Forskrifter om forbud mot oppankring og mot fiske med visse redskaper i Ekofisk-området.

DatoFOR-1978-04-14-12
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1978 s 204
Ikrafttredelse14.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§3, LOV-1976-12-17-91-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeforbud mv ved Ekofisk

Fastsatt ved kgl.res. av 14. april 1978 med hjemmel i lov av 21. juni 1963 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster og lov av 17. desember 1976 om Norges Økonomiske sone. Fremmet av Olje- og energidepartementet. Ved ny sikkerhetsforskrift 28. juni 1985 nr. 1215 ble ansvaret for denne forskrift tillagt Kommunal- og arbeidsdepartementet og delegert videre til Oljedirektoratet ved vedtak samme dag.

§ 1.Disse forskrifter er fastsatt med hjemmel i lov av 21. juni 1963 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster § 3 og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 4, og får anvendelse i området innenfor rette linjer trukket gjennom koordinatene for følgende installasjoner på Ekofiskfeltet:
1.A-plattformen N 56°31′15″ O 03°13′22″
2.B-plattformen N 56°33′55″ O 03°12′15″
3.Lastebøye SBM II N 56°33′36″ O 03°15′25″
4.Lastebøye SBM I N 56°32′06″ O 03°15′34″ 

samt i en 500 meters sone rundt nevnte område.

§ 2.Innenfor det området som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over havbunnen.
§ 3.Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. straffeloven § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse på forholdet.
§ 4.Disse forskrifter trer i kraft straks.