Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven

DatoFOR-1979-02-09-8785
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1979 35, I 2000 1160
Ikrafttredelse15.02.1979
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§24, LOV-1978-06-09-50-§28, FOR-1979-02-09-8785
Kunngjort
KorttittelForskr om faglig ansvar etter kulturminneloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. februar 1979 med hjemmel i lov av lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 24 og § 28. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 1989 nr. 1427, 30 april 1990 nr. 350, 11 des 1991 nr. 811, 23 des 1992 nr. 1216, 31 aug 1994 nr. 889, 28 feb 1997 nr. 237, departementets gjennomgang våren 1997, 29 mai 2000 nr. 563 (forskriften kunngjort i sin helhet), 17 jan 2001 nr. 32, 31 jan 2003 nr. 124, 16 jan 2004 nr. 218, 20 des 2004 nr. 1718, 19 des 2013 nr. 1757.

I

Kap. 1. Faglig og geografisk ansvarsfordeling

§ 1.Rette myndighet - faglig ansvarsområde
1.Riksantikvaren er rette myndighet etter følgende bestemmelser i kulturminneloven:
§ 4, tredje ledd, erklære en bygning fra perioden 1537-1649 som et automatisk fredet byggverk samt oppheve fredning etter en erklæring,
§ 4, femte ledd, registrere objekt eller område som automatisk fredet samt bemyndige andre instanser til å foreta slik registrering,
§ 5, besørge tinglysning av automatisk fredete byggverk,
§ 8, første, annet og fjerde ledd, gi tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner,
§ 11, første ledd bokstav a, søke etter, registrere og vedlikeholde mv. automatisk fredete kulturminner,

første ledd bokstav b, avgjøre om det skal granske, grave ut mv. automatisk fredete kulturminner,

§ 13, første ledd, annet punktum, avgjøre om det skal grave frem, flytte, granske mv. løse kulturminner,
§ 14, annet ledd, første punktum, avgjøre om det skal grave frem, flytte, granske og ta opp mer enn 100 år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last mv.,
§ 14, annet ledd, annet punktum, gi tillatelse til inngrep i skipsfunn mv.,
§ 16, gi pålegg om å gjennomføre tvangsmessig tilbakeføring til tidligere stand etter skade på fredet byggverk eller anlegg, fredete båter mv.,
§ 17, første ledd, undersøke og gi pålegg om istandsetting ved forsømt vedlikehold av fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk i statens eie og fredete båter, og oppfølging av pålegg om istandsetting,
§ 18, første ledd, motta melding om fredete kirker fra perioden 1537-1649 fredete byggverk i statens eie og fredete båter som er skadet ved brann eller annen ulykke, og avgjøre om det skal istandsettes eller gjenreises. Avgjøre om fredet byggverk mv. skal istandsettes eller gjenreises,

annet ledd, motta melding når forsikringstilfelle er inntrådt og bestemme at forsikringssummen ikke skal utbetales før saken er avgjort etter første ledd, for så vidt gjelder fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk i statens eie og fredete båter,

§ 21, gjennomføre skjøtsel i områder fredet etter §§ 19 og 20,
§ 23b, for så vidt gjelder båter, bistå den anmodende stat med å ettersøke en kulturgjenstand og å hindre at denne unndras fra fremgangsmåten for tilbakelevering. 
2.Innen hvert fylke er vedkommende fylkeskommune rette myndighet etter følgende bestemmelser i kulturminneloven1 . For samiske kulturminner er Sametinget rette myndighet etter de samme bestemmelser:
§ 3, annet ledd, første punktum, avgjøre om marken over et automatisk fredet kulturminne fortsatt kan nyttes til beite eller innmark,

annet ledd, annet punktum, avgjøre om pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner,

