Forskrift om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer.

DatoFOR-1977-12-23-9386
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1977 s 1139
Ikrafttredelse30.01.1978
Sist endretFOR-2005-12-16-1571 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§8, LOV-1961-05-24-1-§8c, LOV-1961-05-24-1-§14, LOV-1961-05-24-1-§17a, LOV-1961-05-24-1-§17b, LOV-1961-05-24-2-§9, LOV-1961-05-24-2-§11, LOV-1961-05-24-2-§12, jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskr. om bankansattes representasjonsrett

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 23. desember 1977 med hjemmel i lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 8, § 8c, § 14, § 17a og § 17b og lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 11. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII pkt. 31 (direktiv 97/81/EF). Endret 9 mars 1984 nr. 618, 10 juni 1994 nr. 398, 6 juli 2001 nr. 770, 8 okt 2004 nr. 1395, 16 des 2005 nr. 1571.

Kap. I. Definisjoner

§ 1.Definisjoner.

I disse forskrifter menes med:

a)ansatt, person som arbeider i banken i hovedstilling eller som deltidsansatt;
b)hovedstilling, arbeidsforhold (herunder ikke ferievikariat og heimearbeid) hvor det skal arbeides gjennomsnittlig minst 50 % av heltidsansattes arbeidstid i den enkelte bank/avdelingskontor med eget styre.
c)deltidsansatt, person som arbeider gjennomsnittlig mindre enn 50 prosent av arbeidstiden pr. uke for heltidsansatte som utfører arbeid av samme art.

Når det i denne forskriften kreves et bestemt antall ansatte, telles hver deltidsansatt som en halv.

d)antall ansatte, antall ansatt i banken eller avdelingen ved utløpet av siste regnskapsår.
e)lokal fagforening, fagforening i banken eller avdeling av fagforening i banken som er bundet av tariffavtale med banken eller med arbeidsgiverorganisasjon som banken er medlem av.
0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 770.

Kap. II. Valg av de ansattes representanter til sparebankenes styrende organer.

§ 2.Virkeområde.

Bestemmelsen i dette kapittel gjelder for valg av de ansattes representanter til forstanderskap og styre etter sparebankloven.

§ 3.Valg til forstanderskapet.

Av og blant de ansatte i banken velges en fjerdedel av forstanderskapets medlemmer og en fjerdedel av varamedlemmene. Er antall medlemmer av forstanderskapet ikke delelig med fire, skal minst en fjerdedel av medlemmene og av varamedlemmene velges av de ansatte. Dette må dog ikke føre til at mer enn en fjerdedel av de ansatte i banken blir medlemmer av forstanderskapet. Ved valgkretsinndeling må det i hver valgkrets velges minst halvdelen så mange varamedlemmer som medlemmer.

§ 4.Frist for ansattes valg.

Valg av de ansatte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet må være avholdt innen utgangen av januar måned.

§ 5.Alminnelige regler om valget.

De ansatte velger medlemmer til forstanderskapet direkte av og blant dem som er ansatt i banken.

Valget skal være hemmelig og skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg, jfr. § 9.

Dersom det skal velges mer enn to medlemmer til forstanderskapet og minst 1/3 eller minst 200 av dem som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen, skal valget foregå som forholdstallsvalg jfr. § 10, § 5-5. og 6. ledd. Dersom samtlige lokale fagforeninger og bankens ledelse er enig om det, kan det avtales at de ansatte skal inndeles i valgkretser ved valget. Avtale om dette meddeles valgstyret senest 6 uker før valget. Representantene og vararepresentantene fordeles da på de ulike valgkretser og valget foregår separat innenfor hver valgkrets. De ansatte har bare forslagsrett, stemmerett og er bare valgbare innen den valgkrets de tilhører. Lokale fagforeninger har bare forslagsrett innen den valgkrets de tilhører. Blir partene ikke enig om valgkretsinndelingen kan saken bringes inn for departementet, jf. § 32.

Reglene i denne paragrafs 4. ledd om forholdstallsvalg gjelder også ved valgkretsinndeling.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 770.
§ 6.Stemmerett.

Alle som på valgdagen er ansatt i banken har stemmerett.

