Forskrifter om kontroll av utenlandsk registrerte kjøretøyers transport i Norge.

DatoFOR-1978-04-11-1
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1978 s 207
Ikrafttredelse01.06.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§10, LOV-1965-06-18-4-§20
Kunngjort
KorttittelForskr. om utenlandsk transport i Norge

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 11. april 1978 med hjemmel i vegtrafikklovens av 18. juni 1965 nr. 4 § 10 og § 20, jfr. kgl.res. av 17. mars 1967.

§ 1.Kontroll etter disse forskrifter er begrenset til å omfatte lastebil, vogntog og buss, registrert i utlandet, i ervervsmessig internasjonal transport til eller fra Norge, eller i transitt gjennom Norge.
§ 2.Tollvesenet skal kontrollere at kjøretøy som nevnt i § 1 har tillatelse til å utføre transport i Norge, såfremt dette kreves ifølge avtale Norge har inngått med èn eller flere stater. Det skal videre kontrolleres at transporten ikke skjer i strid med inngått avtale eller bestemmelser som gjelder for tillatelsen.
§ 3.Skjer transporten uten tillatelse, hvis slik kreves, eller i strid med inngått avtale eller bestemmelser som gjelder for tillatelsen, skal Tollvesenet nekte fortsatt transport. Vedtak om avvising, underretning om vedtaket og begrunnelse gis i regelen muntlig. Vedtak om avvising eller bortvising iverksettes straks.

Kjøretøy som befinner seg i Norge, skal umiddelbart føres ut av riket. Føreren av kjøretøyet skal likevel først gis anledning til å få spørsmålet om avvising eller bortvising muntlig forlelagt for Samferdselsdepartementet. Det samme gjelder spørsmålet om oppsettende virkning av klage, og om dispensasjon fra bestemmelsene i disse forskrifter. Han skal også orienteres om retten til senere å klage skriftlig til Samferdselsdepartementet.

§ 4.Dersom slik overtredelse som nevnt i § 3 skjer på forsettlig eller uaktsomt vis, skal forholdet rapporteres til Samferdselsdepartementet.
§ 5.Samferdselsdepartementet kan gi andre offentlige tjenestemenn kontrollmyndighet etter disse forskrifter.
§ 6.Samferdselsdepartementet kan gi nærmere bestemmelser om kontrollordningen og kan generelt eller i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i disse forskrifter.
§ 7.Forskriftene trer i kraft 1. juni 1978.