§ 6, første ledd, fastsette særskilt sikringssone,
§ 8, første ledd første punktum, motta melding om tiltak som kan virke inn på automatisk fredet kulturminne,
§ 9, annet ledd, motta planer om og avgi uttalelse til tiltak som kommer inn under reglene om undersøkelsesplikt,
§ 11, første ledd bokstav a, søke etter, registrere og vedlikeholde mv. automatisk fredete kulturminner, med unntak av automatisk fredete kulturminner fra middelalder for så vidt gjelder kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag,
§ 13, annet ledd, motta meldinger om funn av løse kulturminner,
§ 17, første ledd, undersøke og gi pålegg om istandsetting ved forsømt vedlikehold av fredet byggverk mv., og oppfølging av pålegg om istandsetting, med unntak av fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk i statens eie og fredete båter,
§ 18, første ledd, motta melding om fredet byggverk mv. som er skadet ved brann eller annen ulykke, og avgjøre om det skal istandsettes eller gjenreises, med unntak av fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk i statens eie og fredete båter,

annet ledd, motta melding når forsikringstilfelle er inntrådt og bestemme at forsikringssummen ikke skal utbetales før saken er avgjort etter første ledd, med unntak av fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk i statens eie og fredete båter,

§ 21, gjennomføre skjøtsel i områder fredet etter §§ 19 og 20,
§ 25, første og annet ledd, motta melding, søknad, vedtak, om tiltak som omfattes av loven. 
3.Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, Arkeologisk museum i Stavanger, Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Vitenskapsmuseet, Tromsø Museum ved Universitetet i Tromsø, er rette myndighet etter følgende bestemmelser i kulturminneloven:
§ 11, første ledd, bokstav a, søke etter, registrere og vedlikeholde mv. automatisk fredete kulturminner, med unntak av automatisk fredete kulturminner fra middelalder for så vidt gjelder kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag,
§ 11, første ledd, bokstav b, avgjøre om det skal granske, grave ut mv. automatisk fredete kulturminner, med unntak av automatisk fredete kulturminner fra middelalder for så vidt gjelder kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag,
§ 13, første ledd annet punktum, grave frem, flytte, granske mv. løse kulturminner, med unntak av automatisk fredete kulturminner fra middelalder for så vidt gjelder kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag,
§ 13, fjerde ledd, avgjøre om løse kulturminner kan overlates til finner eller grunneier, jf. kulturminneloven § 12,
§ 14, annet ledd første punktum, avgjøre om det skal grave frem, granske og ta opp båter, skipsskrog, tilbehør, last mv. for så vidt gjelder skipsfunn på land fra oldtid og middelalder,
§ 14, tredje ledd, avgjøre om funn kan overlates til finner eller eier for så vidt gjelder skipsfunn mv. på land fra oldtid og middelalder. 
4.Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Vitenskapsmuseet, Tromsø Museum ved Universitetet i Tromsø, Norsk Sjøfartsmuseum, Stavanger Museum og Bergen Sjøfartsmuseum er rette myndighet etter følgende bestemmelser i kulturminneloven:
§ 11, første ledd, bokstav a, søke etter, registrere og vedlikeholde mv. automatisk fredete kulturminner under vann,
§ 14, annet ledd første punktum, avgjøre om det skal grave frem, granske og ta opp mer enn 100 år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last mv. for så vidt gjelder andre skipsfunn enn nevnt under § 1 nr. 3,
§ 14, tredje ledd, første og annet punktum, motta melding om funn, og avgjøre om funn kan overlates til finner eller grunneier for så vidt gjelder andre skipsfunn enn nevnt under § 1 nr. 3. 
5.Kulturdepartementet eller den det bemyndiger er rette myndighet for så vidt gjelder tilbakeføring av kulturminner etter følgende bestemmelse i kulturminneloven:
§ 23b, med unntak av båter, å bistå den anmodende stat med å ettersøke en kulturgjenstand og å hindre at denne unndras fra fremgangsmåten for tilbakelevering.
0Endret ved forskrifter 17 jan 2001 nr. 32, 16 jan 2004 nr. 218, 20 des 2004 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2005).
1.Ved vedtak av februar/mars 1991 og 3. desember 1993 er myndighet etter kulturminneloven § 11 første ledd bokstav a, § 17 første ledd og § 22 nr. 4 i forbindelse med prøveprosjekt innenfor MIK-reformen inntil videre lagt til 12 forsøkskommuner (Ringebu, Gausdal, Kristiansand, Hå, Gjesdal, Fræna, Levanger, Fredrikstad, Rygge, Moss, Bærum og Røros)
§ 2.Geografisk ansvarsområde

De institusjoner som er nevnt i § 1 nr. 1, 3 og 4 og i kap. 2 har innen sitt faglige ansvarsområde, følgende geografiske myndighetsområder:

1.Riksantikvaren:

Hele landet.

