Forskrifter om skattefrie fondsavsetninger til energiøkonomisering.

DatoFOR-1978-07-14-2
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1978 s 528
Ikrafttredelse14.07.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-12-14-1-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fondsavsetninger, ENØK-tiltak

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg. res. av 14. juli 1978 med hjemmel i lov av 14. des. 1962 nr. 1 om skattefrie fondsavsetninger. Fremmet av Finansdep.

I

§ 1.Departementet kan samtykke i frigiving av avsatte midler til investeringer som er nødvendige for å
a)utnytte spillvarme fra produksjons- og ventilasjonsanlegg,
b)tilbakeføre i produksjonsprosessen avfallsstoffer eller spillprodukter som ellers ville bli sluppet ut til vann/jord eller som blir behandlet på særskilt måte som avfall,
c)utnytte avfallsstoffer eller spillprodukter som brensel for produksjon av varme.
§ 2.Søknad om samtykke skal sendes Finansdepartementet vedlagt gjenpart av eventuell søknad om lån/lånegarantier. Gjenpart av søknaden skal sendes til Industri-, og Miljøverndepartementet.

II

Forskriftene trer i kraft straks.