Forskrift om forvaltning av vilt og ferskvannsfisk på Svalbard og Jan Mayen

DatoFOR-1978-08-11-3765
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1978 601
Ikrafttredelse15.09.1978
Sist endretFOR-2015-06-19-716 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forSvalbard og Jan Mayen
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1930-02-27-2-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om viltforvaltning, Svalbard m.v.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. august 1978 i medhold av lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 § 4 og lov om Jan Mayen av 27. februar 1930 nr. 2 § 2. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mai 1992 nr. 332, 24 mai 1996 nr. 516, 31 jan 1997 nr. 101 (opphever § 9, § 10, § 13 og § 15 for Svalbard for røye), 18 juni 1997 nr. 623 (opphevet forskriftens bestemmelser om landpattedyr og fugler for Svalbard), 10 mars 1999 nr. 296, 28 juni 2002 nr. 653 (forskriften opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard), 19 des 2013 nr. 1757, 19 juni 2015 nr. 716.

Kapittel 1. Formål, omfang og avgrensning

§ 1.Vilt og ferskvannsfisk er en viktig del av naturmiljøet på Svalbard og Jan Mayen. Gjennom en forvaltning basert på økologiske prinsipper skal disse naturressursene bevares for fremtiden.

Formålet med disse forskrifter er å:

1.Opprettholde områdenes naturlige artsrikdom.
2.Bevare balansen mellom artene og deres naturgrunnlag og mellom artene innbyrdes.
3.Regulere en økologisk forsvarlig høsting av vilt og ferskvannsfisk.
0Opphevet for så vidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 18 juni 1997 nr. 623 (opphever bestemmelsen for landpattedyr og fugler), 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 2.Med vilt forstås alle viltlevende fugler, landpattedyr og sjøpattedyr. Smågnagere omfattes ikke av disse forskriftene. Med ferskvannsfisk forstås laks (Salmo salar), pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) og røye (Salvelinus alpinus), herunder både sjørøye og stasjonær røye.
0Opphevet for så vidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 18 juni 1997 nr. 623 (opphever bestemmelsen for landpattedyr og fugler), 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 3.Disse forskrifter gjelder for Svalbard (med Bjørnøya) og Jan Mayen med tilhørende territorialfarvann.

I spesielt naturvernede områder gjelder forskriftene bare så langt de ikke kommer i strid med fredningsbestemmelsene for områdene.

0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 18 juni 1997 nr. 623 (opphever bestemmelsen for landpattedyr og fugler), 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).

Kapittel II. Jakt og fangst

§ 4.Det er tillatt å drive jakt på de arter og til de tider som er ført opp i vedlegg til forskrifter om forvaltning av vilt og ferskvannsfisk på Svalbard og Jan Mayen: Liste over jaktbare arter og jakttider.

Alt annet vilt er fredet, med mindre annet følger av andre bestemmelser gitt i eller i medhold av disse forskrifter. De jaktbare artene er fredet utenom de nærmere angitte jakttider.

Det er forbudt å jage, fange, skade eller drepe fredet vilt, eller unødig forstyrre viltet og dets hi, reir, unger eller egg.

Egg- og dunsanking kan bare foregå etter tillatelse fra sysselmannen.

0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 5.For alt vilt gjelder helgedagsfredning i tiden f.o.m. 24. desember t.o.m. 31. desember, langfredag og første påskedag.
0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 6.Uten hensyn til regler om jakttid og fredning kan vilt felles når fellingen anses påkrevet for å fjerne en akutt fare for alvorlig personskade eller betydelig materiell skade, eller når det foreligger annen nødstilstand. Slik felling skal snarest meldes til sysselmannen for Svalbards vedkommende og for Jan Mayens vedkommende til politimesteren i Bodø eller den han bemyndiger.

Sysselmannen kan uten hensyn til bestemmelsene om fredning og andre restriksjoner på utøvelse av jakt avlive eller gi tillatelse til å avlive isbjørn eller moskusfe som tar opphold ved faste eller midlertidige bosetninger og derved medfører fare for skade på personer eller annen vesentlig skade. Stasjonssjefen har tilsvarende myndighet m.h.t. isbjørn på Jan Mayen.

Sysselmannen og stasjonssjefen kan på henholdsvis Svalbard og Jan Mayen uten hensyn til bestemmelsene om fredning gi tillatelse til at vilt som er skadet eller lider på annen måte, blir avlivet.

0Endret ved forskrift 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 7.Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at det ikke oppstår fare for mennesker, at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og at fast eiendom og løsøre ikke påføres skade.
0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 8.Bruk av følgende fangstmåter og fangstinnretninger er forbudt: selvskudd, gift, muskellammende eller bedøvende preparater, feller (unntatt lemfeller for revefangst), fotsakser og andre sakser, selgarn, snarer (herunder bunden redskap) og limpinner.

Sysselmannen kan uten hensyn til bestemmelsene om fredning bruke eller tillate bruk av muskellammende eller bedøvende preparater til vitenskapelige formål eller i den hensikt å ta hånd om vilt som er kommet til skade eller på avveie eller representerer fare for skade på person eller annen vesentlig skade.

Jakt må bare drives med kruttdrevne skytevåpen. Det er forbudt å bruke halv- eller helautomatisk rifle eller haglgevær for mer enn 2 skudd. Hakapik kan benyttes ved selfangst.

Under jakt og fangst er det forbudt å bruke luftfartøy eller motordrevet kjøretøy til oppsporing eller forfølging av viltet eller til avledning av viltets oppmerksomhet fra jegeren, og å løse skudd fra luftfartøy eller motordrevet kjøretøy.

0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).

Kapittel III. Ferskvannsfiske

§ 9.Det er ikke tillatt å fiske etter ferskvannsfisk i perioden f.o.m. 26. juli t.o.m. 10. august, med unntak av Bjørnøya.

Fiske etter laks og pukkellaks i sjøen er forbudt hele året med unntak av

1)sportsfiske med stang eller håndsnøre,
2)fiske i fjordene med settegarn.
0Endret ved forskrift 31 jan 1997 nr. 101 (opphevet forsåvidt gjelder Svalbard).
§ 10.Fiske etter ferskvannsfisk må bare drives med stang, håndsnøre eller garn som har en maskevidde på minimum 40 mm.

Ved garnfiske er det ikke tillatt å fiske med er enn 3 garn (maksimal lengde 25 m pr. garn) pr. båt. Når garnet settes ut uten båt, er det ikke tillatt å sette ut mer enn 3 garn (maks. lengde 25 m pr. garn) pr. fisker. Garn skal merkes med bøye og eierens navn.

Det er forbudt å sperre elver eller innsjøer slik at det endrer elvers løp eller avskjærer fiskens vandringsmuligheter. Djupålen i elver må ikke stenges med fiskeredskap, demninger eller lignende.

Bruk av sprengstoff, elektrisitet eller giftstoffer til fiske er forbudt.

0Endret ved forskrift 31 jan 1997 nr. 101 (opphevet forsåvidt gjelder Svalbard).

Kapittel IV. Utvidelser og innskrenkning i adgang til jakt og fiske

§ 11.Departementet kan for enkelte dyrearter:
1)fastsette kvoter for den totale beskatning, kvoter for enkeltpersoner, for grupper av personer eller for fartøyer,
2)vedta utvidelser eller innskrenkninger i jakttiden,
3)oppheve fredning,
4)vedta fredning.

Slike forskrifter kan begrenses til hann eller hunn eller til eldre eller yngre individer av vedkommende art.

0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 12.Departementet kan fastsette nærmere forskrifter om:
1)jakt- og fangstmetoder, herunder de skytevåpen og den ammunisjon det skal være tillatt å bruke og særskilte hjelpemidler som f.eks. lys og lyd,
2)områdebegrensninger ved jakt, regulering av antall jegere, innføring av jaktkort, krav om ansvarsforsikring og gebyr for utstedelse av jaktkort og tildeling av jaktkvoter,
3)aldersgrense for jegere, innføring av jegerprøve og kontroll med utøvelse av jakt,
4)bruk av motordrevet kjøretøy, luftfartøy eller båt i forbindelse med jakt.
0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 13.Departementet kan vedta:
1)endringer av fredningstiden for ferskvannsfisk,
2)endringer av tillatt maskevidde og antallsbegrensning for garn,
3)forskrifter om områdebegrensninger, kvotebegrensninger, tillatt fiskeredskap ved ferskvannsfiske og om hvor lenge redskap kan stå ute uten tilsyn,
4)regulering av antall fiskere, innføring av fiskekort og gebyr ved løsing av fiskekort, og nærmere forskrifter om kontroll med ferskvannsfisk.
0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516. Endret ved forskrift 31 jan 1997 nr. 101 (opphevet forsåvidt gjelder Svalbard).

Kapittel V. Forskjellige bestemmelser

§ 14.Det er forbudt i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. august
1)å løsne skudd i eller innen en avstand av 1 km fra fuglefjell,
2)å bruke skipsfløyte innen en avstand av 1 km fra fuglefjell, når ikke hensynet til sikkerheten gjør dette nødvendig,
3)å fly i en avstand på mindre enn 500 m fra fuglefjell, unntatt i ambulanse-, oppsyns-, eller politiøyemed.
0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516, 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 15.
1)Fallvilt, ulovlig felt eller fanget vilt, vilt som er avlivet etter reglene i § 6 eller verdien av slikt vilt, egg og dun som noen ulovlig har tilegnet seg, og
2)utbytte av ulovlig fiske eller verdien av slikt utbytte tilfaller det offentlige.

Etter nærmere retningslinjer gitt av departementet kan sysselmannen gi erstatning for skader som fredet vilt har voldt på Svalbard. Departementet kan gi erstatning for skader som fredet vilt har voldt på Jan Mayen.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om innkreving og forvaltning av verdier nevnt i første ledd.

0Endret ved forskrifter 24 mai 1996 nr. 516 (opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann), 31 jan 1997 nr. 101 (opphevet forsåvidt gjelder Svalbard).
§ 16.For å skaffe til veie opplysninger av betydning for forvaltningen av vilt og ferskvannsfisk, kan departementet pålegge den som driver jakt, fangst eller ferskvannsfiske å gi opplysninger om utbyttet.

Sysselmannen kan for Svalbard gi pålegg om at felt eller fanget vilt, eller deler av slikt vilt, i visse tilfeller skal avgis til vitenskapelige formål eventuelt mot erstatning. Stasjonssjefen har tilsvarende myndighet for Jan Mayen.

0Endret ved forskrifter 24 mai 1996 nr. 516 (opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 17.Uten departementets samtykke er det forbudt å sette ut vilt og fisk på Svalbard.
0Endret ved forskrifter 24 mai 1996 nr. 516 (opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann), 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002), 19 juni 2015 nr. 716 (i kraft 1 jan 2016).
§ 18.Sysselmannen kan på Svalbard innføre båndtvang for hund. Båndtvangen kan begrenses til bestemte områder, bestemte tider og til bestemte hunder eller hundetyper.

Sysselmannen kan avlive eller kreve avlivet hund som streifer om i strid med fastsatt båndtvang eller som representerer en fare for mennesker eller dyr.

Departementet kan vedta tilsvarende forskrifter for Jan Mayen.

0Opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann, jfr forskrift 24 mai 1996 nr. 516.
§ 19.Departementet kan gjøre unntak fra disse forskriftene:
1)for tiltak i forbindelse med vilt- eller fiskestell,
2)for vitenskapelige formål,
3)når særlige grunner foreligger og det ikke er i strid med formålet med forskriftene.
0Endret ved forskrifter 24 mai 1996 nr. 516 (opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann), 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).
§ 20.Forskriftene forvaltes av Klima- og miljødepartementet med unntak av bestemmelsene om sjøpattedyr, som forvaltes av Fiskeridepartementet.

Isbjørn regnes i denne forbindelse som et landpattedyr.