2.Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksamlingen, og Norsk Sjøfartsmuseum:

Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker.

3.Arkeologisk museum i Stavanger og Stavanger Museum:

Rogaland.

4.Universitetet i Bergen, Bergen Museum og Bergen Sjøfartsmuseum:

Hordaland og Sogn og Fjordane fylker samt kommunene Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Norddal, Stranda, Ørskog, Stordal, Skodje, Sula, Sykkylven, Giske og Haram i Møre og Romsdal fylke.

5.Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Vitenskapsmuseet:

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker, kommunene Molde, Kristiansund, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna, og Smøla i Møre og Romsdal fylke, samt kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes og Rana i Nordland fylke.

6.Tromsø Museum ved Universitetet i Tromsø:

Troms og Finnmark fylker og kommunene Bodø, Narvik, Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy i Nordland fylke.

7.NINA-NIKU - Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NIKU):

Hele landet.

§ 3.Samarbeidsplikt mv.

De institusjoner som er nevnt i § 1 og § 2, eller som kan delegeres myndighet etter kap. 2, har underretningsplikt overfor hverandre i saker som er av gjensidig interesse. De skal innlede samarbeid når det er nødvendig eller hensiktsmessig. I den forbindelse kan de opprette samarbeidsutvalg. Departementet, eller Riksantikvaren i samråd med departementet, kan ellers gi bestemmelser om slikt samarbeid. Dersom det er tvil om hvem som er rette myndighet i den enkelte sak, og det ikke oppnås enighet om dette, avgjør departementet spørsmålet.

I saker som fylkeskommunen eller Sametinget behandler som rette myndighet etter denne forskrift skal Riksantikvaren ha underretning dersom disse fatter vedtak i strid med de faglige tilrådinger i saken og vedtaket innebærer at nasjonale verneverdier berøres. Departementet avgjør i tvilstilfelle hvilke saker som kommer inn under regelen om varslingsplikt.

Når særlige grunner foreligger, kan departementet gjøre unntak fra ansvarsfordelingen i § 1.

0Endret ved forskrifter 17 jan 2001 nr. 32, 16 jan 2004 nr. 218, 20 des 2004 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2005).

Kap. 2. Gjennomføring av arkeologisk arbeid i forbindelse med automatisk fredete kulturminner og skipsfunn samt forvaltning av løse kulturminner

§ 4.Gjennomføring av arkeologiske utgravinger mv.

Når Riksantikvaren gir tillatelse etter kulturminneloven § 8 første eller annet ledd eller aksepterer kommunal arealdisponeringsplan etter plan- og bygningsloven, jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd:

1.skal landsdelsmuseene forestå arkeologiske utgravinger mv. med unntak av automatisk fredete kulturminner fra middelalder for så vidt gjelder kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag,
2.skal NIKU forestå arkeologiske utgravinger mv. av automatisk fredete kulturminner fra middelalder for så vidt gjelder kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag.
§ 5.Gjennomføring av arkeologiske arbeider mv. arbeider under vann og av skipsfunn mv.

Når Riksantikvaren gir tillatelse etter kulturminneloven § 8 første eller annet ledd eller aksepterer kommunal arealdisponeringsplan etter plan- og bygningsloven, jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd, eller kulturminneloven § 14 annet ledd, annet punktum:

1.skal landsdelsmuseene forestå arkeologisk arbeid knyttet til båter, skipsskrog, tilbehør, last, mv. for skipsfunn på land fra oldtid og middelalder,
2.skal sjøfartsmuseene forestå arkeologisk arbeid under vann og arbeid knyttet til båter, skipsskrog, tilbehør, skipsfunn, last mv. for andre skipsfunn enn nevnt under § 5 nr. 1.
§ 6.Gjennomføring av registreringer mv.

Den myndighet som er tillagt landsdels- og sjøfartsmuseene etter kulturminneloven § 11 første ledd bokstav a, iht. den ansvarsfordeling som følger av denne forskrift §§ 4 og 5, innebærer at disse kan søke etter, registrere og vedlikeholde automatisk fredete kulturminner.

