Forskrift om uførepensjon for mindre enn hel uførhet. Tjenestepensjon (samordningsforskrift 19).

DatoFOR-1978-02-07-4094
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrfit om uførepensjon ved delvis uførhet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosialdepartementet 7. februar 1978 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Fradraget i tjenestepensjon for uførepensjon fra folketrygden er tilsvarende som for alderspensjon. Er uførepensjonen ikke beregnet for hel uførhet, skal fradragsbeløpet nedsettes forholdsmessig. Reduksjon av samordningsfradraget skal bare foretas en gang, og det er folketrygdens uføregrad som skal legges til grunn.

Ytes uførepensjon fra tjenestepensjonsordning etter en lavere uføregrad enn uførepensjonen fra folketrygden, skal dog den lavere uføregrad i tjenestepensjonsordningen legges til grunn.

II

Forskriften trer i kraft 1. april 1978.