Ansatte som arbeider i hovedstilling, jf. § 1 bokstav b), tilkommer en hel stemme. Deltidsansatte, jf. § 1 bokstav c), tilkommer en halv stemme. Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en deltidsansatt har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

Ansvarlig revisor og ansatte som etter bankens vedtekter er styremedlemmer eller varamedlemmer uten å være valgt som representant for de ansatte har ikke stemmerett.

0Endret ved forskrifter 6 juli 2001 nr. 770, 16 des 2005 nr. 1571 (i kraft 1 jan 2006).
§ 7.Valgbarhet.

For å kunne velges som medlem av forstanderskapet må vedkommende tilfredsstille de krav sparebankslovens § 8, sjette og syvende ledd stiller. Den som velges må være ansatt på valgdagen.

Vedkommende kan ikke ha verv som ansattrepresentant i flere bankers eller selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern.

De som ikke har stemmerett etter § 6 annet ledd er ikke valgbare. Ansatte som hører til revisjonspersonalet er heller ikke valgbare.

0Endret ved forskrifter 6 juli 2001 nr. 770, 16 des 2005 nr. 1571 (i kraft 1 jan 2006).
§ 8.Valgstyre.

Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og nestleder som valgstyret selv velger. De ansatte og bankens ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.

Når styrerepresentasjonen for de ansatte er etablert, oppnevnes valgstyret av bankens styre. Dersom slik representant ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av samarbeidsutvalget, eller dersom dette ikke er opprette, av arbeidsmiljøutvalget. Dersom slike utvalg ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av banksjefen eller den vedkommende gir fullmakt, sammen med de ansattes tillitsvalgte.

Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes representanter i de organer som er nevnt i foregående ledd, som har stemmerett. Bankens ledelse skal dog ha anledning til å oppnevne en representant i valgstyret.

Valgstyret fungerer i valgperioden. Valgperioden tilsvarer funksjonstiden for de ansattes medlemmer i forstanderskapet.

Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest.

Valgstyret skal fastsette datoen for valget og kunngjøre denne med en frist på to måneder. Valgstyret skal sørge for at det samtidig med kunngjøringen foreligger en liste over de ansatte. Listen skal være tilgjengelig for samtlige ansatte i banken. Valgstyret skal samtidig gi opplysninger om fristen og vilkårene for valgkretsinndeling, jf. § 5, femte ledd. Dersom valget kan avholdes som forholdstallsvalg, skal valgstyret samtidig kunngjøre fristen og vilkårene i § 5, fjerde og sjette ledd.

Valgstyret skal senest fem uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, eventuelt ved valgkretsinndeling, og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag på medlemmer og varamedlemmer. Forslag må være innlevert til valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om de innkomne forslag er i samsvar med loven og disse forskrifter og undersøker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg. Avgjørelsen meddeles uten opphold til forslagsstillerne som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslag skal kunngjøres senest syv dager før valgdagen.

Dersom valgstyret finner at et valg av tekniske grunner bør deles opp i avstemninger på forskjellige steder, eller til forskjellige tider, kan det etableres særskilt stemmestyre i den utstrekning det er hensiktsmessig. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret kan beslutte at avstemning skal skje ved postforsendelse. Den enkelte velger skal i tilfelle tilstiles samtlige stemmesedler og øvrig nødvendig valgmateriell. Velgeren skal retunere sin stemmeseddel i nøytral konvolutt, innlagt i navnet konvolutt til stemmestyret.

Nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget utarbeides av valgstyret, herunder eventuelle retningslinjer om forhåndsavstemning.

Dersom de ansatte skal velge representant til et lokalt forstanderskap ledes valget av et lokalt valgstyre.

Reglene i denne paragraf gjelder tilsvarende for det lokale valgstyre.

Dersom det synes hensiktsmessig, kan et enstemmig valgstyre fastsette andre rimelige frister enn de som følger av denne paragrafen og § 5 fjerde og femte ledd.

0Endret ved forskrift 16 des 2005 nr. 1571 (i kraft 1 jan 2006).
§ 9.Flertallsvalg.

Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, har enhver som har stemmerett, forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag kan inneholde inntil det antall medlemmer og varamedlemmer som kan velges. Forslaget skal fremsettes skriftlig og det skal gå fram av forslaget hvem som er forslagsstiller. Forslag må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysninger om hvor i banken kandidaten arbeider. Dersom det i banken er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte, bør det være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret skal senest syv dager før valgdagen utarbeide og kunngjøre en liste over dem som er foreslått, i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det få fram hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. De foreslåtte kandidaters navn skal føres opp på stemmesedlene når dette er praktisk. Navnene føres opp i alfabetisk rekkefølge med opplysninger hvor i banken kandidaten arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på. Stemmesedlene skal inneholde opplysninger om hva som kan føre til at stemmeseddelen blir forkastet dom ugyldig.

Det skal avgis stemme på inntil det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges.

Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt. Er kumulasjon foretatt, eller er det ført opp andre navn enn dem som er foreslått, eller er det for øvrig foretatt overføringer eller rettlser, skal disse settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmesedlene forkastes som ugyldige.

De som har fått flest stemmer, er valgt i den rekkefølge stemmesedlene tilsier. Første varamedlem blir den som har fått flest stemmer etter siste medlem. Annet varamedlem bli den som kommer dernest i stemmetall osv., jfr. § 13, første ledd.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10.Forholdstallsvalg.

Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder følgende regler om gjennomføringen av valget:

Forslag må være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett.

Forslagsrett har også lokal fagforening.

Forslaget må fremmes i form av en liste som inneholder like mange navn som det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt.

Forslagene må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysninger om hvor i banken kandidatene arbeider. Dersom det i banken er mer enn 1/3 kvinnelig ansatte, skal det på hver liste være foreslått minst 1/3 kvinnelige kandidater.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med de godkjente forslag.

De som har stemmerett kan bare stemme på en av de godkjente lister. Det er ikke anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger på stemmesedlene. Slike endrede eller merkede stemmesedler skal kjennes ugyldige.

Vervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har oppnådd på følgende måte:

Man fører opp de kvotienter som fremkommer når hver listes stemmetall etter hvert deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 osv. inntil hver listes stemmetall er delt et antall ganger som svarer til det største antall medlemmer listen kan ventes å få. Den første medlemsplass tilfaller den liste som har størst kvotient osv. Hvis flere lister har samme kvoteint, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Kandidatene er valgt i den rekkefølge de er ført opp på listene.

§ 11.Resultatet av valget.

Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll og underskrives av valgstyret. Resultatet meddeles omgående bankens ledelse ved oversendels av valgprotokollen.

Protokollen oppbevares i banken. De ansatte orienteres om utfallet av valget ved oppslag og ved at gjenpart av valgprokollen oversendes se lokale fagforeninger.

§ 12.Funksjonstid, møteplikt mv.

Medlemmenes funksjonstid er 4 år. Valg finner sted hvert annet år. Av de medlemmer som er valgt ved første valg går minst halvparten ut etter loddtrekning ved neste valg, og ved senere valg de som har tjenestegjort lengst. Loddtrekningen foretas av valgstyret.

Varamedlemmene velges for to år.

Funksjonstiden begynner ved avslutningen av det forstandermøte som behandler årsmelding og årsoppgjør. Den opphører ved avslutningen av det forstanderskapsmøte som behandler årsmelding og årsoppgjør i det år funksjonstiden utløper. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter på dette tidspunkt, fungerer de sittende medlemmer og varamedlemmer inntil nye er valgt.

Et valgt medlem av forstanderskap eller styre kan ikke ha dette tillitsverv i samme bank i sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i samme bank i lengre samlet tidsrom enn 20 år.

Dersom et medlem valgt av de ansatte slutter i banken opphører vervet. Dersom et medlem av forstanderskapet eller et varamedlem blir valgt til medlem eller varamedlem i styret, opphører vervet i forstanderskapet.

Medlem av forstanderskapet har møteplikt med mindre vedkommende har lovlig forfall.

Når særlige forhold foreligger, har medlem av forstanderskapet eller varamedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute. Om tilbaketreden skal gis rimelig forhåndsvarsel til bankens styre og dem som foreslo vedkommende valgt.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte resten av valgperioden.

§ 13.Varamedlemmer.

De ansatte velger en fjerdedel av det totale antall varamedlemmer som er fastsatt i bankens vedtekter. Er antallet ikke delelig med fire, velger de ansatte minst en fjerdedel av varamedlemmene.

