Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

DatoFOR-1979-09-21-7
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1979 539
Ikrafttredelse01.10.1979
Sist endretFOR-2016-11-28-1408 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§23a, LOV-1965-06-18-4-§31, LOV-1965-06-18-4-§31a, FOR-1975-06-13-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av bilbelte mv

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 21. september 1979 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 23a, § 31 og § 31a.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 13. juni 1975 nr. 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17a (direktiv 91/671/EØF endret ved direktiv 2003/20/EF og direktiv 2014/37/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 juli 1984 nr. 1469, 22 okt 1986 nr. 2151, 26 april 1988 nr. 311, 18 juli 1989 nr. 654, 28 jan 1993 nr. 51, 17 sep 1993 nr. 857, 23 juni 1994 nr. 647, 19 des 2001 nr. 1506, 8 okt 2004 nr. 1330, 15 feb 2006 nr. 169, 27 april 2006 nr. 448, 15 sep 2008 nr. 1014, 24 mai 2011 nr. 544, 20 mai 2011 nr. 510, 17 sep 2013 nr. 1103, 4 des 2014 nr. 1504, 28 nov 2016 nr. 1408.

§ 1.Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr

Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert.

I denne forskrift menes med bilbelte ethvert belte til sikring av sittende person i kjøretøy uansett i hvilken type kjøretøy beltet er montert. Unntatt fra dette er setebelter i traktor og anleggsmaskiner m.m. der krav til innmontering av setebelte og krav til bruk av setebelte reguleres av forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr.

For personbil (gruppe M1), varebil (gruppe N1) og lastebil (gruppe N2 og N3), jf. definisjoner i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-2 og forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil § 4, gjelder:

a)I bil med sitteplasser bak fremre seterad skal passasjer som sitter i sete bak fremre seterad, bruke sitteplass hvor bilbelte er montert dersom slik sitteplass er ledig.
b)Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.
c)Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn under 150 cm og over 135 cm bruke ordinært bilbelte.
d)Der bilbelte ikke er montert, skal barn yngre enn 3 år ikke transporteres, og barn som er 3 år eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke transporteres i fremre seterad.
e)Barn skal ikke transporteres i bakovervendt sikringsutstyr med kollisjonspute foran uten at kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
f)Der barnesikringsutstyr brukes, skal utstyret være montert i overensstemmelse med tilhørende bruksanvisning og være godkjent i henhold til:
1.direktiv 77/541/EØF,
2.ECE-regulativ 44.03 eller
3.ECE-regulativ 129.

For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse I («bybuss»), jf. kjøretøyforskriften § 2-2 og § 8-1, gjelder:

a)Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende.
b)Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.
c)Passasjerer skal informeres om plikten til å bruke bilbelter. Informasjonen skal gis når bussen er i bevegelse og på en eller flere av følgende måter:
1.av fører eller billettør,
2.ved hjelp av audiovisuelle midler,
3.ved hjelp av skilt med tekst eller piktogram som vist i anneks til direktiv 2003/20/EF, godt synlig plassert ved hvert sete.

Påbudet om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr gjelder likevel ikke:

a)når kjøretøyet står stille,
b)under rygging,
c)under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,
d)under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, så som under utdeling av post eller aviser, eller ved renovasjonsarbeid eller lignende,
e)når vedkommende har med legeerklæring som fritar fra å bruke bilbelte,
f)- - -
g)for ledsager ved øvelseskjøring og førerprøve i klassene C, C1, D, D1, CE, C1E, DE og D1E der ledsager i bilbelte ikke rekker fram til rattet,
h)sikringsutstyr til fastsetting av barnevogn.

Legeerklæring som nevnt i femte ledd bokstav e skal utformes i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/671/EØF som endret ved direktiv 2003/20/EF. Legeerklæring utstedt i Norge skal i tillegg være påført gyldighetstid på inntil to år.

Legeerklæringer utstedt før 1. januar 2017 vil være gyldige i Norge uten gyldighetstid frem til 1. januar 2019.

0Endret ved forskrifter 23 juni 1994 nr. 647, 27 april 2006 nr. 448 (i kraft 9 mai 2006 og 1 jan 2008), 15 sep 2008 nr. 1014 (i kraft 1 nov 2008), 4 des 2014 nr. 1504, 28 nov 2016 nr. 1408 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Påbud om bruk av styrthjelm.

Enhver skal bruke godkjent styrthjelm under kjøring med beltemotorsykkel, to- og trehjuls motorvogn (herunder firehjuls motorsykkel), sidevogn til tohjuls motorsykkel eller i slede til beltemotorsykkel.

Påbudet gjelder likevel ikke:

a)når kjøretøyet står stille,
b)under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,
c)under kjøring med beltemotorsykkel i forbindelse med reindrift, skogbruk, vedlikehold og ettersyn av kraftgater/-linjer, eller for pasient og andre med transportbehov i forbindelse med rekvirert eller definert redningsoppdrag.
d)under kjøring med tre- og firehjuls motorsykkel og tre- og firehjuls moped når disse har lukket karosseri og har montert bilbelte,
e)under kjøring med firehjuls motorsykkel og firehjuls moped når disse har karosseri bestående av minst gulv, front, tak og bakvegg og kjører i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, så som under utdeling av post eller aviser, eller ved renovasjonsarbeid eller lignende,
f)under kjøring med beltemotorsykkel/fire-/sekshjuls motorsykkel i militære avdelinger når Forsvarets hjelm benyttes,
g)når godkjent1 og CE-merket2 alpinhjelm brukes under kjøring med beltemotorsykkel eller i slede til beltemotorsykkel.
0Endret ved forskrifter 19 des 2001 nr. 1506 (i kraft 1 juli 2002), 8 okt 2004 nr. 1330, 15 feb 2006 nr. 169, 24 mai 2011 nr. 544 (i kraft 15 juni 2011), 17 sep 2013 nr. 1103.
1Jf. ICS 13.340.20; 97.220.20, jf. NS-EN-1077.
2Jf. forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).
§ 3.Hvem som skal ilegges reaksjon etter disse forskrifter

Den som har fylt 15 år og som unnlater å bruke verneutstyr som er påbudt etter § 1 eller § 2, kan ilegges gebyr.

Fører av motorvogn er ansvarlig for at passasjerer under 15 år bruker påbudt verneutstyr, og kan straffeforfølges, jf. forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, når slike passasjerer er usikret.

0Endret ved forskrift 20 mai 2011 nr. 510 (i kraft 1 juli 2011).
§§ 4-9.(Opphevet ved forskrift 17 sep 1993 nr. 857.)
§ 10.Utfyllende bestemmelser.

Regionvegkontoret kan i enkelttilfelle gjøre unntak fra § 1 og/eller § 2 i forskriftene.

Direktoratet kan gi nærmere bestemmelser til gjennomføringen av disse forskrifter.

0Endret ved forskrift 15 feb 2006 nr. 169.
§ 11.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft 1. oktober 1979.

Samtidig oppheves forskrifter fastsatt av Samferdselsdepartementet 14. februar 1977 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn.