Utfyllende forskrift om krav til drikkevannsanlegg på anlegg for produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster, med retningslinjer for desinfeksjon.

DatoFOR-1978-10-23-9938
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1978 752
Ikrafttredelse05.01.1979
Sist endretFOR-2013-01-17-61
Endrer
Gjelder forKontinentalsokkelen
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om drikkevann på produksjonsanlegg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Gitt av Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) den 23. oktober 1978, med hjemmel i § 26, jfr. § 5, i forskrifter om hygienske forhold, medisinsk utstyr og legemidler m.v. på anlegg for produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster, gitt ved kgl.res 25. november 1977.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 jan 2013 nr. 61.

§ 1.(definisjon)

Med drikkevann menes i disse bestemmelser vann til drikke og matlaging og vann i sanitæranlegg, unntatt spylevann til toaletter og urinaler.

§ 2.(Innsending av planer, godkjenning)

Drikkevannsforsyningen, herunder inntaksstedet, behandlingsanlegg, desinfeksjonsmetode og transportanlegg, skal være godkjent av Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for vannbehandlingen. Søknad om godkjenning skal sendes Helsedirektoratet. Søknaden skal gi fullstendige opplysninger om:

a)Eventuelt inntakssted for sjøvann til evaporatorer samt dettes beliggenhet i forhold til utslippssted for avløpsvann m.v.
b)Alle lagertanker for drikkevann og/eller råvann til drikkevannsforsyningen med spesifikasjon av volum, vannets oppholdstid i tanken, innvendig behandling av tanken (eventuelt beskyttelsesbelegg), luftemuligheter, adkomstmuligheter, lensemuligheter samt tankens beliggenhet.
c)Desinfeksjonsanlegg for eventuelt vann fra forsyningsskip.
d)Vannbehandlingsanlegget med angivelse av prinsipper for vannbehandlingen, anleggets dimensjoner og kapasitet, sikring m.v.
e)Flyteskjema i A4-format over rå- og renvannsledningens systemlinjer, inklusive valg av materialer i rør, skjøter, armatur, m.v., med stedsangivelse for tanker og behandlingsanlegg. samt uttakspunkter for renvann til forskjellige formål.
f)Planlagt driftslaboratorium med ustyr.
g)Drifts- og kontrollinstruks i norsk og engelsk tekst, og hvor instruksen planlegges slått opp.
h)Utkast til driftsjournal.
0Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 3.(Kapasitet)

Drikkevannsanlegget skal ha en kapasitet som sikrer en tilførsel av minimum 250 liter pr. person pr. døgn for personell som bor og arbeider på plattformen og 150 l pr. person pr. døgn for personell som oppholder seg, men ikke bor på plattformen.

§ 4.(Krav til materialer)

Materialer i tanker og rør og beskyttelsesbelegg skal være av en slik beskaffenhet at de ikke kan avgi stoffer til drikkevannet i slike mengder at det kan bli helsefarlig.

Materialer i beskyttelsesbelegget som kommer i kontakt med drikkevannet, skal være typegodkjent av Helsedirektoratet.

0Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 5.(Rengjøring av drikkevannstankene)

Tankene for drikkevann skal holdes rene, og skal rengjøres ved spyling og desifineres med hypoklorittoppløsning (5 - 10 mg/aktivt klor/l) minst to ganger i året.

§ 6.(Adkomståpning)

Drikkevannstank skal være forsynt med stor åpning for full adkomst under inspeksjon og rengjøring. Åpningen skal være forsynt med mannlokk eller tilsvarende lukkeanordning som er vanntett og lufttett.

§ 7.(Tømming av drikkevannstanken)

Drikkevannstank skal kunne lenses hell gjennom bunnventil i tankens laveste punkt eller gjennom sugeledning, Sugeledning skal føres ned i forsenkning i tankens bunn.

Drikkevannstanken skal ha egen bunn. Det tillates ikke at dekksplater eller lignende samtidig er bunnplate for drikkevannstank.

