Forskrift om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

DatoFOR-1978-04-28-20
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1978 258
Ikrafttredelse15.05.1978
Sist endretFOR-2008-06-06-552
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1983-06-03-40-§1, LOV-1983-06-03-40-§2, LOV-1983-06-03-40-§4, LOV-1983-06-03-40-§9, LOV-1983-06-03-40-§9a
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske i Svalbards farvann

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1978 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 1, § 2, § 4, § 9 og § 9a.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 juli 1989 nr. 538, 16 sep 1994 nr. 875, 19 juli 1996 nr. 705, 7 feb 1997 nr. 109, 6 nov 1997 nr. 1145, 2 mars 2001 nr. 226, 20 april 2001 nr. 417, 29 juni 2001 nr. 911, 19 mars 2004 nr. 541, 4 mars 2005 nr. 198, 30 mars 2005 nr. 268, 6 juni 2008 nr. 552 (bl.a tittel og hjemmel).

§ 1.Reguleringsfullmakter.

Fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette:

1.Forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene.

Forbudet gjelder hele året eller deler av året.

2.Bestemmelser om redskapsreguleringer og minstemål for fisk.
3.Største årlige tillatte fangstmengde og fiskeinnsats for hvert enkelt fiskeslag.

Fangstmengden og fiskeinnsatsen kan på hensiktsmessig måte fordeles over året, og på land som kan delta i fisket.

4.Bestemmelser om registrering og andre vilkår for å delta i fisket.
5.Bestemmelser om maskevidde, dimensjoner og utforming av fiskeredskaper.
6.Bestemmelser om tillatt bifangst.
7.Forbud mot eller regulering av fangstmåter og bruk av redskaper.
8.Forbud mot en bestemt anvendelse av fangsten.
9.Forbud mot å ha bestemte redskaper om bord og oppbevaring av fiskeredskaper som ikke kan nyttes i det område fartøyet befinner seg.
10.Bestemmelser om plikt til å ha og anvende bestemt utstyr for kontroll, rapportering og posisjonsbestemmelse. Departementet kan bestemme i hvilken utstrekning fartøy skal dekke kostnadene ved anskaffelse, installasjon og bruk av slikt utstyr.
11.Bestemmelser om oppgaveplikt og rapporteringsplikt vedrørende fangstkvantum, fiskeslag, fangsttid, fangstområde, fiskeredskap o.l.
12.Bestemmelser om gjennomføring av kontroll, herunder plikter for fartøyets fører/eier.
13.Bestemmelser om rapporteringsplikt vedrørende omlasting, landing, transport, oppbevaring og ved kontroll av omsetning av fisk.
0Endret ved forskrifter 16 sep 1994 nr. 875, 19 juli 1996 nr. 705, 2 mars 2001 nr. 226, 4 mars 2005 nr. 198, 6 juni 2008 nr. 552.
§ 2.Straff.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift eller medvirkning til det, straffes etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 om Svalbard.

0Endret ved forskrifter 16 sep 1994 nr. 875 (tidligere § 4), 6 nov 1997 nr. 1145, 30 mars 2005 nr. 268 (i kraft 1 mai 2005, tidligere § 6).
§ 3.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft 15. mai 1978, med unntak av § 2 annet ledd bokstav d, som trer i kraft fra den tid Fiskeridirektoratet bestemmer.1

0Endret ved forskrifter 16 sep 1994 nr. 875 (tidligere § 5), 30 mars 2005 nr. 268 (i kraft 1 mai 2005, tidligere § 7).
1§ 2 er opphevet fra 1 mai 2005, jf. forskrift 30 mars 2005 nr. 268.