Den myndighet som er tillagt Riksantikvaren etter kulturminneloven § 11 første ledd bokstav a, kan Riksantikvaren, for automatisk fredete kulturminner fra middelalder for så vidt gjelder kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag, delegere for et bestemt tidsrom eller i konkrete saker til NIKU eller til regional kulturminneforvaltning.

Uavhengig av den ansvarsdelingen som følger av kap. 1, kan Riksantikvaren delegere myndighet etter kulturminneloven § 11 første ledd bokstav a til å søke etter og registrere automatisk fredete kulturminner til NIKU eller landsdels- og sjøfartsmuseene for et bestemt tidsrom eller for å løse konkrete oppgaver.

§ 7.Gjennomføring av forskningsinitierte gravinger og sikringstiltak mv.

Den myndighet som er tillagt landsdelsmuseene etter kulturminneloven § 11 første ledd bokstav b, § 13 første ledd annet punktum, § 14 annet ledd første punktum og § 14 tredje ledd i kap. 1 og den ansvarsdelingen som følger av §§ 4 og 5, innebærer at disse instanser skal forestå arkeologiske utgravinger mv. Det er et vilkår at museene melder fra om forsknings- og undervisningsinitierte utgravinger til Riksantikvaren minimum 3 måneder i forkant av selve gjennomføringen av utgravingen. I særlige tilfeller kan denne fristen fravikes. For sikringstiltak, herunder utgraving - bl.a. der kulturminner er truet av ødeleggelse pga. naturlige nedbrytelsesprosesser, skal museene varsle Riksantikvaren snarest mulig og senest 3 uker etter at inngrepet er gjennomført.

Den myndighet som er tillagt Riksantikvaren etter kulturminneloven § 11 første ledd bokstav b og § 13 første ledd annet punktum kan Riksantikvaren, for automatisk fredete kulturminner fra middelalder for så vidt gjelder kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag, delegere for et bestemt tidsrom eller i konkrete saker til NIKU.

§ 8.Gjennomføring av forskningsinitierte gravinger og sikringtiltak mv. under vann og av skipsfunn mv.

Den myndighet som er tillagt sjøfartsmuseene etter kulturminneloven § 14 annet ledd første punktum og § 14 tredje ledd i kap. 1 og den ansvarsfordelingen som følger av § 5, innebærer at disse instanser skal forestå utgravinger av skipsfunn, last mv. For den myndighet om er tillagt sjøfartsmuseene gjelder § 7 om meldeplikt tilsvarende.

§ 9.Uttalelse om kilde- og dokumentasjonsverdi

I forbindelse med forberedelse av dispensasjonssaker etter kulturminneloven § 8 første, annet og fjerde ledd og § 14 annet ledd annet punktum skal landsdels- og sjøfartsmuseene snarest mulig gi sin tilråding i saken og uttale seg med henblikk på kilde- og dokumentasjonsmateriale iht. den ansvarsdelingen som følger av §§ 4 og 5.

§ 10.Forvaltning av statens eiendomsrett til løse kulturminner

Landsdelsmuseene skal forvalte statens eiendomsrett til løse kulturminner, jf. kulturminneloven § 12 første ledd bokstavene a - c.

§ 11.Forvaltning av statens eiendomsrett til skipsfunn

Sjøfartsmuseene skal forvalte statens eiendomsrett til skipsfunn, jf. kulturminneloven § 14 første ledd.

