Resolusjon om opprettelse av Olje- og energidepartementet.

DatoFOR-1978-01-11-1
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1978 183
Ikrafttredelse11.01.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12, LOV-1959-10-23-3-§2
Kunngjort
KorttittelResolusjon om opprettelse av OED

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 11. jan. 1978. Fremmet av Industridepartementet. Jfr. St.prp. nr. 1 (1977-78). Tillegg nr. 6.

1.

Med virkning fra 11. januar 1978 kl. 12.00 opprettes nytt departement, Olje- og energidepartementet.

2.

Navnet på nåværende departementet for industri og håndverk endres til Industridepartementet.

3.

Forvaltningen av følgende lover overføres fra Industridepartementet til Olje- og energidepartementet:

1.Lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17.
2.Lov i henhold til konvensjon mellom Norge og Sverige av 11. mai 1929 og lov av 12. juni 1931 nr. 1 om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten.
3.Lov om elektriske anlegg av 24. mai 1929 nr. 4.
4.Lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3.
5.Lov om forsvarsmessig sikring av kraftforsyningen av 25. juni 1948 nr. 8.
6.Lov om rasjonering av elektrisk energi av 9. juli 1948 nr. 10.
7.Lov av 19. juni 1969 nr. 65, VII, om bygging og drift av elektriske anlegg.
8.Lov av 21. juni 1963 nr. 12 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster (kontinentalsokkelelloven).
9.Lov om Statens atomtilsyn av 12. mai 1972 nr. 28.
10.Lov av 4. mai 1973 nr. 21 om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde.

Dette vedtak gjør ingen endring i den myndighetsutøvelse etter lov om vassdragsreguleringer § 12 post 8 og lov om vassdragene §§ 17, 18, 22, 25, nr. 2 if., 37, 38 og 62 nr. 5, som ved delegasjonsvedtak eller annen bestemmelse er lagt til andre departementer.

4.

Myndighet etter følgende kongelige resolusjoner overføres fra Industridepartementet til Olje- og energidepartementet:

a)Vedrørende oljesaker:
1.Kgl.res. av 31. mai 1963 som proklamerer norsk statshøyhet over norsk del av kontinentalsokkelen.
2.Kgl.res. av 31. januar 1969 vedrørende vitenskapelig undersøkelse etter naturforekomster på den norske kontinentalsokkel m.v.
3.Kgl.res. av 12. juni 1970 vedrørende midlertidige regler for undersøkelse etter visse andre undersjøiske natuforkomster enn petroleum på den norske kontinentalsokkel m.v.
4.Kgl.res. av 8. desember 1972 om undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster med endringer av 25. juni 1976.
5.Kgl.res. av 3. oktober 1975 om sikkerhet m.v. for undersøkelse og boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.
6.Kgl.res. av 25. juni 1976 om fastsettelse av normpriser.
7.Kgl.res. av 9. juli 1976 vedrørende sikkerhetsforskrifter for produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster.
8.Kgl.res. av 24. juni 1977 om midlertidige forskrifter om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Forvaltning av forskrifter gitt med hjemmel i foran nevnte kongelige resolusjoner, overføres Olje- og energidepartementet.

b)Vedrørende kanaler:
1.Haldenvassdragets Kanalselskap. Kgl.res. av 1855.
2.Bandak-Norsjø og Norsjø-Skienskanalen. fullmakt etter kgl.res. 19. desember 1958 (jfr. 10. mai 1906, 1930, 1937, 1939 og 8. januar 1958).
c)Vedrørende elektrisitetsforsyningssaker m.v.
1.Den avgjørelsesmyndighet som er tillagt Kongen i lov av 23. oktober 1959 om oreigning av fast eiendom og som er delegert til Industridepartementet ved kongelige resolusjoner av 2. juni 1960 og 11. juni 1965 for så vidt angår tiltak nevnt i lovens § 2 nr. 19, 20 og 44, delegeres til Olje- og energidepartementet.
2.Kgl.res. av 21. mai 1971 om statsstønad til elektrisitetsforsyningen og bemyndigelse til å treffe avgjørelser av bevilgninger under statsbudsjettets kapittel 1890.
3.Kgl.res. av 4. juli 1927 om forskrifter for elektriske anlegg, og bemyndigelse til å utferdige de i § 2 i lov av 25. mai 1929 nr. 4 omhandlede tekniske forskrifter.
4.Tilskott fra konsesjonsavgiftsfondet, for så vidt gjelder departementets andel, vedtekter for konsesjonsavgiftsfondet, vedtatt av Stortinget 31. januar 1975.
5.Kgl.res. av 15. januar 1971, I, om delegasjon av myndighet etter lov av 19. juni 1969 nr. 65, VII.
d)Vedrørende sikring av dammer:

Kgl.res. av 20. august 1965 vedrørende delegering av myndighet etter sivilforsvarslovens § 41 tredje ledd, jfr. § 42 siste ledd.

