plikter kan ankes inn for Trygderetten når det gjelder fylkeskommunale og kommunale pensjonsordninger utenfor Kommunal Landspensjonskasse som er likeverdige med og har eller får overføringsavtale med Statens pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse.