Forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn

DatoFOR-1977-05-13-2
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1977 381
Ikrafttredelse13.05.1977
Sist endretFOR-2015-08-13-960
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, LOV-1967-02-10-§24, LOV-1967-02-10-§28, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§52, LOV-2008-06-06-37-§59, FOR-2006-12-15-1456-§22
Kunngjort
KorttittelForskrift om utlendingers fiske i NØS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. mai 1977 nr. 2 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd og § 28 fjerde ledd, lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, § 52 og § 59 og forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 22.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 mai 1981, 25 juni 1993 nr. 569, 12 nov 1993 nr. 1032, 25 mars 1994 nr. 244, 11 juli 1995 nr. 640, 12 feb 1997 nr. 190, 4 juni 1998 nr. 568, 19 feb 1999 nr. 223, 29 juni 2001 nr. 1056, 3 mars 2004 nr. 551, 16 feb 2005 nr. 152, 8 juli 2005 nr. 809, 27 april 2007 nr. 458, 23 nov 2007 nr. 1323, 9 juni 2008 nr. 558, 24 april 2009 nr. 454, 18 sep 2009 nr. 1199, 10 juni 2013 nr. 592, 23 des 2013 nr. 1691, 27 jan 2014 nr. 95, 20 jan 2015 nr. 41, 13 aug 2015 nr. 960.

§ 1.Virkeområde.

Denne forskrift gjelder i Norges økonomiske sone utenfor det norske fastland mellom 12 og 200 nautiske mil (en nautisk mil = 1852) fra grunnlinjene for utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlasting. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer bestemmelsen til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i. Forskriften gjelder også for utenlandske fartøy som skal lande fangst til eller på annen måte bruke norsk havn.

Forskriften er ikke til hinder for at svenske og danske fiskere kan fiske inntil 4 nautiske mil fra de fastsatte grunnlinjer i de områder som dekkes av overenskomsten av 15. januar 2015 mellom Kongeriket Norge og Den europeiske union om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg og på de vilkår som følger av nevnte avtale.

0Endret ved forskrifter 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007), 9 juni 2008 nr. 558, 20 jan 2015 nr. 41, 13 aug 2015 nr. 960.
§ 2.Definisjoner

Med utenlandsk fartøy forstås et fartøy som ikke er norsk, jfr. lov av 20. juli 1893 om sjøfarten § 1.

0Endret ved forskrifter 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007), 9 juni 2008 nr. 558.
§ 3.Unntaksbestemmelse

Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 23a første ledd kommer ikke til anvendelse for fartøy med fisketillatelse.

0Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 152 (i kraft 1 mars 2005), 23 des 2013 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Tildeling av fisketillatelse.

Utenlandsk fiskefartøy kan ikke drive fiske og fangst i Norges økonomiske sone uten tillatelse av Fiskeridirektøren.

Tillatelse gis til så mange fartøyer fra hvert land og på slike vilkår at fartøyene ved en beregnet fangstinnsats vil fiske opp vedkommende lands tildelte kvote.

I tillatelsen kan det fastsettes vilkår for fiske, herunder fartøykvote, fangstområder, redskapsbruk, tillatelsens gyldighetstid og hvilke fiskeslag tillatelsen omfatter.

Tillatelsen gjelder for et bestemt fartøy og kan ikke overdras. Om praktiske grunner tilsier det kan det gis tillatelse til en bestemt gruppe fartøyer.

Tillatelsen skal oppbevares om bord under fisket, med mindre annet er fastsatt. Tillatelsen skal på forlangende forevises norske myndigheter.

§ 5.Søknad om fisketillatelse.

Søknad om fisketillatelse skal i god tid før fisket påbegynnes innsendes sammen med fiskeplan til Fiskeridirektoratet, Bergen, på den måte som er fastsatt for hvert enkelt land. Gjelder ikke særlige regler, skal søknad sendes for hvert enkelt fartøy.

Søknad om fisketillatelse skal skje på skjema fastsatt av Fiskeridirektøren.

§ 6.Vilkår for nektelse og tilbaketrekking av fisketillatelse.

Selv om vilkårene for øvrig er til stede, kan tillatelse nektes når fartøyets eier, fører eller mannskap har overtrådt bestemmelsene om fiske eller fangst eller vilkår i gitt tillatelse i områder under norsk fiskerijurisdiksjon, eller når fartøyet har vært brukt ved overtredelsen. Det samme gjelder når fartøyet eller fartøyets eier enten har deltatt i uregulert fiske i internasjonalt farvann på en fiskebestand som i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon er underlagt reguleringer, eller har deltatt i fiske i strid med reguleringer som er fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller -arrangementer. Tillatelse kan nektes når fartøyet har foretatt utkast av fisk fanget i Norges økonomiske sone som i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 15 første ledd skal føres i land og det ikke er gjort unntak fra denne plikten etter § 15 første ledd 2. punktum, jf. § 48 i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen. Tillatelse kan også nektes når vilkårene etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 51 er oppfylt.

En gitt tillatelse kan når som helst trekkes tilbake av samme grunner som i foregående ledd.

Tillatelsen bortfaller når vedkommende lands fiskekvote er oppfisket.

0Endret ved forskrifter 25 mars 1994 nr. 244, 19 feb 1999 nr. 223, 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007), 24 april 2009 nr. 454, 23 des 2013 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Begrensninger i klageadgangen.

For vedtak i medhold av §§ 4 og 6 gjelder ikke forvaltningslovens regler om grunngivingsplikt, og vedtak kan ikke påklages.

§ 8.Rapporteringsbestemmelser.

Fartøy som nevnt i § 1 skal sende de meldingene som fremgår av bokstavene a-j i denne bestemmelsen.

Slike meldinger skal sendes Fiskeridirektoratet på en av følgende måter:

1.pr. telefaks til Fiskeridirektoratet, eller
2.elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC). Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet og være nummerert fortløpende gjennom året.

Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.

Elektroniske meldinger skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet, og være nummerert fortløpende gjennom året. 

a) Melding om fiskestart

Fartøy som er gitt tillatelse til fiske og fangst i sonen nord for 62° N skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes sende melding om fiskestart. Fartøy som er gitt tillatelse til fiske og fangst i sonen sør for 62° N skal tidligst 12 timer og senest 1 time før innseiling i sonen sende melding om fiskestart.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittInnhold
MeldingstypeTMPCOE, Melding om fiskestart
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
Posisjon breddeLAPPosisjon bredde for fiskestart, NDDMM
Posisjon lengdeLOPPosisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
FangstområdeRAPICES-område der fisket skal starte
SoneZOPSone der fisket skal starte (ISO-3)
DatoPDKDato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPTidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.

Fartøy som kommer fra fiskevernsonen ved Svalbard etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt.

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift bestemme at det skal opplyses hvilket fiskeri fartøyet skal delta i. 

b) Fangstmelding

Fangstmelding skal sendes ved overgang til fiske i annet ICES-område og ellers ukentlig ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart. Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62° N med minste maskevidde 120 mm og som velger å avslutte fisket senere enn 4 timer før grensepassering, jf. § 8 bokstav e, skal uavhengig av tid siden siste melding, sende en fangstmelding tidligst 6 timer og senest 4 timer før grensepassering. Denne meldingen skal angi posisjon for grensepassering.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittInnhold
MeldingstypeTMPCAT, Fangstmelding
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
Posisjon lengdeLOP2Posisjon lengde på meldingstidspunktet
Posisjon breddeLAP2Posisjon bredde på meldingstidspunktet
FangstCAPFangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
FangstområdeRAPICES-område der fangsten er tatt
SoneZOPSone der fangsten er tatt (ISO-3)
Posisjon lengdeLNP3Posisjon lengde for grensepassering
Posisjon breddeLIP3Posisjon lengde for grensepassering
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
2Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing.
3Påkrevd for fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62° N med minste maskevidde 120 mm dersom meldingen benyttes som forhåndsmelding mellom 6 og 4 timer før grensepassering.
 

c) Omlastingsmelding

I den økonomiske sone er det tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal umiddelbart og senest en time etter den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPTRA, Melding om omlasting
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
Kvantum som skal overføresKGPKvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Overført fraTFP2Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra
Overført tilTTP2Radiokallesignal på fartøyet det overføres til
Posisjon breddeLAP3Posisjon bredde for omlasting
Posisjon lengdeLOP3Posisjon lengde for omlasting
DatoPDP3Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTP3Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
2Etter hva som er relevant.
3Valgfritt for meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen.
 

d) Melding om havneanløp

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp 24 timer før landing i norsk eller utenlandsk havn.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPPOR, Melding om havneanløp
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Posisjon lengdeLOP2Posisjon lengde på meldingstidspunktet
Posisjon breddeLAP2Posisjon bredde på meldingstidspunktet
KyststatCSPLandingshavnens kyststat
HavnPOPNavnet på havnen der det skal landes
DatoPDPDato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPTidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landesKGPKvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
2Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing.
 

e) Melding om avslutning av fiske

Når fisket i sonen avsluttes og senest før ankomst kontrollpunktet eller før fartøyet fremstilles for kontroll i et kontrollområde, jf. § 8 bokstav f, skal det sendes melding om avslutning av fiske. Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62° N med minste maskevidde 120 mm skal sende slik melding når fisket i sonen avsluttes og senest 4 timer før grensepassering. Slike fartøy som velger å avslutte fisket senere enn 4 timer før grensepassering, jf. § 8 bokstav b, skal sende melding om avslutning av fisket 1 time før grensepassering. Denne meldingen skal ikke angi posisjon for grensepassering.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCOX, Melding om avslutning av fiske
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUP1Avtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
Posisjon lengdeLOP2Posisjon lengde på meldingstidspunktet
Posisjon breddeLAP2Posisjon bredde på meldingstidspunktet
FangstCAPFangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
FangstområdeRAPICES-område der fangsten er tatt
SoneZOPSone der fangsten er tatt (ISO-3)
Posisjon lengdeLNP3Posisjon lengde for grensepassering
Posisjon breddeLIP3Posisjon lengde for grensepassering
HavnPOP4Navnet på havnen der det skal landes
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
2Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing.
3Påkrevd for fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62° N med minste maskevidde 120 mm dersom meldingen benyttes som forhåndsmelding mellom 6 og 4 timer før grensepassering.
4Påkrevd dersom det skal landes i havn som ikke er norsk eller russisk.
 

f) Melding om fremstilling for kontroll

Ved avslutning av fiske i sonen nord for 62° N, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter.

Fartøy som er lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N og makrell i Norges økonomiske sone, skal ved avslutning av fiske i sonene melde seg til kontroll i ett av flere kontrollområder.

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes og kontrollområdenes plassering og om rapporteringsplikten. 

g) Opphold innenfor 12 n. mil

Fartøy som går innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene skal sende vanlig melding om avslutning av fiske. Ved gjenopptakelse av fiske i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart, men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristene i bokstav a). 

h) Midlertidig utgang av sonen nord for 62° N

Fartøy som midlertidig forlater sonen nord for 62° N for en periode på mindre enn 24 timer skal sende vanlig melding om avslutning av fiske. Ved gjenopptakelse av fiske i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart, men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristen i bokstav a). 

i) Hjelpefartøy

Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet hver gang det går inn i og ut av sonen. 

j) Månedlig fangstrapport

Endelig fangstrapport som omfatter det enkelte fartøys leverte kvantum fisket i sonen i løpet av en måned, skal innen utløpet av den påfølgende måned innsendes gjennom vedkommende lands fiskerimyndighet til Fiskeridirektoratet. Slik endelig fangstrapport skal inneholde opplysninger om mengder det enkelte fartøy har levert av de ulike fiskearter i kg rund vekt spesifisert på ICES-statistikkområder. 

k) Gjennomseiling

Fartøy som er gitt tillatelse til å drive fiske og fangst i sonen og som er i gjennomseiling uten å fiske i sonen, er unntatt fra plikten til å sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet.

0Endret ved forskrifter 11 juli 1995 nr. 640, 4 juni 1998 nr. 568, 29 juni 2001 nr. 1056 (i kraft 1 juli 2001), 3 mars 2004 nr. 551, 16 feb 2005 nr. 152 (i kraft 1 mars 2005), 8 juli 2005 nr. 809, 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007), 23 nov 2007 nr. 1323, 9 juni 2008 nr. 558.
§ 9.Fangstdagbok.

Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført i fangstdagboken senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av § 8.

Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

0Endret ved forskrifter 12 feb 1997 nr. 190, 16 feb 2005 nr. 152 (i kraft 1 mars 2005).
§ 10.Krav til stuing.

Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues ombord i fartøyet.

§ 11.Kontroll, inspeksjon m.v.

Fartøy som fisker i sonen skal føre sitt nasjonale flagg og skal være merket på en slik måte at de lett kan identifiseres i henhold til alminnelige internasjonale standarder slik som FAOs retningslinjer for merking av fiskefartøy (FAO Standard Specification for Marking and Identification of Fishing Vessels).

Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med losleider som fyller vilkårene i henhold til ISO/FDIS 799 og som er egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

Fiskeridirektoratet kan gi forskrifter om at fartøy skal ha om bord tegning/beskrivelse over oppbevaringsrom/binger/RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

0Endret ved forskrifter 3 mars 2004 nr. 551, 16 feb 2005 nr. 152 (i kraft 1 mars 2005), 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007).
§ 12.Oppbevaring av regelverket ombord.

Gjeldende regelverk for fiske i Norges økonomiske sone skal være tilgjengelig om bord.

0Endret ved forskrift 13 aug 2015 nr. 960.
§ 13.Havnestatskontroll

Fartøy som har fisk om bord fanget i NEAFCs konvensjonsområde som skal lande eller på annen måte bruke norsk havn, skal sende forhåndsmelding. Fartøy som har fryst fisk om bord, skal sende meldingen 24 timer før ankomst havn. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra tidsfristen i andre punktum. Fartøy som har kun fersk fisk om bord skal sende meldingen 4 timer før ankomst havn. Tilsvarende gjelder dersom fartøyet er gitt tillatelse til å omlaste i havn eller i territorialfarvannet.

Fartøy som ikke fører flagget til et land som er kontraktspart i NEAFC som driver fiske og fangst i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, og som skal lande eller på annen måte bruke norsk havn, skal uansett fangststed sende forhåndsmelding minst tre virkedager før ankomst havn.

Fartøy som fører flagget til et land som er kontraktspart i NEAFC som har fisk om bord fanget utenfor NEAFCs konvensjonsområde, og som skal lande eller på annen måte bruke norsk havn, skal sende forhåndsmelding minst tre virkedager før ankomst havn.

Forhåndsmelding etter første til tredje ledd kan kanselleres. Eventuell ny melding må sendes i henhold til tidsfristene angitt i første til tredje ledd.

Fartøy som har fisk om bord fanget i NAFOs reguleringsområde som skal landes i norsk havn, skal sende forhåndsmelding minst tre virkedager før ankomst landingshavn. Tilsvarende gjelder dersom fartøyet er gitt tillatelse til å omlaste i havn eller i territorialfarvannet.

Fartøy som har tunfisk eller tunfisklignende arter fanget i ICCATs konvensjonsområde om bord, skal sende forhåndsmelding minst 3 virkedager før ankomst havn. I tillegg skal formålet med havneanløpet oppgis. ICCAT-registreringsnummer, fisketillatelse, omlastingstillatelse eller annen tillatelse til å delta i ICCAT-fiskerier skal også oppgis, med mindre tunfisken eller den tunfisklignende arten er tatt som bifangst i annet fiskeri. Tilsvarende gjelder dersom fartøyet er gitt tillatelse til å omlaste i havn eller territorialfarvannet. Dersom fartøy har tunfisk eller tunfisklignende arter om bord som har vært omlastet på havet, skal fartøyet sende ICCAT-omlastingsmelding minst 48 timer før ankomst havn.

Fartøy som bare har om bord fisk fanget av fartøyet selv skal fylle ut PSC 1, jf. vedlegg 3. Fartøy som har om bord fisk mottatt fra andre fartøy som ikke er norske, skal fylle ut et eksemplar av PSC 2 for hvert fartøy det er tatt imot fisk fra, jf. vedlegg 4. Fartøy som har om bord både egen fisk og fisk mottatt fra andre fartøy skal fylle ut både PSC 1 og PSC 2. Alle felt på skjemaenes del A skal fylles ut. Utfylte skjema for fisk fanget i NEAFCs konvensjonsområde og for tunfisk og tunfisklignende arter fanget i ICCATs konvensjonsområde sendes Fiskeridirektoratet elektronisk. Utfylte skjema for fisk fanget i NAFOs reguleringsområde sendes Fiskeridirektoratet på telefaks, jf. vedlegg 2. Fiskeridirektoratet sender de mottatte skjemaene til flaggstaten. Fiskeridirektoratet avgjør om bekreftelsen godtas. Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans.

Det er forbudt å lande og motta fisk dersom flaggstaten til fartøyet som fanget fisken ikke gir sin bekreftelse på skjemaets del B eller Fiskeridirektoratet ikke har godtatt bekreftelsen. For fartøy som fører flagget til et land som ikke er kontraktspart i NEAFC er det forbudt å bruke norsk havn dersom flaggstaten ikke gir sin bekreftelse på skjemaets del B eller Fiskeridirektoratet ikke har godtatt bekreftelsen.

0Tilføyd ved forskrift 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007), endret ved forskrifter 18 sep 2009 nr. 1199, 10 juni 2013 nr. 592, 13 aug 2015 nr. 960.
§ 14.Delegasjon.

Kongens myndighet etter § 4 i lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone delegeres til Fiskeridepartementet som også kan endre denne forskrift. Fiskeridirektøren kan ved forskrift gi utfyllende bestemmelser til denne forskrift.

0Endret ved forskrift 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007, tidligere § 13).
§ 15.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

0Tilføyd ved forskrift 27 jan 2014 nr. 95.
§ 16.Straff og inndragning.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrifter 3 mars 2004 nr. 551, 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007, tidligere § 14), 27 jan 2014 nr. 95 (tidligere § 15).
§ 17.Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves punktene 2, 3 og 4 i kgl. res av 17. desember 1976 om iverksettelse av Norges økonomiske sone og midlertidige forskrifter av 27. desember 1976 om utlendingers fiske i Norges økonomiske sone.

0Endret ved forskrifter 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007, tidligere § 15), 27 jan 2014 nr. 95 (tidligere § 16).

Vedlegg 1. Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPRET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet
MeldingsnummerRNPNummeret på den kvitterte meldingen
AvsenderFRPNOR for norsk kvotekontroll
MottakerRCPFartøyets radiokallesignal
AutentiseringAUPAutentiseringskode fra kvotekontrollen
MeldingstatusRSPACK for godkjent/NAK for ikke godkjent
Returnert feilmeldingREPFeilmeldingsnummer: 101 = Uleselig, 102 = Inkonsistent, 103 = Sekvensfeil
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
0Vedlegg 1 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 152 (i kraft 1 mars 2005), endret ved forskrift 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007).

Vedlegg 2 

Sending av manuelle meldinger på telefaks:

Dersom en ikke benytter elektronisk rapportering skal meldingene utformes som i eksemplene nedenfor:

Manuelle meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratets telefaksnr. +4755238276.

Dette telefaxnummeret skal også benyttes i forhold til de skjema som er beskrevet i § 13 Havnestatskontroll. 

1. Melding om fiskestart

Melding om fiskestart skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik: 

Eks. 1: (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart)

TM = COE

RC = OWAA

NA = KONTIKI

XR = S458 eller M-101-AK

LA = N6132

LO = E00415

OB = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300

RA = 4A

ZO = NOR

PD = 20040312

PT = 1430

DA = 20040311

TI = 0835 

Eks. 2: (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart)

Som over, med unntak av

OB = 0 

2. Fangstmelding

Fangstmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik: 

Eks. 1: (Når fangst er tatt)

TM = CAT

RC = OWAA

NA = KONTIKI

XR = S458 eller M-101-AK

CA = TORSK 35000, HYSE 8500, SEI 5800, UER 1200

RA = 4A

ZO = NOR

DA = 20040319

TI = 0955 

Eks. 2: (Når ingen fangst er tatt)

Som over, med unntak av

CA = 0 

NB! Det skal alltid sendes fangstmelding for foregående periode ved kryssing av grensen til nytt ICES-område. 

3. Omlastingsmelding

Omlastingsmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik: 

Eks. 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy)

TM = TRA

RC = OWAA

NA = KONTIKI

XR = S458 eller M-101-AK

KG = TORSK 10000

TF = LMHJ

LA = N6130

LO = E00400

PD = 20050617

PT = 1430

DA = 20040321

TI = 0600 

Eks. 2: (Når fangst er omlastet til et annet fartøy)

Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til. 

4. Melding om havneanløp

Melding om havneanløp skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

TM = POR

RC = JXHB

NA = OTTAR BIRTING

XR = S458 eller M-101-AK

LA = N6130

LO = E00400

CS = NOR

PO = ÅLESUND

PD = 20040322

PT = 1000

KG = TORSK 65000, HYSE 14000

OB = TORSK 100000, HYSE 14000

DA = 20040321

TI = 0830 

Eks. 2: (Når fangst ikke skal leveres)

Som over, med unntak av

KG = 0. 

NB! Ved havneanløp regnes fisket som avsluttet og det skal også sendes melding om avslutning av fisket. 

5. Melding om avslutning av fiske

Melding om avslutning av fiske skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik: 

Eks. 1: (Når fangst er tatt siden forrige melding)

TM = COX

RC = OWAA

NA = KONTIKI

XR = S458

LA = N6130

LO = E00400

CA = TORSK 15000, HYSE 2500

RA = 4A

ZO = NOR

PO = HULL

DA = 20040321

TI = 1700 

Eks. 2: (Når ingen fangst er tatt siden forrige melding)

Som over, med unntak av

CA = 0

0Vedlegg 2 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 152 (i kraft 1 mars 2005), endret ved forskrifter 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007), 18 sep 2009 nr. 1199.

Vedlegg 3

Trykk her for å lese vedlegget:

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007), endret ved forskrift 18 sep 2009 nr. 1199.

Vedlegg 4

Trykk her for å lese vedlegget:

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 27 april 2007 nr. 458 (i kraft 1 mai 2007), endret ved forskrift 18 sep 2009 nr. 1199.