Forskrifter om Markedsrådets og Forbrukerrådets behandling av forbrukertvister mv.

DatoFOR-1978-12-22-4
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1978 921
Ikrafttredelse01.01.1979
Sist endretFOR-2016-06-20-733 fra 01.07.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-04-28-18-§3, LOV-1978-04-28-18-§5, LOV-1978-04-28-18-§14, LOV-1970-06-19-69-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbrukertvister

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Gitt ved kgl.res. 22. desember 1978 i medhold av lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister § 3 annet ledd, § 5 tredje ledd, § 14 annet ledd og lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen § 4 annet ledd. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1644 (bl.a. tittel), 16 sep 2005 nr. 1067 (bl.a tittel), 17 okt 2008 nr. 1119, 20 juni 2016 nr. 733.

Kapittel I. Forbrukerrådet.

§ 1.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 16 sep 2005 nr. 1067 (i kraft 1 okt 2005), opphevet ved forskrift 20 juni 2016 nr. 733 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 juni 2016 nr. 733 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 juni 2016 nr. 733 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 juni 2016 nr. 733 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 juni 2016 nr. 733 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 juni 2016 nr. 733 (i kraft 1 juli 2016).
§ 7.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 juni 2016 nr. 733 (i kraft 1 juli 2016).
§ 8.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 juni 2016 nr. 733 (i kraft 1 juli 2016).
§ 9.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 20 juni 2016 nr. 733 (i kraft 1 juli 2016).
§ 10.Begjæring om at en sak skal bringes inn for Forbrukertvistutvalget må framsettes skriftlig gjennom Forbrukerrådet. Den skal inneholde partenes navn, hvilke krav som fremmes, samt en påstand. Begjæringen skal være datert og undertegnet.

En skriftlig begjæring avbryter 4-ukers fristen i lovens § 6 selv om kravene i første ledd ikke er oppfylt, dersom begjæringen suppleres innen rimelig tid.

§ 11.Forbrukerrådet skal snarest mulig oversende begjæringen til Forbrukertvistutvalget sammen med sakens dokumenter og en redegjørelse for saksforholdet, eventuelt det rettslige standpunkt som Forbrukerrådet har lagt til grunn.

Partene skal underrettes om oversendelsen og sendes Forbrukerrådets redegjørelse. Samtidig skal de gis en orientering om saksbehandlingen i Forbrukertvistutvalget.

§ 12.Forbrukerrådet skal avgi årlig rapport til departementet om sin og Forbrukertvistutvalgets virksomhet i henhold til loven.
0Endret ved forskrift 17 okt 2008 nr. 1119 (i kraft 1 jan 2009).

Kapittel II. Markedsrådets utvalg for forbrukertvister (Forbrukertvistutvalget).

§ 13.Formannen berammer møter i Forbrukertvistutvalget. Ved behandlingen av den enkelte sak skal Forbrukertvistutvalget bestå av en formann og to medlemmer som skal ha særlig innsikt i henholdsvis kjøpersidens og selgersidens interesser ved forbrukerkjøp. Formann i den enkelte sak skal være Forbrukertvistutvalgets formann eller varaformann. Utvalgets formann avgjør sammensetningen i den enkelte sak. Medlemmene forutsetter å skulle tjenestegjøre etter tur, med mindre særlige grunner foreligger.
§ 14.Dersom et medlem av Forbrukertvistutvalget mener han er ugild i en sak, bør han si fra om dette så snart som mulig etter innkallelsen til møtet. I dette tilfelle, og også når formannen mener det kan være spørsmål om at et medlem er ugild, skal varamann varsles.
§ 15.Saksforberedelsen er skriftlig og ledes av formannen som også treffer de nødvendige beslutninger under saksforberedelsen.

Forbrukertvistutvalget kan i møte avvise en sak under saksforberedelsen i henhold til lovens § 8 første og annet ledd. Dersom utvalget finner at vilkårene for avvisning ikke er til stede og Forbrukerrådets behandling av saken har vært begrenset til dette spørsmålet, skal saken sendes tilbake til Forbrukerrådet.

§ 16.Når Forbrukertvistutvalget mottar begjæring om å behandle tvist i forbrukerkjøp, sørger formannen for at begjæringen forkynnes for den annen part med oppfordring om å uttale seg innen en fastsatt frist. Parten skal samtidig underrettes om virkningen etter lovens § 9 av unnlatt svar. Så snart saken er tilstrekkelig opplyst eller vilkårene etter lovens § 9 foreligger, skal formannen beramme saken.
§ 17.Forbrukertvistutvalgets møter er lukket.

