Forskrift om valgkomiteer i sparebanker

DatoFOR-1978-06-29-8554
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1988-10-14-4163
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§13a jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om valgkomiteer i sparebanker

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bankinspeksjonen 29. juni 1978 med hjemmel i lov om sparebanker av 24. mai 1961 § 13 a.
Endringer: Endret ved forskrift 14 okt 1988 nr. 4163.

Kap. 1. Valgkomiteer.

§ 1-1.Dersom en sparebanks vedtekter bestemmer det, skal følgende valg forberedes av en eller to valgkomiteer:
1.valg som foretas av forstanderskapet, jfr. sparebanklovens §§ 11 a), 13 og 14,
2.innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet, jfr. sparebanklovens § 8 a,
3.lokale forstanderskaps valg av de medlemmer og varamedlemmer av hovedforstanderskapet som velges av innskyterne og kommunestyret, jfr. sparebanklovens § 8 tredje ledd.

Kap. 2. Valg i forstanderskapet.

§ 2-1.Valgkomiteen som skal forberede de valg som er nevnt under § 1-1 nr. 1, skal ha minst 3 medlemmer og skal ha representanter for alle grupper som er representert i forstanderskapet. Dersom vedtektene bestemmer det, skal komiteen ha varamedlemmer.

Medlemmene og eventuelle varamedlemmer velges av forstanderskapet for inntil to år. Formann velges først ved eget valg. Hvert år uttrer den/de som har gjort tjeneste lengst, første gang uttrer tilnærmet halvparten etter loddtrekning som foretas av valgkomiteen.

Et komitémedlem som trer ut, kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonsperioden varer sammenhengende utover 6 år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år. Bestemmelsen om ett års karantenetid gjelder ikke for de ansattes representant i komiteen dersom de ansatte bare velger ett medlem av forstanderskapet.

Valgkomiteen sammenkalles av formannen.

Komiteens innstilling skal foreligge senest ved innkallingen av det forstanderskapsmøte hvor valgene skal foretas. Innstillingen skal sendes forstanderskapets medlemmer sammen med innkallingen.

Innstillingen skal omfatte minst det antall personer som er på valg til de forskjellige tillitsverv. Dersom det er dissenser i komiteen, skal det fremgå av innstillingen hvilken eller hvilke kandidater de enkelte komitémedlemmer har innstilt.

For det styremedlem med varamedlem som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for den ansatte i valgkomiteen innstilling.

Komiteen avgir innstilling til valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer av valgkomiteen.

0Endret ved forskrift 14 okt 1988 nr. 4163.
§ 2-3.Dersom vedtektene bestemmer det, skal valg som foretas av lokale forstanderskap forberedes av lokale valgkomiteer, jfr. dog § 4-1. Paragrafene 2-1 og 2-2 gjelder tilsvarende for de lokale komiteer.
§ 2-4.Første gangs valg i forstanderskapet etter vedtekter godkjent i samsvar med endringene i sparebankloven i h.t. lov av 10. juni 1977 kan gjennomføres uten at valgene er forberedt av den valgkomité som omhandles i § 2-1. Dersom noe medlem av forstanderskapet forlanger det, skal likevel den valgkomité som er valgt på konstituerende møte i forstanderskapet, avgi innstilling til de første valg forstanderskapet foretar. Komiteens innstilling skal i tilfelle foreligge senest to uker etter konstituerende møte.

Kap. 3. Valg av innskyterrepresentanter.

§ 3-1.Innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet, kan etter nærmere bestemmelser i vedtektene forberedes av en særskilt valgkomité som opprettes for dette formål.

Foregår valgene på valgmøter, kan det vedtektsfestes at valgene skal forberedes av den valgkomité som forbereder valgene i forstanderskapet, jfr. § 2-1.

§ 3-2.En særskilt valgkomité for innskytervalgene skal ha så mange medlemmer og varamedlemmer som vedtektene bestemmer. Komiteen kan etter nærmere bestemmelse i vedtektene velges for inntil to år.

Komiteen velges av de innskytervalgte medlemmer av forstanderskapet. Foregår valgene på valgmøter, kan det vedtektsfestes at komiteen skal velges av innskytermøtet.

Formann velges først ved eget valg. Hvert år uttrer den/de som har gjort tjeneste lengst, første gang uttrer tilnærmet halvparten etter loddtrekning som foretas av valgkomiteen.

Et komitémedlem som trer ut, kan ikke velges på nytt, med mindre vedkommende har vært ute av valgkomiteen i et år.

Valgkomiteen sammenkalles av formannen.

§ 3-3.Valgkomiteens innstilling skal omfatte minst det antall personer som er på valg.

Er det dissenser i komiteen, skal det fremgå av innstillingen hvilken eller hvilke kandidater de enkelte komitémedlemmer har innstilt.

Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest ved kunngjøringen av valgene.

Reglene i denne paragraf gjelder ikke for valg på valgdager. Bestemmelser om forberedelse av slike valg fastsettes ved særskilte forskrifter, jfr. sparebanklovens § 8 a, femte ledd.

§ 3-4.Dersom vedtektene bestemmer det, skal innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til lokale forstanderskap forberedes av lokale valgkomiteer, paragrafene 3-1, 3-2 og 3-3 får tilsvarende anvendelse.
§ 3-5.Reglene i dette kapittel gjelder ikke ved første gangs valg etter vedtekter godkjent i samsvar med endringene i sparebankloven i h.t. lov av 10. juni 1977 når valget foregår på valgmøter. Foregår valget på valgdager, skal dette valget forberedes av en valgkomité som velges av de innskytervalgte medlemmer av det fungerende forstanderskap.

Kap. 4. Indirekte valg.

§ 4-1.Lokale forstanderskaps valg av medlemmer og varamedlemmer til hovedforstanderskap, jfr. § 1-1 nr. 3, skal forberedes av den valgkomité som er nevnt i § 2-1.

Komiteen skal utarbeide en samlet innstilling for samtlige lokale forstanderskap som foretar slike valg i sparebanken. Herunder skal komiteen påse at de fremlagte forslag samsvarer med de hensyn som ligger til grunn for fordelingsregelen i sparebanklovens § 8 annet ledd. Det skal således blant annet påses at forslag til valg av de medlemmer som ansees som representanter for de berørte kommuner så vidt mulig gir et samlet uttrykk for partistillingen i kommunestyrene.

Komiteen bestemmer hvorledes eventuelle lokale valgkomiteer skal medvirke ved utarbeidelsen av innstillingen.

§ 2-2 gjelder tilsvarende for valg etter denne paragraf.