5.

Følgende utvalg og råd oppnevnt ved kgl.res. eller av Industridepartementet overføres til Olje- og energidepartementet:

-Sakkyndiges råd:
1.Statens energiråd, oppnevnt ved Kronprinsregentes resolusjon av 5. april 1957 og kgl.res. av 4. september 1964.
2.Statens oljeråd, oppnevnt ved kgl.res. av 9. april 1965.
3.Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virksomheten på den norske kontinentalsokkel, oppnevnt av Industridepartementet 2. april 1971.
4.Petroleumsprisrådet, oppnevnt ved kgl.res. av 19. mars 1976.
-Utredningsutvalg:
1.Nordisk komité for samordning av de elektriske sikkerhetsforskrifter i de nordiske land. Norske medlemmer oppnevnt 5. juni 1964 av Industridepartementet.
2.Utvalg til å fremme forslag til lov om undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster, oppnevnt ved kgl.res. av 24. mars 1972.
3.Forhandlingsutvalg vedrørende rørledninger fra Ekofiskområdet til Tyskland og Storbritannia, oppnevnt ved kgl.res. av 2. mars 1973.
4.Forhandlingsdelegasjon vedrørende Statfjordfeltet, oppnevnt ved kgl.res. av 2. juni 1975.
5.Utvalg til å vurdere hvilke beredskapstiltak m.v. som bør forberedes i forbindelse med petroleumsvirksomheten på den norske del av kontinentalsokkelen, oppnevnt 13. februar 1976 av Industridepartementet.
6.Utvalg til å vurdere sikkerhetsproblemene i forbindelse med drift av kjernekraftverk, transport og lagring av radioaktive avfallsstoff, oppnevnt ved kgl.res. av 6. februar 1976.
7.Utvalg til å vurdere petroleumsvirksomhet nord for 62°N, oppnevnt ved kgl.res. av 11. november 1976.
8.Utvalg til å vurdere samlerørledning for gass, oppnevnt med Industridepartementets brev 8. februar 1977.
9.Interdepartementalt utvalg for energiøkonomisering, oppnevnt ved kgl.res. av 14. januar 1977.

6.

Delegasjon og fastlegging av fullmakter m.v. etter lov nr. 16 av 14. desember 1917 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v.

A

1.Forvaltningen av lov nr. 16 av 14. desember 1917 legges til Industridepartementet. Behandlingen av saker etter lovens kapitler I, jfr. kap. V og IV, jfr. kap. V, overføres til Olje- og energidepartementet. Det samme gjelder saker etter lovens kapittel V hvor grunnlaget for konsesjonsplikten er rettigheter som omhandlet i kapitlene I eller IV.
2.Industridepartementet gis myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon etter § 20, jfr. § 19 i lov nr. 16 av 14. desember 1917, fra søkere som vil drive næringsvirksomhet på den eiendom det søkes konsesjon på. Dette gjelder likevel ikke når eiendommen skal brukes til bensin- eller servicestasjon m.v.

Den myndighet som for øvrig er tillagt Kongen etter § 20, jfr. § 19, legges til Landbruksdepartementet.

3.Industridepartementet gis myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon etter lovens § 13 første ledd, jfr. § 11. første ledd.
4.Olje- og energidepartementet gis myndighet til å avgjøre søknader om konsesjon etter lovens § 23 for leie av inntil 20.000 kW elektrisk energi.
5.I den utstrekning Landbruksdepartementet er gitt myndighet etter nr. 2, gis det også myndighet til å avgjøre søknader etter lovens §§ 27, 35, 36, 37, 37 a og 39. I den utsrekning Olje- og energidepartementet er gitt myndighet etter nr. 4, gis det likeledes myndighet til å avgjøre søknader etter nevnte bestemmelser. for øvrig delgeres den myndighet som etter disse bestemmelser er tillagt Kongen, til Industridepartementet.
6.Henvisningen til lovens kapitler I og IV til vedkommende departement eller departementet, skal anses å gjelde Olje- og energidepartementet. I den utstrekning Landbruksdepartementet eller Olje- og energidepartementet har avgjørelsesmyndighet, skal henvisningene til vedkommende departement eller departementet i §§ 20, 30, 31, 32, 33, 35 og 38 anses å gjelde dette departement. For øvrig skal slike henvisninger i disse bestemmelser samt i lovens kap. II anses å gjelde Industridepartementet.

B

Vedtaket av 9. januar 1976 om delegasjon og fastlegging av fullmakter etter lov nr. 16 av 14. desember 1917 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., oppheves.

7.Nordisk samarbeidsavtale vedrørende reaktorsikkerhet:

Olje- og energidepartementet trer inn som partner i stedet for Industridepartementet, i avtale om nordisk samarbeid vedrørende reaktorsikkerhet (NARS). Avtalen er undertegnet 2. juli 1970. Godkjent av Stortinget 21. mai 1970, jfr. St.prp. nr. 88 for 1969-70.