Dersom valget avvikles som forholdstallsvalg, fordeles varamedlemmene forholdsmessig på de lister som er tildelt medlemmer, men slik at hver liste om mulig får minst ett varamedlem.

Varamedlemmene skal innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmet fra den liste som vedkommende medlem ble valgt på.

For varamedlemmer gjelder ellers de regler som er gitt for medlemmer.

§ 14.Suppleringsvalg.

Istedenfor medlem som trer ut av forstanderskapet velges ved første anledning nytt medlem for resten av valgperioden.

Valget ledes av det valgstyre som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som er gitt i § 8, femte og sjetteledd.

§ 15.Utgifter ved valget.

Banken holder lokaler for valgmøte og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

§ 16.Valg av de ansattes medlem og varamedlemmer til bankens styre.

I banker som har 15 ansatte eller flere skal forstanderskapet velge ett styremedlem og minst ett varamedlem blant de ansatte i banken. Styremedlemmet og de enkelte varamedlemmer velges hver for seg. Bankens styre skal legge fram oppgaver over ansatte i banken slik at det kan avgjøres om kravet til antall ansatte er oppfylt når representanter for de ansatte krever dette.

De som velges må tilfredsstille de krav sparebanklovens § 14 fjerde ledd stiller.

Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem og varamedlemmer. Forberedes valget av en valgkomite avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling på de ansattes representanter.

Styremedlemmets funksjonstid er to år, jfr. dog sparebanklovens § 14, første ledd, sjuende punktum.

Varamedlemmenes funksjonstid er ett år.

Det skal avholdes suppleringsvalg på de ansattes medlem og varamedlem til styret når dette er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer den nyvalgte resten av valgperioden.

Styret kan treffe vedtak om at de ansattes rett til styrerepresentasjon skal opphøre dersom banken har mindre enn 15 ansatte. De ansattes representasjon opphører i tilfelle først når funksjonstiden for det styremedlem de ansatte har valgt løper ut.

Reglene i denne paragraf gjelder tilsvarende for valg av de ansattes styremedlem og varamedlemmer til det lokale styre, med mindre annet er bestemt i bankens vedtekter.

Kap. III. Valg av de ansattes representanter til forretningsbankenes styrende organer.

§ 17.Virkeområde.

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for valg av de ansattes representanter til representantskap og styre etter forretningsbankloven.

§ 18.Valg til representantskapet.

Av og blant de ansatte i banken velges fire femtendeler av representantskapets medlemmer. De ansatte skal i tillegg velge minst halvdelen så mange varamedlemmer som medlemmer.

I banker med avdelinger utenfor hovedkontorets kommune bør ansatte ved minst ett avdelingskontor med eget styre være representert i representantskapet.

§ 19.Frist for ansattes valg.

Valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til representantskapet bør være avholdt senest samtidig med bankens ordinære generalforsamling.

Under enhver omstendighet skal valgstyret være etablert senest 14 dager etter generalforsamlingen og valg avholdt senest tre måneder etter generalforsamlingen.

§ 20.Alminnelige regler om valget.

De ansatte velger medlemmene til representantskapet direkte av og blant dem som er ansatt i banken.

Valget skal foregå hemmelig og skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg, jfr. § 24.

Dersom minst 1/3 eller minst 200 av dem som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen, skal valget foregå som forholdsvalg, jfr. § 25.

Dersom samtlige lokale fagforeninger og bankens ledelse er enig om det, kan det avtales at de ansatte skal inndeles i valgkretser ved valget. Avtale om dette meddeles valgstyret senest 6 uker før valget. Representantene og vararepresentantene fordeles da på de ulike valgkretser og valget foregår separat innenfor hver valgkrets. De ansatte har bare forslagsrett, stemmerett og er bare valgbare innen den valgkrets de tilhører. Lokale fagforeninger har bare forslagsrett innen den valgkrets de tilhører. Blir partene ikke enige om valgkretsinndeling, kan saken bringes inn for departementet, jfr. § 32.

Reglene i denne paragrafs 4. ledd om forholdstallsvalg gjelder også ved valgkretsinndeling.

0Endret ved forskrift 8 okt 2004 nr. 1395.
§ 21.Stemmerett.

Alle som på valgdagen er ansatt i banken har stemmerett.

