Forskrift om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging. Unntak for investeringer i visse bygninger og faste anlegg.

DatoFOR-1979-09-21-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1979 s 513
Ikrafttredelse21.09.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om investering etter DSKL

Fastsatt ved kgl.res. av 21. september 1979 i medhold av § 4 i bokstav b) i lov av 19 juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging. Fremmet av Finans- og tolldepartementet..

§ 1.Avsetning etter § 1 i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging kan ikke nyttes til oppføring av eller påkostning på bygning eller annet fast anlegg, dersom eieren skal bruke mindre enn 75 pst. av bygningen eller anlegget i egen næringsvirksomhet.
§ 2.Avsetningen kan likevel nyttes til oppføring av eller påkostning på bygning eller annet fast anlegg, dersom utleie til nedennevnte slags virksomheter, eventuelt sammen med eierens egen bruk i hans næring, vil utgjøre minst 75 pst. av bygningen eller anlegget;
a)bergverk, industri og håndverk,
b)reparasjon og vedlikehold av skip og fiskefartøyer,
c)reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer, produksjonsutstyr, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner m.v.
d)hotell- og turisttiltak, jfr. dog, § 4,
e)engroshandel,
f)vaskerier og renserier,
g)administrative funksjoner innen bergverk, industri, håndverk og transportvirksomhet,
h)jordbruk, skogbruk, fiske og fangst.
§ 3.Finansdepartementet kan samtykke i at avsetninger nyttes til investeringer i bygning eller annet fast anlegg som skal leies ut til forretningsmessig tjenesteyting, personlig tjenesteyting og detaljhandel.

Når særlige grunner tilsier det, kan departementet samtykke i at avsetningen nyttes til investering i bygning eller annet fast anlegg som skal leies ut til annet privat tjenesteyting enn nevnt i første ledd, herunder bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhet samt helse- og veterinærtjenester m.v.

Samtykke etter første og annet ledd kan bare gis når minst 75 pst. av bygningen eller anlegget disponeres for slik virksomhet og brukt som nevnt i første og annet ledd samt § 2.

Finansdepartementet kan i særlige tilfeller også samtykke i at avsetninger nyttes til bygning eller annet fast anlegg der mindre enn 75 pst. skal nyttes som nevnt i første og annet ledd samt $ 2. Samtykke kan maksimalt gis for den forholdsmessige del av kostprisen som svarer til den del som disponeres for slik virksomhet og bruk som nevnt.

§ 4.Avsetning kan bare nyttes til investering i hytter etter samtykke av Finansdepartementet.

Samtykke er likevel ikke nødvendig når utleiehytte skal inngå som et varig ledd i næringsgrunnlaget ved eierens egen drift av jord- og skogbruk.

§ 5.Ved erverv av bestående bygning eller faste anlegg eller del derav, kan kjøper bare nytte avsetninger etter samtykke av Finansdepartementet. Slikt samtykke kan bare gis når særlige grunner foreligger.
§ 6.Bestemmelsene i §§ 1-5 trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl.res. av 11. mars 1977 med forskrifter om unntak for investering i visse utleiebygg.

Finansdepartementet kan fastsette overgangsregler.