§ 8.(Krav til drikkevannstankens beliggenhet)

Drikkevannstank skal ikke støte opp til andre tanker hvor oljeprodukter, flytende kjemikalier m.v. føres. Rør fra andre systemer skal ikke føres gjennom drikkevannstank. Rør til og fra drikkevannstank skal ikke føres gjennom tanker som tilhører andre tanksystemer.

§ 9.(Krav om adskilte rørledninger)

Rør til og fra drikkvannstank skal ikke stå i forbindelse med tank eller rørledninger for andre formål. De skal tydelig merkes «Drikkevann/Potable water» og rørene males med egen farge.

§ 10.(Om beskyttelse av rørender)

Peilerør og fyllerør til drikkevannstank skal ha en høyde over tanktopp på minst 300 mm. De skal være utstyrt med skrulokk, lokket skal være fastgjort til røret med kjede, slik at lokket ikke kan komme i berøring med golv eller tanktopp.

§ 11.(Om lufterør)

Drikkevannstank skal ha minst to lufterør. Disse skal være plassert med størst mulig innbyrdes avstand. Lufterørene skal ha et bend nær øverste ende slik at åpningen vender ned. Åpningen skal være utstyrt med et nett av rustfritt stål eller tilsvarende materiale til beskyttelse.

§ 12.(Beskyttelse mot frost og varme)

Drikkevannstanken skal være beskyttet mot frost, henholdsvis solvarme og varme fra installasjonens maskinanlegg.

§ 13.(Inntak av vann fra evaporering)

Ved anlegg hvor drikkevannet framstilles ved evaporering, må kloakk og spillvann føres ut slik at det ikke medfører forurensning av vanninntaket for framstilling av drikkevann. Inntaket for havvann må være slik plassert av avløpsvann m.v. ikke kan tas inn i systemet. Plasseringen fastlegges på grunnlag av et statistisk materiale om strømningsforholdene i havområdet på vedkommende sted.

§ 14.(Forurenset havvann)

Inntak av havvann for framstillingen av drikkevann må ikke finne sted når det er grunn til å frykte at havvannet er forurenset.

§ 15.(Godkjenning av evaporator m.v.)

Evaporatoren og de kjemikalier som nyttes ved driften av denne, må være godkjent av Helsedirektoratet. Ved ferskvannsuttaket skal det finnes et salinometer. Saltkonsentrasjonen høyere enn 5 mg/liter skal medføre at vannstrømmen til det videre vannbehandlingsanlegg avstenges, da høyere saltkonsentrasjon indikerer mindre effektiv evaporering.

0Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 16.(Drikkevann hentet fra land)

Når det til drikkevann brukes vann fra land, må slikt vann kun tas fra offentlig godkjent vannverk. Vannet må ikke fylles direkte i drikkevannstanken, men i en lagertank.

Vannet skal desinfiseres ved påfyllingen i anleggets lagertank ved tilsetning av hypokloritt, på den måte som er beskrevet i retningslinjene pkt. 1. Før vannet tas ut i forbruk på anlegget, skal det desinfiseres etter en metode som er typegodkjent av Helsedirektoratet.

0Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 17.(Desinfeksjon før forbruk)

Før vannet går ut til forbruk, skal det desinfiseres etter en av de metoder som er beskrevet i retningslinjene pkt. 2, 3 og 4. Kontrollopplegg og undersøkelsesprosedyre må godkjennes samtidig med godkjennelsen av anlegget.

§ 18.(Om den videre vannbehandling)

Drikkevannsystemet må være konstruert slik at infisering eller annen form for forurensning av behandlet drikkevann ikke kan finne sted. Eventuelt oppherdingsfilter skal plasseres før desinfeksjonsanlegget. Valg av eventuelt oppherdingsfilter må tilpasses desinfeksjonsmetoden.