Ansatte som arbeider i hovedstilling, jf. § 1 bokstav b), tilkommer en hel stemme. Deltidsansatte, jf. § 1 bokstav c), tilkommer en halv stemme. Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en deltidsansatt har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

Ansvarlig revisor og ansatte som etter bankens vedtekter er styremedlemmer eller varamedlemmer uten å være valgt som representant for de ansatte har ikke stemmerett.

0Endret ved forskrifter 6 juli 2001 nr. 770, 16 des 2005 nr. 1571 (i kraft 1 jan 2006).
§ 22.Valgbarhet.

For å kunne velges som medlem av representantskapet, må vedkommende tilfredsstille de krav aksjeloven § 6-11 første og annet ledd stiller. Den som velges må være ansatt på valgdagen.

Vedkommende kan ikke ha verv som ansattrepresentant i flere bankers eller selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern.

De som ikke har stemmerett etter § 21, annet ledd er ikke valgbare. Ansatte som hører til revisjonspersonalet er heller ikke valgbare.

0Endret ved forskrifter 10 juni 1994 nr. 398, 6 juli 2001 nr. 770, 16 des 2005 nr. 1571 (i kraft 1 jan 2006).
§ 23.Valgstyre.

Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder som valgstyret selv velger. De ansatte og bankens ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.

Når styrerepresentasjonen for de ansatte er etablert, oppnevnes valgstyret av bankens styre. Dersom slik representasjon ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av samarbeidsutvalget, eller dersom dette ikke er opprettet, av arbeidsutvalget. Dersom det ikke er opprettet slike utvalg, skal valgstyret oppnevnes av banksjefen (administrerende direktør) eller den vedkommende gir fullmakt sammen med de ansattes tillitsvalgte.

Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes representanter i de organer som er nevnt i foregående ledd, som har stemmerett. Bankens ledelse skal dog ha anledning til å oppnevne en representant i valgstyret.

Valgstyret fungerer i valgperioden. Valgperioden tilsvarer funksjonstiden for de ansattes medlemmer i representantskapet.

Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ikke ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest.

Valgstyret skal fastsette datoen for valget og kunngjøre denne med en frist på to måneder. Valgstyret skal sørge for at det samtidig med kunngjøringen foreligger en liste over dem som har stemmerett. Listen skal være tilgjengelig for samtlige ansatte i banken. Valgstyret skal samtidig gi opplysninger om fristen og vilkårene for valgkretsinndeling, jfr. § 20, femte ledd. Dersom valget kan avholdes som forholdstallsvalg, skal valgstyret samtidig kunngjøre fristen og vilkårene i § 20, fjerde og sjette ledd.

Valgstyret skal senest fem uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, eventuelt ved valgkretsinndeling og samtidig oppfordre dem som har forslagsrett til å sende forslag på medlemmer og varamedlemmer. Forslag må være innlevert til valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om de innkomne forslag er i samsvar med loven og disse forskrifter og undersøker om de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg. Avgjørelsen meddeles uten opphold til forslagsstillerne som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslag skal kunngjøres senest syv dager før valgdagen.

Dersom valgstyret finner at et valg av tekniske grunner bør deles opp i avstemninger på forskjellige steder, eller til forskjellige tider, kan det etableres særskilt stemmestyre i den utstrekning det er hensiktsmessig. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret kan beslutte at avstemning skal skje ved postforsendelse. Den enkelte velger skal i tilfelle tilstiles samtlige stemmesedler og for nødvendig valgmateriell. Velgeren skal retunere sin stemmeseddel i nøytral konvolutt, innlagt i navnet konvolutt til valgstyret.

Dersom det synes hensiktsmessig kan et enstemmig valgstyre fastsettes andre rimelige frister enn de som følger av denne paragrafen og § 20 fjerde og femte ledd.

§ 24.Flertallsvalg.

Dersom valget skal foregå som flertallsvalg, har enhver som har stemmerett, forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag kan inneholde inntil det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. Forslaget skal fremsettes skriftlig og det skal gå frem av forslaget hvem som er forslagsstiller. Forslag må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om hvor i banken kanditaten arbeider. Dersom det i banken er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte, bør det være foreslått minst en kvinnelig kandidat.