Kap. 3. Delegering av myndighet etter kulturminneloven

§ 12. Klima- og miljødepartementet har delegert myndighet etter kulturminneloven til følgende:
1.Riksantikvaren:
§ 4, sjette ledd, avgjøre hva som er automatisk fredet kulturminner,
§ 8, annet og tredje ledd, forlenge fristen for å fastsette vilkår, og gi pålegg om retting av ulovlige tiltak,
§ 9, annet ledd, forlenge fristen for å avgi uttalelse til undersøkelsespliktige tiltak,
§ 10, første ledd, vedtak om overtagelse og fordeling av kostnader til nødvendig gransknings- og sikringstiltak,
§ 12, annet ledd, avgjøre hva som er løse kulturminner, og fastsette at gjenstander skal anses som løse kulturminner uansett alder,
§ 13, tredje ledd, fastsette finnerlønn for løse kulturminner,
§ 14, fjerde ledd, fastsette finnerlønn for skipsfunn,
§ 14a, første og annet ledd, fatte vedtak om fredning av båter og forby eller regulere alle typer tiltak som er egnet til å motvirke formålet med fredningen,
§ 15, første og tredje ledd, fatte vedtak om fredning av byggverk mv. og forby eller regulere alle typer tiltak som er egnet til å motvirke formålet med fredningen,
§ 15a, i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for så vidt gjelder fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk mv. i statens eie og fredete båter.

For nærmere detaljerte kategorier av fredete byggverk mv. i statens eie bestemme at myndighet etter § 15a skal overføres til regional kulturminnemyndighet,

§ 17, første og annet ledd, gi samtykke til tvangsmessig istandsetting av fredet byggverk mv., og gi tilskudd til godkjent vedlikehold/endring av slikt byggverk,
§ 18, første ledd, tredje punktum, forlenge fristen for å avgjøre om fredet byggverk mv. skadet ved brann eller annen ulykke skal istandsettes eller gjenreises,
§ 19, første og annet ledd, fatte vedtak om områdefredning og forby eller på annen måte regulerer enhver virksomhet og ferdsel i fredningsområdet som er egnet til å motvirke formålet med fredningen,
§ 22, nr. 4, fatte vedtak om midlertidig fredning inntil saken er avgjort,
§ 22a, vedta forskrift om fredning av byggverk mv. som er nevnt i § 15 og som er i statens eie, og ved salg ut av statens eie tinglyse fredningen,
§ 23, første ledd bokstav f, for så vidt gjelder båter, gi samtykke til utførsel,

annet ledd, for så vidt gjelder båter, fastsette særskilte regler for gjennomføring av utførselsforbudet, herunder hvilke gjenstander som kommer inn under det,

§ 23f, for så vidt gjelder båter, gi nærmere regler om tilbakelevering av kulturgjenstander, herunder hvilke gjenstander som kommer inn under ordningen.
2.Fylkeskommunen og Sametinget:
§ 15a, i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet, med unntak av fredete kirker fra perioden 1537-1649, fredete byggverk mv. i statens eie og fredete båter,
§ 19, tredje ledd, i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området,
§ 20, tredje ledd, i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete området,
§ 22, nr. 4, fatte vedtak om midlertidig fredning inntil saken er avgjort,
3.Kulturdepartementet eller den det bemyndiger:
§ 23, første ledd, bokstav a - e og f med unntak av båter, gi samtykke til utførsel,

annet ledd, med unntak av båter, fastsette særskilte regler for gjennomføring av utførselsforbudet, herunder hvilke gjenstander som kommer inn under det,

§ 23f, med unntak av båter, gi nærmere regler om tilbakelevering av kulturgjenstander.
0Endret ved forskrifter 17 jan 2001 nr. 32, 16 jan 2004 nr. 218, 20 des 2004 nr. 1718 (i kraft 1 jan 2005), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

Kap. 4.

0Kapitlet opphevet ved forskrift 31 jan 2003 nr. 124.
§ 13.(§ 13 - § 18 opphevet ved forskrift 31 jan 2003 nr. 124).

Kap. 5. Gjennomføringsbestemmelser

§ 19.Departementet kan foreta endringer i denne forskrift og gi nærmere regler om utfylling og gjennomføring av den.
§ 20.Denne forskrift trer i kraft 15. februar 1979.

II Ikrafttredelse

Endringene i forskrift av 29. mai 2000 nr. 563 trer i kraft 1. juni 2000, med unntak av følgende bestemmelser som trer i kraft 1. januar 2001:

-§ 1 nr. 1: kulturminneloven §§ 4 tredje og femte ledd, 8 første, annet og fjerde ledd, 14 annet ledd, annet punktum.
-§§ 4, 5, 6, 7, 8 og 9.
-§ 12 nr. 1: kulturminneloven § 23 første ledd bokstav f.
-§ 12 nr. 3: kulturminneloven § 23 første ledd bokstav a - e og f.