Forskrifter (midl.) om arbeidervern og arbeidsmiljø for Svalbard (særregler). Del. av fullmakt.

DatoFOR-1977-06-24-9453
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1977 s 713
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2002-12-20-1619 fra 01.01.2003
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§3, jf LOV-1977-02-04-4-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om arbeidsmiljø på Svalbard

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 24. juni 1977 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard. Fremmet av Kommunaldepartementet, som samtidig ble gitt fullmakt til å endre forskriften. Forskriften er gitt i form av en endring av arbeidsmiljøloven. De endrede eller tilføyde delene er satt med normal skrift, og den opprinnelige lovteksten som er i behold er satt i kursiv.

Forskriften opphevet fra 1 jan 2003 med unntak av § 11, § 17 og § 18, jf. forskrift 20 des 2002 nr. 1619 

- - - 

§ 11.Giftige og andre helsefarlige stoffer.

1. I virksomhet hvor giftige eller andre helsefarlige stoffer blir framstilt, pakket, brukt eller oppbevart på en måte som kan innebære helserisiko, skal arbeidsprosessene og arbeidet for øvrig være fullt forsvarlig slik at arbeidstakerne er sikret mot ulykker, helseskader eller særlig ubehag.

Beholdere og emballasje for stoffene skal være tydelig merket med stoffenes navn og advarsel.

Virksomheten skal føre register over slike stoffer med angivelse av stoffets navn, sammensetning, fysikalske og kjemiske egenskaper samt opplysninger om mulige giftvirknininger (toksikologiske data), risikomomenter, forebyggende tiltak og førstehjelpsbehandling. Virksomheten skal ha det nødvendige utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av stoffer. Slike farlige stoffer skal ikke brukes dersom de kan erstattes med stoffer som er mindre farlige for arbeidstakerne.

2. I virksomhet som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer giftige eller helsefarlige stoffer på en måte som kan innebære helserisiko, skal det foretas fortløpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse.

Direktoratet for arbeidstilsynet1 gir nærmere regler for prøvemetode, omfang og hyppighet av undersøkelsene og om rapportering av resultatene. Direktoratet kan dessuten kreve at arbeidsgiveren skal foreta spesielle undersøkelser eller levere prøver til undersøkelse.

Utgifter til undersøkelse som pålegges etter denne paragraf, bæres av den som har plikt til å foreta undersøkelsen eller levere prøven.

3. Direktoratet for arbeidstilsynet kan bestemme at det skal føres register over alle arbeidstakere som er utsatt for bestemte helsefarlige stoffer i virksomheter som går inn under loven.

4. Direktoratet for arbeidstilsynet kan forby at et helsefarlig stoff framstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomhet som går inn under loven. Direktoratet kan også sette nærmere vilkår for at et stoff skal tas i bruk eller produseres.

5. Direktoratet for arbeidstilsynet gir nærmere regler om framstilling, pakking, bruk og oppbevaring av giftige eller andre helsefarlige stoffer i virksomhet som går inn under loven.

6. Direktoratet for arbeidstilsynet kan helt eller delvis gjøre unntak fra reglene i denne paragraf for virksomhet som bruker giftige eller andre helsefarlige stoffer i forbindelse med forsknings- og analysearbeid e.l.

1Jfr. § 75.
 

- - - 

Kap. IV. Ansvar for produsenter, leverandører m.v.1

0Forskriften opphevet fra 1 jan 2003 med unntak av § 11, § 17 og § 18, jf. forskrift 20 des 2002 nr. 1619
1Jfr. §§ 85 og 87.
§ 17.Produsenter og leverandører av tekniske innretninger og utstyr.

1. Den som produserer, selger, leier eller låner ut tekniske innretninger eller utstyr som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn under denne lov, skal, før de leveres til bruk eller utstilles i salgs- eller reklameøyemed, sørge for at de er konstruert og forsynt med verneinnretninger i samsvar med lovens krav.

Ved konstruksjonen av tekniske innretninger og utstyr som nevnt i foregående ledd, skal det påses at de kan brukes etter sin hensikt uten å medføre særlige ulemper eller ubehag under bruken.

Det skal følge med nødvendig og lett forståelig skriftlig rettleiing om transport, oppstilling, betjening og vedlikehold.

2. Den som selvstendig påtar seg å montere teknisk innretning eller utstyr som nevnt i denne paragrafs nr. 1, skal sørge for at den blir satt i stand og stilt opp i samsvar med lovens krav.

3. Tekniske innretninger eller utstyr som nevnt i denne paragrafs nr. 1, skal, før de overdras eller utstilles, være forsynt med produsentens, eller for importerte innretningers vedkommende, importørens navn og adresse, eller med annen merking, som gjør det lett å identifisere produsenten eller importøren.

4. Kongen1 gir nærmere bestemmelser om:

a)konstruksjon, utførelse, oppstilling m.v.,
b)godkjenning,
c)materialprøving eller at tekniske innretninger eller utstyr skal undersøkes eller besiktiges av sakkyndig person.

5. Utgifter med undersøkelse eller besiktigelse som pålegges etter denne paragraf, bæres av den som har plikt til å foreta undersøkelsen eller besiktigelsen.

1Jfr. res. 7 okt. 1977 om deleg. til forskjellige institusjoner 23 mars 1979 (med fullmakt for Kommunaldept.)
§ 18.Produsenter og importører av giftige og andre helsefarlige stoffer.

1. Den som produserer eller importerer giftige eller andre helsefarlige stoffer som skal brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som går inn under denne lov, skal:

a)skaffe til veie opplysninger om stoffets sammensetning og egenskaper,
b)treffe de tiltak som er nødvendige for å forebygge ulykker og helseskader eller særlig ubehag eller ulempe for arbeidstakerne,
c)gi melding til den Kongen1 bestemmer om stoffets navn, sammensetning, fysikalske og kjemiske egenskaper, samt supplerende opplysninger som måtte kreves for å fastslå stoffets farlighetsgrad,
d)sørge for forsvarlig emballasje slik at ulykker og helseskader forebygges,
e)merke emballasjen med stoffets navn, produsentens eller importørens navn og tydelig advarsel. Etikett for merking skal sendes sammen med melding etter bokstav c).

2. Kongen1 kan kreve at produsenten eller importøren foretar undersøkelser eller leverer prøve til undersøkelse for å få fastslått stoffets farlighetsgrad.

Kongen1 kan forby omsetning av et stoff hvis en produsent eller importør forsømmer sin melde- eller merkeplikt, eller ikke gir supplerende opplysninger som kreves i medhold av denne paragrafs nr. 1, bokstav c).

3. Kongen1 gir nærmere bestemmelser om produsenters og importørers plikter etter denne paragraf.

Kongen kan fastsette at bestemmelsene i denne paragraf helt eller delvis skal gjelde for forhandlere.

Utgifter med undersøkelser som pålegges etter denne paragraf, bæres av den som har plikt til å foreta undersøkelsen eller levere prøven.

4. Unntatt fra meldeplikt og merkeplikt etter disse bestemmelser er legemidler, stoffer som går inn under lov 5 april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v., og næringsmidler som går inn under lov 19 mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v.

0Forskriften opphevet fra 1 jan 2003 med unntak av § 11, § 17 og § 18, jf. forskrift 20 des 2002 nr. 1619
1Jfr. res. 7 okt. 1977 om deleg.
 

- - -