Forskrift om fastsetting av arbeidsinntekt for enker (enkemenn) i tjenestepensjonsordninger

DatoFOR-1978-09-05-4
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1978 s 644
Ikrafttredelse05.09.1978
Sist endretFOR-2010-03-22-411
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§34, LOV-1953-06-26-11-§17, LOV-1962-06-22-12-§20
Kunngjort
KorttittelForskrift om fastsettelse av arbeidsinntekt

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 5. september 1978 med hjemmel i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 34 fjerde ledd, lov av 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 17 fjerde ledd (ny tittel) og lov av 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 20 første ledd bokstav b tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 jan 2002 nr. 158 (bl.a. hjemmel og tittel), 23 okt 2007 nr. 1178, 22 mars 2010 nr. 411. 

§ 1.Fradrag i etterlattepensjon for forventet arbeidsinntekt gjøres ikke dersom den etterlatte er over 70 år. Det samme gjelder dersom vedkommende er tilstått full alderspensjon fra folketrygden mellom 67 og 70 år.
0Endret ved forskrift 30 jan 2002 nr. 158.
§ 2.Er det fastsatt forventet arbeidsinntekt i folketrygden, skal denne arbeidsinntekt legges til grunn i tjenestepensjonsordningen. Har vedkommende gradert alderspensjon i folketrygden mellom 67 og 70 år, skal den fremtidige arbeidsinntekt (jf. folketrygdlovens § 19-6) legges til grunn.
0Endret ved forskrift 30 jan 2002 nr. 158.
§ 3.Inntekt i form av arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 skal reduseres dersom det også foreligger rett til egenopptjent pensjon fra tjenestepensjonsordning. Reduksjonen skjer med det beløpet som har gått til fradrag i den egenopptjente tjenestepensjonen etter samordningsloven § 19 og § 23.
0Tilføyd ved forskrift 30 jan 2002 nr. 158. Endret ved forskrift 22 mars 2010 nr. 411.
§ 4.Er det ikke foretatt fastsettelse av forventet arbeidsinntekt i folketrygden innen fire uker fra ajourholdsmelding er sendt ut, skal tjenestepensjonsordningen legge til grunn en midlertidig forventet arbeidsinntekt. Ved fastsettelsen av denne inntekt skal det innhentes opplysninger om den etterlattes arbeids- og inntektsforhold etter dødsfallet.

Har vedkommende fortsatt i tidligere arbeid etter ektefellens død, kan registrerte poengtall i folketrygden de tre siste år legges til grunn og det grunnbeløp som gjaldt på det tidspunkt pensjonsgrunnlaget sist ble regulert.

0Endret ved forskrift 30 jan 2002 nr. 158 (tidligere § 3).
§ 5.Når det ikke ytes pensjon fra folketrygden, skal forventet arbeidsinntekt reguleres på samme tidspunkt og i samme forhold som pensjonsgrunnlaget i tjenestepensjonsordningen blir regulert.
0Endret ved forskrift 30 jan 2002 nr. 158 (tidligere § 4).
§ 6.Når tjenestepensjonsordningen har mottatt melding om den arbeidsinntekt som er fastsatt i folketrygden, og det har vært fastsatt midlertidig arbeidsinntekt etter § 4, skal pensjonen omregnes etter folketrygdens arbeidsinntekt med virkning fra det tidspunkt pensjonen fra folketrygden tok til å løpe.

Er folketrygdens arbeidsinntekt høyere enn den arbeidsinntekt som har vært fastsatt midlertidig etter § 4, skal omregning av pensjonen gjennomføres fra det tidspunkt den løpende pensjon tidligst etter vanlige rutiner lar seg endre med virkning fremover.

0Endret ved forskrift 30 jan 2002 nr. 158 (tidligere § 5).
§ 7.Er det ikke foretatt noen fastsettelse av forventet arbeidsinntekt i folketrygden innen ett år etter at pensjonen begynte å løpe, skal tjenestepensjonsordningen foreta selvstendig fastsettelse av forventet arbeidsinntekt i samsvar med bestemmelse i folketrygdlovens § 17-8. Folketrygdens organ vil være behjelpelig ved denne fastsettelse selv om pensjonisten ikke har rett til overgangsstønad eller etterlattepensjon.
0Endret ved forskrift 30 jan 2002 nr. 158 (tidligere § 6).
§ 8.Forskriften trer i kraft straks.
0Endret ved forskrift 30 jan 2002 nr. 158 (tidligere § 7).