Valgstyret skal senest syv dager før valgdagen utarbeide og kunngjøre en liste over dem som er foreslått, i alfabetisk rekkefølge. Av listen skal det gå frem hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler. De foreslåtte kandidaters navn skal føres opp på stemmesedlene når dette er praktisk. Navnene føres opp i alfabetisk rekkefølge med opplysning om hvor i banken de enkelte arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå frem for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på. Stemmesedlene skal inneholde opplysninger om hva som kan føre til at en stemmeseddel blir forkastet som ugyldig.

Det skal avgis stemme på inntil det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges.

Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon er ikke tillatt. Er kumulasjon foretatt, eller er det ført opp andre navn enn de som er foreslått, eller er det for øvrig foretatt oppføyningert eller rettelser, skal disse settes ut av betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere foreslåtte kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes som ugyldig.

De som har fått flest stemmer, er valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier. Første varamedlem blir den som har fått flest stemmer etter siste medlem. Annet varamedlem blir den som kommer dernest i stemmetall osv., jfr. § 28. første ledd.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 25.Forholdstallsvalg.

Foregår valget som forholdstallsvalg, gjelder følgende regler ved gjennomføringen av valget:

Forslag må være undertegnet av minst 10 personer med stemmerett.

Forslagsrett har også lokal fagforening.

Forslaget må fremmes i form av en liste som inneholder like mange navn som det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de forslås valgt.

Forslagene må inneholde tydelig betegnelse av kandidatene ved for- og etternavn og opplysning om hvor i banken kandidaten arbeider. Dersom det i banken er mer enn 1/3 kvinnelige ansatte, skal det på hver liste være foreslått minst 1/3 kvinnelige kandidater.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med de godkjente forslag.

Den som har stemmerett kan bare stemme på en av de godkjente lister. Det er ikke anledning til å foreta kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger på stemmesedlene. Slike endrede eller merkede stemmesedler skal kjennes ugyldige.

Vervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har oppnådd, på følgende måte:

Man fører opp de kvotienter som fremkommer når hver listes stemmetall etter hvert deles med 1,4, 3, 5, 7 osv. inntil hver listes stemmetall er delt opp et antall ganger som svarer til det største antall medlemmer listen kan ventes å få. Den første medlemsplass tilfaller den liste som har den største kvotient. Neste plass tilfaller den liste som har den nest største kvotient osv. Hvis flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Kandidatene er valgt i den rekkefølge de er ført opp på listene.

§ 26.Resultatet av valget.

Resultatet av valget føres inn i en valgprotokoll og underskrives av valgstyret. Resultatet meddeles omgående bankens ledelse ved oversendelse av valgprotokollen.

Protokollen oppbevares av banken. De ansatte orienteres om utfallet av valget ved oppslag og ved at gjenpart av valgprotokollen oversendes de lokale fagforeninger.

§ 27.Funksjonstid, møteplikt mv.

Valg skal finnes sted hvert annet år. Valgperioden er 2 år.

Funksjonstiden begynner og opphører ved avslutningen av ordinær generalforsamlig. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter på dette tidspunkt, fungerer de sittende medlemmer og varamedlemmer inntil nye er valgt.

Et valgt medlem av styre, avdelingsstyre eller representantskap kan ikke ha dette tillitsverv i samme bank i et sammenhengende tidsrom lenger enn 12 år, eller ha disse tillitsverv i samme bank i et lengre samlet tidsrom enn 20 år.

Dersom et medlem valgt av de ansatte slutter i banken opphører vervet. Dersom et medlem av representantskapet eller et varamedlem blir valgt til medlem eller varamedlem i styret, opphører vervet i representantskapet.

Medlem av representantskapet har møteplikt med mindre vedkommende har lovlig forfall.

Når særlige forhold foreligger, har medlem av representantskapet eller varamedlem rett til å tre tilbake før funksjonstiden er ute. Om tilbaketreden skal gis rimelig forhåndsvarsel til bankens styre og dem som foreslo vedkommende valgt.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte resten av valgperioden.

§ 28.Varamedlemmer.

Ved flertallsvalg skal det velges minst minst halvparten så mange varamedlemmer som det velges medlemmer. Ved forholdstallsvalg skal varamedlemmene fordeles forholdsmessig på de lister som er tildelt medlemmer, men slik at hver liste om mulig får minst et varamedlem.

Varamedlemmene skal innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, skal varamedlemmet innkalles fra samme liste som vedkommende medlem er valgt på.

For varamedlemmer gjelder ellers de regler som er gitt for medlemmer.

§ 29.Suppleringsvalg.

Representantskapet kan vedta at det skal holdes valg på medlemmer og varamedlemmer i valgperioden, jfr. § 27, når dette er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i representantskapet.

Valget ledes av det valgstyre som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som er gitt i § 23, femte og sjette ledd.

§ 30.Utgifter til valget.

Banken holder lokaler for valgmøte og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

§ 31.Valg av de ansattes medlem og varamedlem til bankens styre.

Representantskapet velger ett medlem til styret blant de ansatte i banken. Dette medlem skal ha et personlig varamedlem med møte- og talerett. Styremedlemmet og varamedlemmet velges hver for seg.

Valget forberedes av en valgkommite, jfr. forretningsbanklovens § 9 fjerde ledd. Bare representanten for de ansatte i valgkommiteen avgir innstilling for de ansatte representanter.

Det skal avholdes suppleringsvalg på de ansattes medlem og varamedlem til styret når dette er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer den nyvalgte resten av valgperioden.

Dersom banken har egen avdeling utenfor hovedkontorets kommune med eget styre, skal ett styremedlemm velges av og blant de ansatte ved avdelingen dersom avdelingen har 15 ansatte eller flere. Valget skjer flertallsvalg i overensstemmelse med regler gitt i forskriftens kap. III så langt de passer.

Kap. IV. Søknader om unntak og klager.

§ 32.Søknad om unntak.

Banken, lokal fagforening, valgstyret eller et flertall av de ansatte kan søke departementet om unntak fra reglene om de ansattes rett til representasjon etter sparebanklovens § 8 andre ledd, § 14 første ledd og § 17a og 17b, jfr. § 8 og § 14 , og reglene om framgangsmåten ved valg etter disse forskrifter.

Dersom søknaden gjelder valg til et avdelingsorgan har også avdelingsstyret, lokal fagforening i avdelingen og et flertall av de ansatte i avdelingen adgang til å søke om unntak.

Søknaden skal framsette skriftlig og være begrunnet. Søknad fra banken skal være undertegnet av bankens styre og være vedlagt uttalelse fra lokale fagforeninger. Søknad fra de ansatte eller lokal fagforening skal vedlegges uttalelse fra bankens styre. Søknad fra valgstyret skal være vedlagt uttalelser fra bankens styre og lokale fagforeninger.

Departementet kan sette vilkår for å gjøre unntak fra lovens og forskriftenes bestemmelser. Slike vilkår skal sikre de ansattes medbestemmelsesrett i samsvar med lovens formål. Unntak gjelder for ubestemt tid med mindre departementet i det enkelte tilfelle har fastsatt tidsbegrensning. Departementet kan av eget tiltak trekke et vedtak om unntak tilbake dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.

Banken, et flertall av de ansatte og lokal fagforening kan hver for seg søke departemente em at en tidligere fastsatt unntaksordning oppheves eller endres.

Departementet kan innkalle representanter for å drøfte framgangsmåten og opplegget for de ansattes representasjon.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 gjelder for departementets saksbehandling etter denne paragraf.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 770.
§ 33.Klager i samband med valg.

Vedtak i forbindelse med avvikling av valget kan påklages til departementet; dog kan vedtak om stemmerett og valgbarhet ikke påklages.

Klagerett har banken, lokal fagforening og den som har stemmerett. Klageren må ha rettslig klageinteresse i saken.

Ved valg til forstanderskap og styre i avdeling i sparebank har også avdelingsstyre, lokal fagforening i avdelingen eller ansatte i avdelingen med stemmerett, klagerett.

Fristen for klage er 14 dager fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til en som har klagerett etter annet og tredje ledd, dog senest 4 uker etter valgdagen.

Klagen skal leveres til valgstyret (eller det organ som fattet vedtaket) som forbereder klagebehandlingen. Reglene i forvaltningslovens kap. VI. gjelder så langt de passer.

Departementets vedtak etter denne paragraf kan ikke påklages.

0Endret ved forskrift 6 juli 2001 nr. 770.