§ 19.(Om eventuell deklorering)

Dersom vannet dekloreres, skal deklorering skje ved å la vannet passere et filter med aktivt kull eller på annen godkjent måte. Deklorering må ikke foretas før vannet har hatt en kontakttid med klor på minst 30 minutter. Det må være lager av filter eller filtermasse ombord, slik at filtrene/filtermassen kan skiftes så ofte det finnes smaksmessing nødvendig.

§ 20.(Krav til vannets pH)

Vannet skal ha en pH-verdi på 8 - 8.5. For å oppnå den foreskrevne pH-verdi, skal vannet om nødvendig alkaliseres etter godkjent metode.

§ 21.(Driftslaboratorium)

Hver installasjon skal ha følgende utstyr til analyse av drikkevannet:

-pH-meter
-Utstyr til måling av restklor (fritt og bundet klor)
-Utstyr til måling av saltholdigheten (for evaporert vann)
-Vannmengdemåler
-Eventuelt annet utstyr etter Helsedirektoratets nærmere bestemmelse.
0Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 22.(Kontroll av vannkvaliteten)

Desinfeksjonen av vannet skal kontrolleres på stedet en gang daglig eller oftere om nødvendig. pH-verdien skal kontrolleres en gang daglig eller oftere dersom forholdene krever det. Sykepleieren har ansvaret for å kontrollere at driftsanalysene blir utført og anleggets drift justert i overensstemmelse med resultatene fra disse.

Mikrobiologisk undersøkelse av drikkevannet skal foretas en gang hver uke og kjemisk analyse en gang hver måned. Prøver kan forlanges undersøkt oftere om Sosialdepartementet eller den det bemyndiger finner det nødvendig. Prøvene skal tas på den måte og undersøkes ved de laboratorier som er godkjent av Helsedirektoratet. Gjenpart av analyseresultatene sendes Helsedirektoratet eller den det bemyndiger.

0Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 23.(Krav om drifts- og kontrollinstruks)

Det må foreligge instruks for drift og kontroll av vannforsyningsanlegg på norsk og engelsk. Det må daglig føres driftsjournal for vannforsyningsanlegget etter de bestemmelser som gis av Helsedirektoratet i tilslutning til godkjenning av anlegget. Det må daglig føres driftsjournal for vannforsyningsanlegget etter de bestemmelser som gis av Helsedirektoratet i tilslutning til godkjenningen av anlegget.

0Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 jan 2013 nr. 61.
Vedlegg. Retningslinjer for desinfeksjon.

Med hjemmel i § 2,2. ledd i disse forskrifter har Helsedirektoratet gitt følgende retningslinjer for desinfeksjon av drikkevann:

1. Desinfisering av vann fra forsyningsbåt

Ved fylling av vann fra land via supply-skip skal vannet alltid desinfiseres ved klorering. Man tilsetter ca. 6,5 g natriumhypokloritt eller 1,5 g kalsiumhypokloritt pr. 1 ml vann ved hjelp av doseringsapparat som doserer hypokloritt direkte inn på fylleledningen under kontrollerte betingelser, før det går videre til lagertanken.

Før vannet tas ut til forbruk ombord, skal det desinfiseres etter en av metodene som er beskrevet nedenfor.

2. Desinfisering av drikkevann ved klorering

Dersom klorering brukes til desinfisering, skal dette foregå etter følgende retningslinjer:

1.Kloreringen utføres med tilsetning av natriumeller kalsiumhypokloritt med doseringspumpe, eller ved elektrolyse av natriumklorid i vannoppløsning. Klorering med klorgass er forbudt.
2.Beholder for hypoklorittoppløsning skal være utstyrt med nivåbryter som ved for lavt nivå i beholderen skal hindre at uklorert vann kan pumpes ut i forsyningsnettet.
3.Kontakttiden mellom kloreringsmidlet og vannet skal være minst 30 minutter.

Kontakttiden er den kortest mulige tid det tar for vannet å passere mellom kloreringsmidlets tilsetningspunkt og stedet for deklorering (f.eks. inntaket til dekloreringsfilteret), eventuelt til første forbrukssted hvis deklorering ikke gjennomføres.

4.Kloreringsmiddel skal tilsettes i særskilt kontaktbeholder. Kontaktbeholderen skal innkoples før hydrofortanken og ha et volum tilpasset hydroforpumpens kapasitet slik at man får 30 minutters kontakttid for kloret.
5.Kloreringsmidlet skal tilsettes i slik mengde at en oppnår et fritt kloroverskudd på mellom 0,1 - 0,5 mg pr. liter vann etter 30 minutters kontakttid.
3. Desinfisering av drikkevann ved ultrafiolett bestråling

Dersom desinfiseringen skjer ved hjelp av ultrafiolett bestråling, skal apparatet typegodkjennes av Helsedirektoratet. Godkjennelsesvilkårene for det enkelte anlegg skal følge med anlegget.

Det apparat som frembringer UV-bestrålingen, må som et minimum tilfredsstille følgende krav:

1.Det må aldri kunne tappes vann som ikke er bestrålt effektivt.

En effektiv desinfisering tilsier at UV-bestrålingen ved bølgelengden 2537 Å har en effekt på minst 16.000u Ws/cm² (Ultrads) i ethvert punkt i desinfeksjonskammeret. Dessuten tilsier det at Uv-røret beskyttes med kvartsglass eller lignende, som må kunne renses regelmessig, automatisk eller manuelt.

2.Det må finnes innebygget en automatisk innretning som registerer bestrålingens intensitet til enhver tid. Ineffektiv bestråling skal resultere i at apparatet stenges. En automatisk registrering av bestrålingens intensitet fordrer et nøyaktig kalibrert måleinstrument for UV-energi med bølgelengden 2537 Å. Sensoren for måleinstrumentet skal plasseres på det sted i apparatet hvor intensiteten vil være lavest. Avstengningsanordningen må være meget driftsikker og stenge strømbrudd.
3.Det må ikke være mulig å øke vannstrømmen med den følge at bestrålingsdosen blir mindre enn kravet, 16.000u Ws/cm2.
4.De apparatdeler som kommer i berøring med vannet, må ikke inneholde helseskadelige, kjemiske elementer eller forbindelser som kan avgis til vannet. Dette gjelder direkte utløsning som følge av kontakten med vannet og indirekte utløsning som følge av UV-bestråling av et ellers helsemessig tilfredsstillende og inert materiale.
5.UV-apparatet skal dimensjoneres etter anleggets pumpekapasitet og/eller maksimalt vannforbruk.
6.UV-apparatet bør stå så nær forsyningsområdet som mulig.
4. Desinfisering av drikkevann ved hjelp av sølvioner.

Dersom sølvioner brukes til desinfisering, skal denne foregå etter følgende retningslinjer:

1.Sølvet tilsettes i form av sølvnitrat, sølvsulfat, sølvacetat eller kolloidalt sølv ved hjelp av doseringspumpe, eller ved elektrolyse av sølv.
2.Vannets pH må være i området 8 - 8,5 før sølvet tilsettes.
3.Beholder for oppløsning av sølvforbindelser eller kolloidalt sølv skal utstyres med nivåbryter som ved for lavt nivå i beholderen skal forhindre at vann som ikke er tilsatt sølv kan pumpes ut i forsyningsnettet.

Benyttes elektrolyse av sølv for generering av sølvioner, skal apparatet være utstyrt med en innretning som skal forhindre at vann som ikke er tilsatt sølvioner kan pumpes ut i forsyningsnettet.

4.Kolltakttiden skal være minst 2 timer.
5.Sølvionene skal tilsettes i særskilt kontaktbeholder. Kontaktbeholderen skal innkoples før hydrofortanken og ha et volum avpasset hydroforpumpes kapasitet.
6.Sølvet skal tilsettes i slike mengder at det ikke er mindre enn 0,03 mg/liter og ikke mer enn 0,5 mg/liter sølv i vannet.