Vedkommende departement kan gi utfyllende forskrifter for sitt respektive verneområde. Departementet kan gi fullmakt etter forskriftene til sysselmannen i saker som gjelder Svalbard og til den departementet bestemmer for Jan Mayens vedkommende.

Sysselmannen skal føre kontroll med at bestemmelsene overholdes på Svalbard. Politimesteren i Bodø tillegges kontrollen med at bestemmelsen overholdes på Jan Mayen, og kan helt eller delvis gi fullmakt til stasjonssjefen der, eller den politimesteren bemyndiger.

Departementet kan opprette eller utpeke spesielle rådgivende organer i spørsmål som angår disse forskriftene og gi fullmakt til slike organer.

0Endret ved forskrifter 24 mai 1996 nr. 516 (opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann), 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel VI. Strafferegler

§ 21.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift eller forbud eller pålegg gitt i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Medvirkning straffes på samme måte.

Utstyr som har vært nyttet eller forsøkt nyttet i forbindelse med overtredelse av disse forskriftene, herunder våpen, fiskeutstyr, fangstinnretning, kikkert, overnattingsutstyr og annet feltutstyr, transportmidler (f.eks. båt, snøscooter) og lignende, kan inndras til fordel for det offentlige uansett om overtredelsen er forsettlig eller uaktsom.

I stedet for gjenstanden kan inndras et beløp som svarer til dens verdi eller en del av verdien.

0Endret ved forskrifter 24 mai 1996 nr. 516 (opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann), 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).

Kapittel VII. Ikrafttredelse

§ 22.Disse forskrifter trer i kraft 15. september 1978. Fra samme dato oppheves:
1.Kgl.res. av 29. juni 1934 om forbud mot innførsel av rein til Svalbard.
2.Kronprinsregentens res. av 26. august 1955 om jakt, fangst og fredning på Svalbard med senere endringer.
3.Kronprinsregentens res. av 26. august 1955 om jakt, fangst og fredning på Jan Mayen.
4.Kronprinsregentens res. av 26. juni 1970 om isbjørnjakt for så vidt gjelder reglenes anvendelse på Svalbard og Jan Mayen med tilliggende territorialfarvann.

Vedlegg til forskrifter om forvaltning av vilt og ferskvannsfisk på Svalbard og Jan Mayen:

Liste over jaktbare arter og jakttider:

Jakt og fangst kan, i samsvar med forskrifter om forvaltning av vilt og ferskvannsfisk på Svalbard og Jan Mayen, gitt ved kgl.res. av 11. august 1978, drives på følgende arter og til følgende tider:

f.o.m. - t.o.m.

Polarrev (alopex lagopus)01.11. - 15.03.

På Bjørnøya og Jan Mayen er polarrev fredet hele året

Storkobbe 05.06. - 25.04

Ringsel 20.05. - 20.03

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)21.08. - 31.10.

På Jan Mayen er kortnebbgås fredet hele året

Svalbardrype (Lagopus mutus hyperboreus)01.09. - 31.03.

På Bjørnøya og Jan Mayen er rype fredet hele året

Polarmåke (Larus hyperboreus)Hele året

Havhest (Fulmarus glacialis)01.09. - 31.10.

Polarlomvi (Uria lomvia)11.08. - 31.10.

Lomvi (Uria aalge)01.09. - 31.10.

Kan jaktes bare på Bjørnøya

Teist (Cepphus gryle)01.09. - 31.10.

Alkekonge (Alle alle)01.09. - 31.10.

Lunde (Fratercula arctica)01.09. - 31.10.

For alt vilt gjelder helgedagsfredning i tiden f.o.m. 24.12. t.o.m. 31.12., langfredag og første påskedag.

0Endret ved forskrifter 24 mai 1996 nr. 516 (opphevet for såvidt gjelder viltlevende fugler og landpattedyr på Svalbard med tilhørende territorialfarvann), 10 mars 1999 nr. 296, 28 juni 2002 nr. 653 (opphevet for så vidt gjelder sjøpattedyr på Svalbard, i kraft 1 juli 2002).