Forskrifter etter lov om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging. Unntak for investeringer i visse bygninger og faste anlegg - overgangsregler.

DatoFOR-1979-09-25-1
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1979 s 542
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-72-§4, jf FOR-1979-09-21-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om skatteregler - distriktsutbygging

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 25. september 1979. 

Med hjemmel i § 6 i forskrifter etter lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging, fastsatt ved kgl.res. av 21. september 1979, fastsettes følgende overgangsregler:

1

Reglene i resolusjonen av 21. september 1979 skal ikke gjelde i tilfeller hvor skattyteren før forskriftene er kunngjort, har inngått bindene kontrakt om oppføring av nybygg eller annet fast anlegg for utleie eller om utleie av slikt bygg eller fast anlegg, når avsetning etter distriktsskatteloven av 19. juni 1969 nr. 72 kunne nyttes til investeringen uten særskilt samtykke etter forskriftene i kgl.res. av 11. mars 1977. Det samme gjelder når det innen kunngjøringens dato er inngått bindene kontrakt om kjøp av bestående bygning eller annet fast anlegg.

2

Finansdepartementet kan i særlige tilfeller som ikke fyller kravene under pkt. 1, likevel godkjenne at avsetninger nyttes til investering i bygning eller annet fast anlegg som nevnt når det innen kunngjøringens dato er bestemt å realisere prosjektet og arbeidet med dette er kommet så langt at oppgivelse av prosjektet ville påføre skattyteren betydelig økonomisk tap.