Dokumentene i Forbrukertvistutvalgets klagesaker blir først offentlige fra det tidspunkt saken er endelig avgjort av utvalget.

§ 18.Forbrukertvistutvalgets vedtak treffes i møte med vanlig flertall. Vedtaket skal grunngis. Det skal opplyses om avgjørelsen er enstemmig, eller i motsatt fall hvilket av utvalgets medlemmer som er uenig i avgjørelsen eller grunnene for den. Mindretallets standpunkt skal også grunngis.
§ 19.Over Forbrukerutvalgets forhandlinger føres protokoll som underskrives av medlemmene.

Av protokollen skal fremgå tid og sted for møtet, utvalgets sammensetning, hvilke saker som er behandlet og hva de gjelder, hvilke dokumenter som er lagt fram, om sakkyndige har avgitt muntlig forklaring, samt utvalgets vedtak med grunngiing.

§ 20.Formannen sørger for at vedtaket forkynnes for partene sammen med opplysninger om virkningene av avgjørelsen og adgangen til å bringe saken inn for tingrett etter lovens § 11, herunder at stevning, eventuelt prosesskrift, skal sendes Forbrukertvistutvalget som videresender dokumentet til vedkommende domstol.

Forbruker skal informeres om at Forbrukerrådet kan hjelpe med å avgi tilsvar dersom motparten bringer tvisten inn for domstolene.

I saker hvor forbrukeren har fått helt eller delvis medhold, skal utvalgets sekretariat dersom det blir aktuelt med tvangsfullbyrdelse på anmodning hjelpe forbrukeren å fremme begjæring om inndrivelse for namsmyndighetene.

Forbrukerrådet skal alltid ha utskrift av vedtaket.

Dersom saken tidligere er brakt inn for retten, men stanset i medhold av lovens § 15 annet ledd, skal utskrift av vedtaket også sendes vedkommende domstol.

0Endret ved forskrift 13 des 2002 nr. 1644 (i kraft 1 jan 2003).
§ 21.Forbrukertvistutvalget skal ha sekretærhjelp og adgang til sakkyndig bistand etter departementets nærmere bestemmelse. Det skal medvirke til Forbrukerrådets årsmelding, jfr. § 12 annet ledd ovenfor.

Kapittel III. Forholdet til voldgiftsklausuler og klagenemnder.

0Overskrift endret ved forskrift 16 sep 2005 nr. 1067 (i kraft 1 okt 2005).
§ 22.Avtale om at tvist som faller inn under lovens § 1 skal løses ved voldgift eller i klagenemnd som ikke er godkjent etter § 23 i denne forskrift, jfr. lovens § 14, er ikke til hinder for at saken kan bringes inn for Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget.
0Endret ved forskrift 16 sep 2005 nr. 1067 (i kraft 1 okt 2005).
§ 23.Departementet kan godkjenne at klager som ellers faller inn under loven i stedet skal behandles av klagenemnd når det finner at forbrukernes interesser er tilstrekkelig ivaretatt.

Følgende vilkår bør være oppfylt:

1.Forbrukerinteressene er representert på lik linje og i samme omfang som vedkommende bransje.
2.Vedkommende klagenemnd eller bransjeorganisasjon garanterer for oppfyllelse av nemndas vedtak overfor kjøperen, dersom selgersiden ikke har bragt nemndas avgjørelse inn for domstolene innen fire uker, jfr. lovens § 11 første ledd.
3.Som hovedregel bør gebyr ikke kreves for å få sak innbrakt for en klagenemnd.

Dersom gebyr skal betales må dette ikke settes så høyt at det vil forhindre forbruker fra å bringe en sak inn for nemnda. Innbetalte gebyr skal tilbakebetales den forbruker som får helt eller delvis medhold. Sakskostnader skal ikke kunne pålegges.

4.Klagenemnda skal fastsette betryggende saksbehandlingsregler for sin virksomhet.
5.Nemnda avgir årsberetning overfor departementet om sin virksomhet.

Godkjennelsen kan tidsbegrenses og kan trekkes tilbake dersom departementet finner at vedkommende klagenemnd ikke arbeider tilfredsstillende, eller at vilkårene i denne paragraf ikke lenger er oppfylt.

0Endret ved forskrift 16 sep 2005 nr. 1067 (i kraft 1 okt 2005).
§ 24.Disse forskrifter trer i kraft samtidig med lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukerkjøpstvister.