Forskrifter for Jan Mayen i henhold til lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. Delegasjon av myndighet.

DatoFOR-1978-12-15-5
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1978 s 883
Ikrafttredelse15.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forJan Mayen
HjemmelLOV-1930-02-27-2-§2, jf LOV-1977-02-04-4-§2 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om arbeidervern for Jan Mayen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 15. desember 1978. Fremmet av kommunaldepartementet.

I

I medhold av lov om Jan Mayen av 27. februar 1930 § 2 bestemmes at lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar 1977 - med unntak av § 84 - skal gjelde for Jan Mayen med de endringer som er nevnt under III og IV.

II

I medhold av § 74 nr. 4 i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø fastsettes at Jan Mayen skal være underlagt Arbeidstilsynets 11. distrikt.

III

§ 55 nr. 1 tredje punktum i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø skal for Jan Mayen lyde:

Det kan avtales at det endelig oppgjør skal finne sted utenfor Jan Mayen, dog for norske arbeidstakere ikke utenfor Norge.

Lovens tredje punktum, blir fjerde punktum.

IV

I lovens § 41 første ledd tilføyes en ny bokstav f, som skal lyde: f) feltarbeid og ekspedisjonsvirksomhet.

Kommunal- og arbeidsdepartementet gis fullmakt til å treffe de avgjørelser som er tillagt Kongen etter arbeidsmiljølovens § 2 nr. 3 annet ledd. § 10 nr. 2 og § 41 annet ledd, for så vidt gjelder arbeidsplasser på Jan Mayen.

VI

Denne resolusjon trer i stedet for kongelig resolusjon av 21. mars 1975, og trer i kraft straks.